Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4222
Title: Забезпечення екологічної безпеки на території окупованого Донбасу
Other Titles: Environmental safety on the territory of the occupied Donbass
Authors: Кучер, В.О.
Kucher, V.O.
Євхутич, І.М.
Yevkhutych, I.M.
Парасюк, В.М.
Parasiuk, V.M.
Keywords: навколишнє природне середовище
екологічна безпека
збройний конфлікт
екологічні небезпеки
екологічний аудит
програма подолання наслідків бойових дій
environment
environmental safety
armed conflict
environmental hazards
environmental audit
program to overcome the consequences of hostilities
Issue Date: 2021
Publisher: Юридичний науковий електронний журнал
Series/Report no.: ;9
Abstract: Статтю присвячено проблемі забезпечення екологічної безпеки на окупованих територіях Донбасу. У статті аналізується поняття екологічної безпеки. Наголошено, що екологічна безпека – це такий стан навколишнього природного середовища, за якого забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей. Вона є елементом національної безпеки і відповідає її національним інтересам. Питання екологічної безпеки носить глобальний характер. Невирішеним залишається питання екологічної безпеки на території Донбасу. З початком збройного конфлікту ситуація різко змінилася в бік погіршення. Сучасними екологічними проблемами Донбасу є: порушення цінних природних територій; руйнування промислових, екологічно небезпечних об’єктів; закриття шахт та припинення відкачування шахтних вод; порушення геологічного середовища; погіршення гігієнічних показників джерел питної води; руйнування та забруднення ґрунтів; утрата зелених насаджень та лісових масивів. Серед екологічних небезпек потрібно також виділити: радіаційну, хімічну небезпеку; вибухонебезпеку промислових об’єктів; забруднення поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, ґрунтового покриву; небезпеку епідемій, пожежі. Сформульовано заходи з недопущення екологічної катастрофи й усуненню екологічних небезпек на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. На першому етапі потрібно провести екологічний аудит; створити єдиний центр із моніторингу забруднення довкілля. На другому етапі подолання економічних небезпек необхідно розробити Програму подолання наслідків бойових дій. До пріоритетних завдань цієї програми слід включити необхідність розроблення реєстрів об’єктів та територій, які становлять екологічну небезпеку; передбачити питання роботи Державної екологічної інспекції; визначити способи організації санітарного нагляду за водопостачанням населення; передбачити шляхи очищення територій від наслідків бойових дій та військових небезпечних предметів; урахувати питання відновлення територій. На останньому етапі подолання екологічних небезпек слід розробити і впровадити програми розвитку населених пунктів, промислових та інших об’єктів. До виконання цих програм слід залучити громадськість, волонтерів, міжнародні організації. Усі запропоновані заходи з усунення екологічних небезпек у повній мірі можливо проводити після звільнення тимчасово окупованих територій регіону. The article is devoted to the problem of ensuring environmental safety in the occupied territories of Donbass. The article analyzes the concept of environmental safety. Environmental safety is the state of the environment at which the prevention of environmental degradation and risks to human health. It is an element of national security and meets its national interests. The issue of environmental security is global. The issue of environmental safety in the Donbass remains unresolved. Since the beginning of the armed conflict situation has changed to the downside. Modern ecological problems of Donbass are: violation of valuable natural territories; destruction of industrial, ecologically dangerous objects; closure of mines and cessation of pumping of mine waters; disturbance of the geological environment$ deterioration of hygienic indicators of drinking water sources; destruction and contamination of soils; loss of green spaces and forests. Among the environmental hazards should also be identifed radiation, chemical hazards; explosion hazard of industrial facilities; pollution of surface and groundwater, air, soil; danger of epidemics, fres; danger of epidemics, fres. Measures have been formulated to prevent an ecological catastrophe and eliminate ecological dangers in the occupied territories of Donetsk and Luhansk regions. At the frst stage it is necessary to conduct an environmental audit; create a single center for monitoring environmental pollution. In the second stage of overcoming economic dangers, it is necessary to develop a program to overcome the consequences of hostilities. Priorities for this program should include the need to develop registers of sites and areas that pose an environmental hazard; anticipate issues of the State Ecological Inspectorate; identify ways to organize sanitary supervision of water supply; to envisage ways of clearing the territories from the consequences of hostilities and military dangerous objects; take into account the issue of restoration of territories. The last step to overcome environmental hazards should develop and implement programs of human settlements, industrial and other facilities. By implementation of these programs should involve community, volunteer organizations. All the proposed measures to eliminate environmental hazards can be implement after the liberation of the temporarily occupied territories of the region.
Description: Кучер В.О. Забезпечення екологічної безпеки на території окупованого Донбасу / Кучер В.О., Євхутич І.М., Парасюк В.М. // Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 9. - С. 115-118.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4222
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
кучер.pdf380,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.