Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4201
Title: Local elections and capital involvement in South Kalimantan / Socio-economic and management concepts: collective monograph
Other Titles: Місцеві вибори та залучення капіталу на Півдні Калімантану / Socio-economic and management concepts: collective monograph
Authors: Мухаммад, Ухайб Асад
Muhammad, Uhaib As'ad
Живко, З.Б.
Zhyvko, Z.B.
Леськів, Г.З.
Leskiv, H.Z.
Родченко, С.С.
Rodchenko, S.S.
Мартин, О.М.
Martyn, O.M.
Keywords: капітал
грошова політика
патронаж
місцеві вибори
індонезія
capital
monetary policy
patronage
local elections
Indonesia
Issue Date: 2021
Publisher: Primedia eLaunch
Abstract: Досліджено, що історичне вивчення відносин між державою і капіталом в історії політичної влади в Індонезії, особливо в епоху уряду Сухарто, є реальністю змови між державним капіталом протягом останніх 32 років. Реальність цієї змови встановлюється шляхом використання взаємовигідного інституту влади, регулювання та патронажу для домінування над економічними ресурсами та політичною владою. Згідно з політичним прагматизмом, місцеві вибори голови мають проводитися та формулювати стратегію місцевими керівниками для впливу на політичний вибір людей. Однією із стратегій впливу на місцевих керівників є використання капіталу (грошова політика) та патронажних мереж, які опікують політичні еліти. Висока ціна демократії на місцевих виборах призводить до політичної азартної поведінки, тобто політичної мафії шляхом мобілізації економічних і політичних ресурсів, змови та планування місцевих дійових осіб (акторів) для отримання економічної та політичної переваги. Особи, які беруть участь у виборах, зрештою виявляться шукачами ренти. Видача дозволів на видобуток і плантації пальмової олії буде легше для бізнес-клієнтів як форма політичного відшкодування за перемогу державних службовців у політичних чи виборчих змаганнях. З огляду на розвиток економічної та політичної динаміки, зокрема щодо існуючої політики управління видобутком вугілля в Південному Калімантані, значення децентралізації в контексті управління природними ресурсами не обов’язково усуває хижацький патронат та олігархічні моделі, які успадковані від Нового Порядку. Виникнення ряду місцевих суб'єктів на політичній стадії підприємницького фону, спираючись не тільки на соціальну спроможність, політичну спроможність, не менш важливо мати фінансову спроможність. Маючи цю позицію, Х. Ісам також створив сильну та впливову політичну мережу майже у всіх основних політичних партіях. Незважаючи на це, з чотирьох регіонів, де відбудуться вибори регентів, район Танах-Лаут стануть захоплюючою боротьбою, і шаблони, застосовані на регіональних виборах 2017 року, можуть бути повторені знову. It is investigated, that historically, the study of the relationship between state and capital in the history of political power in Indonesia, especially under Suharto’s government era is a reality of conspiracy between the state capital during past 32 years. The reality of this conspiracy is established through the use of a mutually beneficial institution of power, regulation, and patronage relations to dominate economic resources and political power. In the political pragmatism, local Head Election is to be made and formulation of strategies by local actors to influence political choices of the people. One of the strategies for influencing local actors is use of capital (money politics) and patronage networks played by political elites. The high cost of democracy in local elections making political gambling behavior, that is political mafia by mobilizing economic and political resources, conspiracy, and design by local actors to gain economic and political advantage. The actors involved in the election will eventually appear as rent-seekers. The issuing of mining permits and palm oil plantations will be easier for business clients as a form of political repayment for winning public officials in political or electoral contests. In view of the development of economic and political dynamics, particularly in relation to the existing coal mining management policy in South Kalimantan, the meaning of decentralization in the context of natural resource management does not necessarily eliminate the predatory patronage and oligarchy patterns that are inherited from the New Order. The emergence of a number of local actors in the political stage of entrepreneurial background, not just rely on social capacity, political capacity, no less important must have financial capability. With that position, H. Isam has also built a strong and influential political network in almost all major political parties. TEven so, out of the four regions that will hold elections of Regent's Regents, Tanah Laut District will be an exciting battle, and the patterns applied in the 2017 Regional Elections can be repeated again.
Description: Local elections and capital involvement in south Kalimantan / Muhammad U.A., Zhyvko Z., Leskiv H., Rodchenko S., Martyn O. // Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. - 660 р. - Р. 582-590
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4201
ISBN: 978-1-63684-341-4
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LOCAL ELECTIONS AND CAPITAL INVOLVEMENT.pdf1,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.