Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4224
Title: Procedural participation of banks in covert investigative (search) action "Bank accounts monitoring" (Web of Science)
Other Titles: Процесуальна участь банків у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії "Моніторинг банківських рахунків" (Web of Science)
Authors: Канцір, В.С.
Kantsir, V.S.
ORCID ID: 0000-0002-3689-4697
Козьмук, Н.І.
Kozmuk, N.I.
ORCID ID: 0000-0001-7438-8691
Сорока, С.О.
Soroka, S.O.
ORCID ID: 0000-0002-9351-4531
Марко, С.І.
Marko, S.I.
ORCID ID: 0000-0002-9778-0570
Ряшко, О.В.
Riashko, O.V.
ORCID ID: 0000-0001-5550-5223
Канцір, І.А.
Kantsir, I.A.
ORCID ID: 0000-0002-1259-0381
Keywords: моніторинг
банк
негласні слідчі дії
моніторинг банківських рахунків
фінансування тероризму
банківські ризики
фінансово-правові відносини
monitoring
bank
covert investigative actions
bank accounts monitoring
terrorism funding
banking risks
financial and legal relations
Issue Date: 2021
Publisher: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Series/Report no.: ;4
Abstract: Розроблено та обгрунтовано концепцію фінансового моніторингу як комплексу заходів, що здійснюються суб’єктами первинного та державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії фінансуванню сепаратизму (ст. 110-2 КК України), легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК України), та фінансуванню тероризму (ст. 258-5 КК України). Співвідношення між категоріями «тероризм» і «фінанси» визначається за такими напрямами: гроші, виплачені терористам за відмову від вчинення насильницьких дій; приховане фінансування терористичних організацій окремими державами, неурядовими організаціями та злочинними угрупованнями; «відмивання грошей» та введення їх у легальний обіг; створення терористичними організаціями власних груп у комерційних, кредитно-фінансових установах; «відмивання грошей», отриманих внаслідок злочинної діяльності. Окреслено ризики в системі запобігання тероризму та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони були визначені як: непрозоре фінансування політичних партій; частка грошових коштів, спрямованих на зазначену злочинну діяльність; «відтік» капіталу; відсутність чітко визначеної галузевої оцінки ризиків суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходи, одержані злочинним шляхом. До банківських ризиків пропонується віднести ризик фінансування тероризму та сепаратизму через депозитні корпорації. Зроблено спробу акумулювати більшість новітніх досягнень (як законодавчих, теоретичних і дослідницьких, так і прикладних) з питань правового регулювання досліджуваних процесуальних, фінансово-правових відносин, на основі яких обґрунтовано наукові погляди. та опрацьовуються пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів у цій сфері. The concept of financial monitoring as a set of measures carried out by the entities of primary and state financial monitoring in the field of prevention and counteraction to separatist funding (article 110-2 of the Criminal Code of Ukraine), legalization (laundering) of criminally obtained property (article 209 of the Criminal Code of Ukraine), and terrorism funding (article 258-5 of the Criminal Code of Ukraine) is developed and proved. The relationship between the categories of «terrorism» and «finance» is determined in the following areas: money paid to terrorists for refusing to commit violence acts; covert funding of terrorist organizations by certain states, non-governmental organizations, and criminal groups; «money laundering» and its introduction into legal circulation; creation of own groups in commercial, credit and financial institutions by terrorist organizations; ‘launderingof money’ obtained as a result of criminal activity. The risks in the system of prevention of terrorism and counteraction to legalization of criminally obtained proceedsare outlined. They were defined as the following: non-transparent funding of political parties; the share of cash resources addressed to the mentioned criminal activity; «outflow» of capital; absence of a clearly defined sectoral risk assessment of the entities of primary financial monitoring in the field of prevention and counteraction to legalization (laundering) of criminally obtained proceeds. It is offered to include the risk of terrorism and separatism funding through deposit-taking corporations tobanking risks. An attempt has been made to accumulate the majority of the latest achievements (as legislative, theoretical and research aswell as applied ones) on the issues of legal regulation of the studied procedural, financial and legal relations, on the basis of which scientific views are proved and proposals for improving regulations in this area are worked out.
Description: Kantsir V. Procedural participation of banks in covert investigative (search) action "Bank accounts monitoring" / Kantsir V., Kozmuk N., Soroka S., Marko S., Riashko O., Kantsir I. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - № 4(39). - С. 21-28.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4224
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ряшко веб.pdf271,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.