Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4182
Title: Порівняльний аналіз правового статусу фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів
Other Titles: Comparative analysis of the legal status of farms and agricultural cooperatives
Authors: Долинська, М.С.
Dolynska, M.S.
ORCID ID: 0000-0003-0352-5470
Keywords: фермерські господарства
сімейні ферми
сільськогосподарські кооперативи
аграрне законодавство
farms
family farms
agricultural cooperatives
agrarian legislation
Issue Date: 2021
Publisher: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки
Series/Report no.: ;2
Abstract: Дослідження присвячено актуальним питання розвитку аграрного права в Україні. Аграрне право регулює різноманітний комплекс аграрних правовідносин, у який вступають аграрні суб’єкти. Автором стверджується, що в останніх змінах аграрного законодавства простежуємо прогресивні тенденції розвитку українського права та українського суспільства. Досліджено найбільш поширені види суб’єктів аграрного права: фермерські господарства та сільськогосподарські кооперативи. Метою дослідження є порівняльний аналіз правового статусу фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів, як основних суб’єктів агропромислового комплексу держави. Охарактеризовано основні типи фермерських господарств та особливу увагу приділено сімейним фермам. Автор прийшов до висновку, що основними типами фермерських господарств в Україні є фермерське господарства – юридична особа, та фермерське господарство без статусу юридичної особи, яке зареєстроване як фізична особа–підприємець. В Україні відбувається становлення нових видів фермерських господарств – сімейних ферм. Здійснено аналіз основних типів сільськогосподарських кооперативних формувань. Автор стверджує, що в Україні з 2020 року передбачено два основні типи сільськогосподарських кооперативів: кооперативи, які мають мету одержання прибутку та кооперативи, які функціонують без мети одержання прибутку. Визначено особливості державної реєстрації фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів різних типів. Автор пропонує у випадку створення фермерського господарства – юридичної особи членами родини, крім статуту, укладати договір про створення такого господарства. Члени однієї сім’ї, які створили фермерське господарство у вигляді сімейної ферми на підставі реєстрації фізичної особи - підприємця є співпідприємцями вищевказаної сімейної ферми. Значущість розвитку сімейних ферм та участь їх у діяльності сільськогосподарських кооперативів полягає у тому, що вони сприятимуть не лише задоволенню особистих потреб членів родин, але й сприятимуть забезпеченню екологічними продуктами харчування населення держави. У перспективі, фермерські господарства будуть членами не одного а декількох сільськогосподарських кооперативів. The study is devoted to topical issues of agricultural law development in Ukraine. Agrarian law regulates the various complex of agrarian legal relations in which agrarian subjects enter. The author claims that in the latest changes in agricultural legislation we trace the progressive trends in the development of Ukrainian law and Ukrainian society. The most common types of subjects of agrarian law are studied: farms and agricultural cooperatives. The purpose of the study is a comparative analysis of the legal status of farms and agricultural cooperatives as the main subjects of the agro-industrial complex of the state. The main types of farms are characterized and special attention is paid to family farms. The author came to the conclusion that the main types of farms in Ukraine are farms - a legal entity, and a farm without the status of a legal entity, which is registered as a natural personentrepreneur. In Ukraine, the formation of new types of farms - family farms The analysis of the basic types of agricultural cooperative formations is carried out. The author argues that in Ukraine from 2020 there are two main types of agricultural cooperatives: cooperatives that have the purpose of making a profit and cooperatives that operate without the purpose of making a profit. Peculiarities of state registration of farms and agricultural cooperatives of different types are determined. The author proposes in case of creation of a farm - a legal entity by family members, in addition to the statute, to enter into an agreement on the establishment of such a farm. Members of one family who have established a farm in the form of a family farm on the basis of registration of a natural person - entrepreneur are co-entrepreneurs of the above family farm. The importance of the development of family farms and their participation in the activities of agricultural cooperatives is that they will not only meet the personal needs of family members, but also contribute to the provision of organic food to the population. In the future, farms will be members of not one but several agricultural cooperatives.
Description: Долинська М. Порівняльний аналіз правового статусу фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів / Марія Долинська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - Серія: Юридичні науки. – 2021. - № 2 (30). - С. 143-151.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4182
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Долинська М. С_ стаття ПТ 2021.pdf818,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.