Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4218
Title: Концепт «Правоохоронець» у мовній свідомості народу (англо-український дискурс)
Other Titles: The concept of "law enforcement officer" in the language consciousness of the nation (English-Ukrainian discourse)
Authors: Сковронська, І.Ю.
Skovronska, I.Yu.
Юськів, Б.М.
Yuskiv, B.M.
Keywords: концептуальний аналіз
правоохоронець
смисл
мовна свідомість
правопорядок
concept analysis
law enforcement worker
meaning
language awareness
law and order
Issue Date: 2021
Publisher: Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика
Series/Report no.: ;32/5/1
Abstract: У статті розглянуто деякі чинники формування образу правоохоронця у мовній свідомості англійців та українців, виокремлено низку смислів, що зумовлюють статус цієї категорії осіб. Образ-концепт правоохоронця посідає у свідомості носіїв української мови важливе місце як образ представника державної влади, що боронить закон, охороняє правопорядок, запобігає злочинам. Традиційна схема аналізу концептів у сучасному мовознавстві включає кілька етапів: досліджується етимологія слова-імені концепту, його словникові дефініції, словотворчі потенції, синтагматичні зв’язки, особливості репрезентації у фразеологізмах, пареміях й афоризмах, які вербалізують його зміст, іноді залучаються дані асоціативних експериментів. Наголошується, що концепт – це жмут уявлень, понять, знань, асоціацій, переживань, який супроводжує те чи інше слово. Концепт ширший за поняття, оскільки останнє включає сукупність основних ознак, а концепт об’єднує інформацію про всі ознаки реалії. Концепт – це концентрат знань людини, її уявлення, що відображені і в мовній формі, що розкриває життєві позиції, системи поглядів, світосприйняття, ментальність відповідного народу. Образ-концепт правоохоронця експлікує смисли, які містять яскраво виражений позитивний оцінний заряд і вказують, що довіра до людей, що знають і охороняють закон, є високою, як високою є і суспільна оцінка їхньої діяльності, статус у суспільстві, хоча виокремлюються смисли щодо дій поліцейських з негативною семантикою. Формування професійної особистості може мати успіх лише завдяки ефективному використанню фрагментів англомовного спеціалізованого навчального матеріалу з урахуванням змістовних, мовних і методичних якостей текстів, а саме з урахуванням естетичного потенціалу, вокабулярно-стилістичного та тематичного принципів. The article considers the formation of the image of a law enforcement ofcer in the linguistic consciousness of the British and Ukrainians, a number of meanings that determine the status of this category of persons. The image-concept of a law enforcement ofcer occupies an important place in the minds of Ukrainian speakers as the image of a representative of state power that defends the law, protects law and order, and prevents crimes. The traditional scheme of the concept analysis in modern linguistics includes several stages: the etymology of the word-name of the concept, its dictionary defnitions, word-formation potentials, syntagmatic connections, features of representation in phraseology, paremias and aphorisms that verbalize its meaning It is emphasized that a concept is a bundle of ideas, concepts, knowledge, associations, experiences that accompanies a word. The concept is broader than the concept, as the latter includes a set of basic features, and the concept combines information about all the features of reality. The concept is a concentrate of human knowledge, its ideas, which are reflected in the language form, which reveals life positions, systems of views, worldview, mentality of the people. The image-concept of a policeman explains the meanings, which contain a pronounced positive evaluation charge and indicate that the trust in people who know and protect the law is high, although there are meanings of police actions with negative semantics. The formation of a professional personality can succeed only through the effective use of fragments of Englishlanguage specialized educational material, taking into account the content, language and methodological qualities of texts, namely, taking into account the aesthetic potential, vocabulary and style and thematic principles.
Description: Сковронська І. Ю. Концепт «Правоохоронець» у мовній свідомості народу (англо-український дискурс) / Сковронська І. Ю., Юськів Б. М. // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. - Серія: Філологія. Журналістика. - 2021. - Том 32 (71). - № 5. - Ч. 1. - С. 230-234.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4218
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
сковронська.pdf350,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.