Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4305
Title: Особа – документ. Контроль та безпека. Верифікація засобів захисту документів, що посвідчують особу, проїзних та інших документів: практичний посібник
Other Titles: Osoba - dokument. Kontrola i bezpieczeństwo. Weryfikacja zabezpieczeń dokumentów tożsamości, podróży i innych: poradnik praktyczny
Person – document. Control and security. Verification of identity, travel and other documents’ security features: practical handbook
Authors: Komenda Stołeczna Policji
Головне управління поліції Варшави
Nasjonalt ID-senter
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
ЛьвДУВС
Keywords: документ
контроль
верифікація
захист документів
проїзні документи
встановлення особи
паспорт
посвідчення особи
біометричні документи
dokument
kontrola
weryfikacja
ochrona dokumentów
dokumentów podróży
legitymacja
paszport
ID
dokumenty biometryczne
document
control
verification
protection of documents
travel documents
identification
passport
ID
biometric documents
Issue Date: 2021
Publisher: Poligrafia BRO-KAL
Abstract: Брошура створена в результаті проєкту Головного управління поліції Варшави «Документи – безпека та контроль, у тому числі тактичний контроль», реалізованого у партнерстві з норвезьким Nasjonalt ID-senter та Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., що фінансується за програмою «Внутрішні справи» в рамках Норвезьких фондів на 2014-2021 роки. Програма знаходиться в розпорядженні Міністра внутрішніх справ та державного управління Республіки Польща. Метою проєкту є більш ефективне виявлення та боротьба зі злочинністю, у тому числі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та захист громадян та Шенгенського доробку шляхом посилення контролю за достовірністю документів. Основним елементом проєкту є загальнонаціональний тренінг спеціалістів, розрахований на групу з понад 100 тренерів та понад 10 000 учасників. Він слугує безпосередньою підготовкою та відповідним забезпеченням державних службовців для ефективного виконання завдань перед загрозами, пов’язаними із незаконним використанням документів. Набуття компетенцій у цій сфері має значний європейський вимір, оскільки є невід'ємним елементом забезпечення громадської безпеки на різних рівнях. Broszura powstała w wyniku projektu Komendy Stołecznej Policji «Dokumenty - bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna», realizowanego w partnerstwie z norweskim Nasjonalt ID-senter oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., finansowanym z Programu «Sprawy Wewnętrzne» w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. Celem projektu jest skuteczniejsze wykrywanie i zwalczanie przestępczości, w tym przestępczości związanej z handlem ludźmi oraz ochroną obywateli i dorobku Schengen dzięki uszczelnieniu kontroli autentyczności dokumentów. Zasadniczym elementem przedsięwzięcia jest ogólnopolskie szkolenie specjalistyczne, skierowane do grupy ponad 100 trenerów oraz przeszło 10 000 uczestników. Służy ono bezpośredniemu przygotowaniu oraz odpowiedniemu wyposażeniu funkcjonriuszy publicznych, w celu skutecznej realizacji zadań w obliczu zagrożeń związanych z nielegalnym wykorzystywaniem dokumentów. Pozyskanie kompetencji w tum zakresie ma istotny wymiar europejski, gdyż stanowi niezbędny element zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na różnych płaszczyznach. The brochure has been created as a result of the Capital Police Headquarters project “Documents – Security and Control, Including Tactical Control” implemented in partnership with the Norwegian Nasjonalt ID-senter and Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., financed by the “Internal Affairs” Programme within the framework of the Norwegian Funds for 2014–2021. The programme is under the supervision of the Minister of Interior and Administration of the Republic of Poland. The aim of the project is more effective detection and combating of crime, including crime related to human trafficking, as well as protection of citizens and the Schengen acquis through tightening control over the authenticity of documents. An essential element of the undertaking is a nationwide specialist training addressed to a group of over 100 trainers and over 10,000 participants. It serves the purpose of direct preparation and appropriate equipping of public officers to enable their efficient performance of tasks in the face of threats related to the illegal use of documents. The acquisition of competencies in this field has an important European dimension, as it is an indispensable element of ensuring public security at various levels.
Description: Особа – документ. Контроль та безпека. Верифікація засобів захисту документів, що посвідчують особу, проїзних та інших документів: практичний посібник / Komenda Stołeczna Policji (Головне управління поліції Варшави), Nasjonalt ID-senter, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, ЛьвДУВС. - Варшава: Poligrafia BRO-KAL, 2021. - 90 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4305
Appears in Collections:Підручники. ПосібникиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.