Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4169
Title: Basic principles of gender mainstreaming in teaching process
Other Titles: Основні принципи гендерного мейнстримінгу в навчальному процесі
Authors: Кузьо, Л.І.
Kuzo, L.I.
Keywords: гендерна рівність
гендерна нерівність
до мейнстриму
дискримінація
інституційне середовище
гендерна упередженість
мотиваційний клімат
гендерна нерівність
gender equality
gender inequality
to mainstream
discrimination
institutional environment
gender bias
motivational climate
gender disparity
Issue Date: 2021
Publisher: Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей
Abstract: Інтеграція гендерної проблематики була визнана на міжнародному рівні як стратегія досягнення гендерної рівності. Це передбачає інтеграцію гендерної перспективи в підготовку, розробку, впровадження, моніторинг та оцінку політики, заходи та програми витрат з метою сприяння рівності між жінками та чоловіками та боротьба з дискримінацією. Ефективне впровадження гендерної проблематики потребує підготовки та організації. Незважаючи на формально рівні освітні можливості для жінок і чоловіків, освітня та професійна кар’єра все ще характеризується гендерною нерівністю, а не гендерною рівністю. Чоловіки надмірно представлені в сферах STEM і на вищих посадах, тоді як жінки часто працюють на низькостатусних роботах у сфері охорони здоров’я та соціальної сфери. Вважається, що гендерні стереотипи, які передаються агентами соціалізації, відіграють важливу роль у підтримці гендерних відмінностей в освіті. Вчителі є важливою відправною точкою для просування гендерної рівності в освіті, оскільки відомо, що їхнє ставлення та методи навчання суттєво впливають на мотивацію та результативність учнів. Щоб заохочувати дівчаток і хлопців однаково в умовах спільного навчання, вчителі повинні замислитися над своїми власними гендерними стереотипами. Більше того, вони потребують знання про гендерні відмінності в освіті та про методи навчання, щоб сприяти мотивації всіх студентів незалежно від їхньої статі. Проте гендерні стереотипи рідко зустрічаються в загальних програмах освіти вчителів, а програми підготовки, які формують компетенції вчителів для рефлексивної спільної освіти, є нечисленними. Схоже, що вчителям бракує ефективних стратегій для протидії часто небажаному підтримці гендерних стереотипів у їхньому викладанні, оскільки ця тема рідко розглядається в регулярній підготовці вчителів. Більшість заходів, спрямованих на зменшення гендерних стереотипів у школах, спрямовані безпосередньо на учнів і зосереджені виключно на просуванні дівчат у предметах STEM. Проте програми підготовки вчителів, які працюють із сотнями студентів у своєму професійному житті і, таким чином, можуть діяти як мультиплікатори, які є значно більш стійкими. Що стосується конкретної діяльності в класі, сприяння автономії та індивідуалізації означає надати кожному студенту можливість вибирати завдання або налаштування навчання, які відповідають їхнім інтересам та здібностям. Це сприяє створенню позитивного мотиваційного клімату, в якому різноманітність є a нормальне явище, про яке вчитель усвідомлює, піклується і знає стратегії поводження. Загалом мотиваційна підтримка розглядається як центральний засіб зменшення гендерних відмінностей. Gender mainstreaming has been embraced internationally as a strategy towards realizing gender equality. It involves the integration of a gender perspective into the preparation, design, implementation, monitoring and evaluation of policies, regulatory measures and spending programs, with a view to promoting equality between women and men, and combating discrimination. An effective implementation of gender mainstreaming requires preparation and organization. Despite formally equal educational opportunities for women and men, educational and occupational careers are still characterized by gender disparities rather than gender equality. Men are overrepresented in STEM fields and higher positions, while women are frequently working in low­status jobs in the health and social sector. Gender stereotypes that are conveyed by socializing agents are assumed to play an important role in maintaining gender differences in education. Teachers are important starting points for promoting gender equality in education as their attitudes and instructional practices are known to influence students’ motivation and performance substantially. To promote girls and boys equally in coeducational settings, teachers have to reflect on their own gender stereotypes. Moreover, they require knowledge about gender differences in education and about teaching methods to foster the motivation of all students regardless of their gender. However, gender stereotypes are rarely dealt with in general teacher education and training programs that build teachers’ competences for reflective coeducation are sparse. Teachers seem to lack effective strategies to counteract the often­unwanted maintenance of gender stereotypes in their teaching as this topic is rarely dealt with in regular teacher training. Most interventions to reduce gender stereotypes in schools directly target students and focus exclusively on the promotion of girls in STEM subjects. However, training programs for teachers who work with hundreds of students in their professional lives and can thus act as multipliers that are significantly more sustainable. Concerning concrete classroom activities, promoting autonomy and individualization means to give each student the opportunity to choose tasks or learning settings that fit their interests and abilities. This fosters a positive motivational climate in which diversity is a normal phenomenon that a teacher is aware of, cares about and knows strategies for dealing with. In general, motivational support is seen as a central means of reducing gender differences.
Description: Кузьо Л. Basic principles of gender mainstreaming in teaching process / Любов Кузьо // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / укладач: І. Ю. Сковронська. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. - 136 c. - С. 77-85.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4169
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezy_інозем-23-11-2021 (11).pdf439,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.