Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4070
Title: Особливості дистанційного викладання та навчання
Other Titles: Peculiarities of distance teaching and learning
Authors: Кащук, М.Г.
Kashchuk, M.H.
ORCID ID: 0000-0001-5881-3280
Keywords: дистанційне навчання
викладання
переваги
недоліки
стратегії
distance learning
teaching
advantages
disadvantages
strategies
Issue Date: 2021
Publisher: Актуальнi питання гуманiтарних наук
Series/Report no.: ;39/1
Abstract: З половини другого семестру навчального 2019/2020 року методи навчання забезпечувались дистанційним навчанням, яке хоч і не є чимось новим у навчальному процесі і у системі освіти загалом, проте для більшості викладачів та студентів стало справжнім викликом. Незважаючи на можливості сучасних інформаційних технологій, змусити дистанційне навчання працювати для всіх студентів – складне завдання. Мета дослідження – виокремити позитивні та негативні сторони дистанційного навчання; показати вплив дистанційного навчання на студентів; та, взявши до уваги академічні виклики студентів та непередбачені переваги і недоліки дистанційного навчання, запропонувати стратегії успішного та ефективного ведення онлайн-навчання, яке може бути впроваджене під час можливих криз у майбутньому. До переваг дистанційного навчання слід віднести, зокрема: воно усуває фізичні бар’єри серед студентів та викладачів та дає студентам можливість навчатися, де вони хочуть; забезпечує легкий доступ до освіти, позаяк студентам потрібен лише комп’ютер та підключення до Інтернету; гнучкість – дозволяє студентам навчатися у своєму темпі та виконувати завдання у будь-який час та ін. До недоліків дистанційного навчання належить таке: відсутність фізичної взаємодії; зниження рівня мотивації в учнів і студентів; дистанційне навчання не дає можливості об’єктивно оцінити знання студентів; інколи відбувається збій у системі Інтернет і студенти втрачають можливість бути повноцінними учасниками навчального процесу; стрес, страх і невпевненість студентів відповідати перед викладачем і одногрупниками в режимі онлайн тощо. У статті розглянуто деякі ефективні стратегії та практики онлайн-навчання з можливістю їх включення у навчальний процес: зміцнення стосунків, залучення студентів до роботи, прохання про відгук, використання групових та індивідуальних проєктів, використання доступних ресурсів. Подальшого дослідження і розвитку потребує проблематика удосконалення вже наявних та розробка нових прогресивних методик викладання і навчання онлайн. From the middle of the second semester of the 2019/2020 academic year, teaching methods were provided by distance learning, which although not something new in the educational process and in the education system in general, but for most teachers and students it became a real challenge. Despite the possibilities of modern information technology, forcing distance learning to work for all students is a difcult task. The aim of the study is to distinguish the pros and cons of distance learning; show the impact of distance learning on students; and, taking into account students’ academic challenges and the unforeseen advantages and disadvantages of distance learning, propose strategies for successful and effective online learning that can be implemented during possible future crises. The advantages of distance learning include: it removes physical barriers among students and teachers and gives students the opportunity to study where they want; provides easy access to education, as students only need a computer and an Internet connection; flexibility – allows students to learn at their own pace and complete tasks at any time, etc. The disadvantages of distance learning include the following: lack of physical interaction; reducing the level of motivation of pupils and students; distance learning does not allow to objectively assess students’ knowledge; sometimes there is a failure in the Internet system and students lose the opportunity to be full participants in the educational process; stress, fear and insecurity of students to answer to the teacher and classmates online, etc. The article considers some effective strategies and practices of online learning with the possibility of their inclusion in the educational process: strengthening relationships, involving students in work, requesting feedback, use of group and individual projects, use of available resources. Further research and development is needed to improve existing and develop new progressive methods of teaching and learning online.
Description: Кащук М. Особливості дистанційного викладання та навчання / Мар’яна Кащук // Актуальнi питання гуманiтарних наук. - 2021. - Вип 39. - Том 1. - С. 352-355.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4070
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60.pdf328,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.