Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4260
Title: The Development of Prosocial Tendencies in Out-of-School Students (Web of Science)
Other Titles: Розвиток просоціальних тенденцій у вихованців позашкільного закладу (Web of Science)
Authors: Чайковська, О.М.
Chaikovska, O.M.
ORCID ID: 0000-0003-0799-4987
Посохова, А.В.
Posokhova, A.V.
ORCID ID: 0000-0002-3330-0195
Мельник, Л.П.
Melnyk, L.P.
ORCID ID: 0000-0002-3563-3137
Куриця, А.
Kurytsia, A.
ORCID ID: 0000-0002-0079-6817
Keywords: просоціальна поведінка
типи просоціальної поведінки
просоціальні норми
емпатія
егоїзм
альтруїзм
підлітки
цінності
prosocial behavior
empathy
selfishness
altruism
teenagers
adolescents
Issue Date: 2021
Publisher: Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala
Series/Report no.: ;13/4
Abstract: У статті висвітлено результати експериментального дослідження щодо формування просоціальної поведінки в учнів підліткового та юнацького вікового періоду. Визначено динаміку розвитку просоціальної поведінки, встановлено достовірність виявлених змін для підтвердження ефективності проведеної психокорекційної роботи. За результатами експериментального дослідження виявлено динаміку змін до і після проведення формувального експерименту за рівнями показників емпатії, рівнями компонентів альтруїзму та егоїзму в експериментальній та контрольній групах. Проаналізовано зміни типів та норм просоціальної спрямованості поведінки у підлітків та юнаків. Виявлено, що рівень розвитку емпатії та альтруїзму статистично вищий серед учнів експериментальної групи, ніж у осіб контрольної групи у підлітковому та юнацькому віці після проведення експерименту. Зазначено, що система психокорекційних заходів сприяє розвитку та підвищення рівня емпатії та альтруїзму серед учнів підліткового та юнацького віку. Визначено значимі відмінності в учнів підліткового та юнацького віку серед типів та норм просоціальної поведінки до та після експерименту. Зазначено, що підлітки та юнаки демонструють менше домінування альтруїстичних мотивів поведінки при необхідності надавати допомогу публічно. Рівень альтруїзму підвищується при можливості безкорисливого і благодійного надання допомоги. Зроблено висновок, що результати апробації засвідчили ефективність розробленої програми формування просоціальної поведінки в учнів позашкільного закладу. The article highlights the results of an experimental study on the formation of prosocial behavior among out-of-school students of their teenage and adolescent years. The dynamics of development of prosocial behavior is determined; the reliability of the revealed changes is established to confirm the effectiveness of the conducted psycho-correctional work. This article is an experimental continuation of the first stage of the study of teens and adolescents’ prosocial behavior. The results of the experimental study show the dynamics of changes before and after the formative experiment on the levels of empathy, the components of altruism and selfishness in the experimental and control groups. Changes in types and norms of teens and adolescents’ prosocial orientation of behavior are analyzed. After the experiment it was found out that the level of empathy and altruism is statistically higher among the students of their teenage and adolescent years in the experimental group than in the control one. It is noted that the system of psycho-correctional measures promotes the development and increase of empathy and altruism among teenagers and adolescents. Significant differences among the types and norms of teenage and adolescent students’ prosocial behavior before and after the experiment are identified. It is proved that teenagers and adolescents show less dominance of altruistic motives in behavior when there is a necessity to provide assistance in public. The level of altruism increases under the possibility of selfless and charitable assistance. It is concluded that the results of the approbation have testified to the effectiveness of the developed program of prosocial behavior formation in students of out-of-school institutions.
Description: Chaikovska O. The Development of Prosocial Tendencies in Out-of-School Students / Oksana Chaikovska, Anzhela Posokhova, Liudmyla Melnyk, Alla Kurytsia // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. - 2021. - Volume 13. - Issue 4. - Pp. 543-567.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4260
ISSN: 2067-9270
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3917-Article Text-15252-1-10-20211214.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.