Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4084
Title: Financial and Legal Aspects of Economic Security of the State Abstract (Web of Science)
Other Titles: Фінансово-правові аспекти економічної безпеки держави (Web of Science)
Authors: Настасяк, І.Ю.
Nastasiak, I.Yu.
ORCID ID: 0000-0002-3963-1788
Баїк, О.І.
Baik, O.I.
ORCID ID: 0000-0003-4819-7722
Заяць, О.С.
Zaiats, O.S.
ORCID ID: 0000-0003-2872-5567
Михаліцька, Н.Я.
Mykhalitska, N.Ya.
ORCID ID: 0000-0002-8912-8005
Верескля, М.Р.
Veresklia, M.R.
ORCID ID: 0000-0002-7061-9066
Keywords: фінансова безпека
внутрішні та зовнішні загрози
правовий механізм забезпечення безпеки
макропруденційне регулювання
financial security
internal and external threats
legal mechanism of security provision
macroprudential regulation
Issue Date: 2021
Publisher: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Series/Report no.: ;4
Abstract: Проблема створення цілісної держаної політики нормативно-правового забезпечення фінансової безпеки на всіх рівнях економіки є надзвичайно актуальною для України. Існує доцільність розробки та впровадження законодавства, що визначало би види внутрішніх та зовнішніх загроз стабільності фінансової діяльності та засоби протидії цим загрозам; повноваження та відповідальність органів державної влади щодо фінансово-правового регулювання з метою забезпечення порядку у фінансовій сфері держави; механізм організації фінансового контролю як засобу попередження фінансових правопорушень. Мета дослідження - виявлення сутності нових загроз економіко-фінансовій безпеці держави в сучасних умовах господарювання, а також пошук необхідних механізмів та заходів нормативно-правового забезпечення фінансової безпеки України. У процесі виконання дослідження використано загальнонаукові теоретичні методи: системний аналіз - для з’ясування об’єкту та предмету дослідження; абстрактно-логічний метод - для здійснення науково-обґрунтованих узагальнень та висновків про сутність, механізм забезпечення фінансової безпеки держави та фактори, що її визначають; графічний метод - для наочного представлення механізму забезпечення фінансової безпеки держави. У статті удосконалено перелік сучасних внутрішніх та зовнішніх загроз фінансово-економічній безпеці держави з урахуванням іманентної сутності Світового банку та МВФ. Наголошено, що необхідно розробити та затвердити новий перелік індикаторів та джерел вхідної інформації за складовими фінансової безпеки, бо діючий перелік затверджено ще наприкінці 2013 року і не враховує сучасних реалій. Необхідно визначити функції Міністерства економіки України щодо моніторингу та регулювання фінансової стабільності держави, зокрема її реального сектору економіки. Встановлено, що наукова розробка низки проблем, що стосуються методології та правового регулювання забезпечення безпеки держави, а також заходів та методів попередження та нейтралізації загроз тісно стикається з розвитком макропруденційного нагляду та регулювання під егідою Національного банку України. Позитивним є запровадження банком нових індикаторів (рівень непрацюючих кредитів, індекс фінансового стресу та ін.). Проте велика кількість приватних індикаторів заважає виробленню заходів з фінансово-правового регулювання рівня фінансової безпеки. Запропоновано новий методологічний підхід до розробки інтегрального показника фінансової стабільності на макрорівні. Результати дослідження дозволяють поліпшити механізм фінансової безпеки держави та обґрунтувати систему заходів стосовно її зміцнення. Перегляд та удосконалення чинної правової бази в галузі фінансово-нормативної економічної безпеки, розробка нового інтегрального показника рівня фінансової безпеки. The problem of elaborating the comprehensive state policy on regulatory and legal provision of the financial security at all levels of economy is significantly important for Ukraine. It is crucial to ensure development and implementation of the legislative framework that would determine the types of internal and external threats to the stability of financial activity and the means of counteracting these threats; the full power and responsibility of state authorities concerning the financial and legal regulation aimed at warranting order in financial sphere; the mechanism of financial control organization as the means of preventing financial offences. The aim of the research is to outline the essence of new threats to the economic and financial security of the state under modern economic conditions and search for the required mechanisms and means of regulatory and legal provisioning of the financial security of Ukraine. In the course of research, the general scientific and theoretical methods have been applied. These include systemic analysis (for defining the object and the subject of research); abstract and logical method (for preparing the scientifically justified generalizations and conclusions about the essence, the mechanism of provisioning financial security of the state, and the factors that designate it); graphic method (for representing visually the mechanism of ensuring financial security of the state). The article introduces improvements to the list of modern internal and external threats to the financial and economic security of the state with respect to the immanent nature of the World Band and the International Monetary Fund. It has been emphasized that the new list of indicators and sources of initial information about the constituent components of financial security should be developed and approved because the current list was outlined in the end of 2013 and does not take into account modern realia. It is necessary to determine the functions of the Ministry of Economy of Ukraine in the realm of monitoring and regulating financial stability of the state, particularly in the real economy sector. It has been specified that scientific development of the range of problems related to the methodology and legal regulation of the state security provisioning, as well as the means and methods of preventing and mitigating the threats, is tightly connected with the development of macroprudential supervision and regulation under the aegis of the National Bank of Ukraine. The introduction of new indicators by the Bank (such as the level of non-performing loans, the financial stress index, and others) is the positive step. Nonetheless, the large quantity of private indicators interferes the process of elaborating the set of measures for financial and legal regulation of the financial security level. The new methodological approach to development of the integrated indicator of financial stability at the macro level has been suggested. The research results enable the possibility of improving the mechanism of state financial security and justifying the set of measures for its reinforcement. The review and improvement of the current legal framework in the area of financial and regulatory economic security, and development of the new integrated indicator of financial security level are necessary.
Description: Nastasiak I. Financial and legal aspects of economic security of the state abstract / Nastasiak I., Baik O., Zaiats O., Mykhalitska N., Veresklia M. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - № 4. - С. 482-493.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4084
ISSN: 2310-8770
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
241419-Article Text-554318-1-10-20211005.pdf434,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.