Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/424
Title: Очищення стічних вод від барвників шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентах: дисертація
Other Titles: Wastewater cleanout from pigments by adsorption on natu-ral dispersive sorbents
Authors: Леськів, Г.З.
Leskiv, H.Z.
Keywords: моніторинг
барвники
природні дисперсні сорбенти
стоки
адсорбція
глауконіт
палигорськіт
monitoring
pigments
natural dispersive sorbents
drain adsorption
glauconite
palygorskit
Issue Date: 2008
Publisher: НУ ЛП
Abstract: Дисертацію присвячено розробленню технології очищення стічних вод від органічних барвників шляхом їхньої адсорбції на природних дисперсних сорбентах – глауконіті та палигорськіті. Здійснено моніторинг забруднень поверхневих вод України органічними барвниками зважаючи на локалізацію підприємств, які виробляють і застосовують барвники у своїх технологіях. Виконано токсикологічну оцінку барвників, від яких досліджено очищення стоків, а саме – активного алого 4ЖТ та аніонного червоного 8С. На основі теоретичного аналізу розроблено методику опрацювання кінетичних рівнянь, яка ґрунтується на використанні інтегрального методу. Для аналізу досліджуваних процесів запропоновано найбільш використовувані теоретичні моделі адсорбції. Розробле-но принципову технологічну схему процесу очищення стічних вод від барвників шляхом застосування природних дисперсних сорбентів. Здійснено розрахунок еколого-економічного ефекту, який досягається у випадку впровадження розробленої технології для очищення стоків фарбувально-обробних підприємств України. The dissertation is devoted to developing of the technology of wastewater cleanout from organic pigments by adsorption them on the natural dispersive sorbents: glauconite and palygorskit. The monitoring the pollution of surface waters of Ukraine with organic pig-ments according to the location of the enterprises which produce pigments and which use them in their technologies was carried out. Toxicological evaluation of the pigments, wastewater cleanout from which is being researched: active scarlet 4GT and anion red 8C, was carried out. The methods of working–out kinetic equations which is grounded on using of the in-tegral method was developed on the base of the theoretical models of adsorption were offered for analysis of the researched process. The principle technological scheme of the process of wastewater cleanout from pigments by applying natural dispersive sorbents was developed. The calcu-lation of ecologic and economic effect which could be reached in case of inculca-tion of the developed technology for cleanout of wastewaters of dyeing and man-ufacturing enterprises of Ukraine.
Description: Леськів Г.З. Очищення стічних вод від барвників шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентах.: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека / Леськів Галина Зіновіївна. - Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2008. - 123 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/424
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Леськів dusertacia.pdf1,95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.