Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4234
Title: Economic and legal mechanism for combating legalization (laundering) of income resulting from tax evasion in the context of deoffshorization of Ukraine’s economy (Web of Science)
Other Titles: Економіко-правовий механізм протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних внаслідок ухилення від оподаткування в контексті деофшоризації економіки України (Web of Science)
Authors: Бліхар, М.М.
Blikhar, M.M.
ORCID ID: 0000-0003-2974-0419
Ортинська, Н.В.
Ortynska, N.V.
ORCID ID: 0000-0002-5061-5340
Дуфенюк, О.М.
Dufeniuk, O.M.
ORCID ID: 0000-0001-6529-4036
Вінічук, М.В.
Vinichuk, M.V.
ORCID ID: 0000-0002-6588-1254
Матвієнко, О.І.
Matviienko, O.I.
ORCID ID: 0000-0001-8106-1355
Keywords: легалізація (відмивання) доходів
ухилення від оподаткування
економіко-правовий механізм
офшорні зони
legalization (laundering) of income
tax evasion
economic and legal mechanism
offshore zones
Issue Date: 2021
Publisher: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Series/Report no.: ;5
Abstract: Зростаючі тенденції тінізації міжнародної та національної економіки сприяють посиленню процесів легалізації доходів, одержаних унаслідок ухилення від оподаткування, з використанням офшорних зон, на території яких діють сприятливі фіскальний і валютно-фінансовий режими, запроваджено високий ступінь захисту банківської та комерційної таємниці, а також лояльність щодо інституційного регулювання. Упродовж останніх років загострилася проблема легалізації (відмивання) доходів, одержаних унаслідок ухилення від оподаткування, в офшорних зонах, що зумовлено порушенням національних інтересів України у зв’язку зі зниженням обсягів податкових надходжень до державного бюджету і відпливом капіталів за межі країни. Офшоризація національної економіки набула загрозливих масштабів, оскільки країна, перебуваючи в умовах тривалої фінансово-економічної кризи, хронічного недофінансування секторів національної економіки та гострого браку фінансових ресурсів, інвестує у високорозвинуті країни. Зважаючи на таку ситуацію, особливої актуальності набуває проблема дослідження механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних унаслідок ухилення від оподаткування, в офшорних зонах. Визначено особливості та передумови функціонування офшорних зон, окреслено основні проблеми ефективної протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних унаслідок ухилення від оподаткування, в офшорних зонах. Проведено дослідження основних схем і методів легалізації (відмивання) доходів, одержаних унаслідок ухилення від оподаткування з використанням офшорних зон; здійснено економіко-правовий аналіз нормативного й законодавчого забезпечення у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних унаслідок ухилення від оподаткування, в офшорних зонах; проаналізовано динаміку кількості кримінальних правопорушень у сфері ухилення від оподаткування з використанням офшорних зон. Систематизовано заходи системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних унаслідок ухилення від оподаткування, через офшорні зони та запропоновано вдосконалення економіко-правового механізму протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних унаслідок ухилення від оподаткування, через офшорні зони. Growing trends in the shadowing of the international and national economy contribute to the strengthening of legalization of income resulting from tax evasion, using offshore zones, which have favorable fiscal and monetary and financial regimes, with a high degree of protection of banking and trade secrecy, as well as loyalty to institutional regulation. In recent years, the problem of legalization (laundering) of income from tax evasion in offshore zones has become more acute, caused by the violation of Ukraine’s national interests due to the reduction of tax revenues to the state budget and the outflow of capital outside the country. The offshoring of the national economy has reached alarming proportions as the country, in a prolonged financial and economic crisis, chronic underfunding of sectors of the national economy and acute shortage of financial resources, invests in highly developed countries. Given this situation, the problem of studying the mechanism of counteraction to legalization (laundering) of income received as a result of tax evasion in offshore zones becomes especially relevant. The article identifies the features and prerequisites for the functioning of offshore zones, outlines the main problems of effective counteraction to legalization (laundering) of income received as a result of tax evasion in offshore zones. The research of the basic schemes and methods of legalization (laundering) of the incomes received as a result of tax evasion with use of offshore zones is carried out; the economic and legal analysis of normative and legislative maintenance in the field of counteraction to legalization (laundering) of the incomes received as a result of tax evasion, in offshore zones is performed; the dynamics of the number of criminal offenses in the field of tax evasion with the use of offshore zones is analyzed. Measures of the system of counteraction to legalization (laundering) of incomes received as a result of tax evasion through offshore zones are systematized and improvement of the economic and legal mechanism of counteraction to legalization (laundering) of the incomes received as a result of tax evasion through offshore zones is offered.
Description: Blikhar M. Economic and legal mechanism for combating legalization (laundering) of income resulting from tax evasion in the context of deoffshorization of Ukraine’s economy / Blikhar M., Ortynska N., Dufeniuk O., Vinichuk M., Matviienko O. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - Випуск 5 (40). - С. 497-505.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4234
ISSN: 2306-4994
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
вінічук.pdf274,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.