Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4177
Title: Формування навичок міжкультурної комунікації у здобувачів немовних спеціальностей
Other Titles: Formation of intercultural communication skills in persons of non-language specialties
Authors: Юськів, Б.М.
Yuskiv, B.M.
Сковронська, І.Ю.
Skovronska, I.Yu.
Keywords: міжкультурна комунікація
вторинна мовна особистість
аудиторна і позааудиторна робота
автентичний матеріал
професійна компетентність
intercultural communication
secondary language personality
classroom and extracurricular work
authentic material
professional competence
Issue Date: 2021
Publisher: Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей
Abstract: У статті проаналізовано проблеми міжкультурного спілкування у викладанні іноземної мови. Запропоновано різноманітні методичні прийоми і форми інтеркультурної комунікації в аудиторній і позааудиторній роботі, що підвищує ефективність формування міжкультурних комунікативних умінь студентів, необхідних для успішного виконання професійних обов’язків та самореалізації. Визначальною суттю запропонованих форм роботи являється автентичний матеріал і робота з його опрацювання, що мотивує студентів до пізнання особливостей іншомовної культури. The article analyzes the problems of intercultural communication in foreign language teaching. Various methodical methods and forms of intercultural communication in classroom and extracurricular work are offered, which increases the efficiency of formation of intercultural communication skills of students necessary for successful performance of professional duties and self­realization. The defining essence of the proposed forms of work is the authentic material and work on its processing, which motivates students to learn about the peculiarities of foreign culture.
Description: Юськів Б. Формування навичок міжкультурної комунікації у здобувачів немовних спеціальностей / Богдана Юськів, Ірина Сковронська // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / укладач: І. Ю. Сковронська. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. - 136 c. - С. 128-133.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4177
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezy_інозем-23-11-2021 (19).pdf445,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.