Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4343
Title: Психологічні детермінанти чоловічої сексуальності в сучасному світі (результати факторного аналізу емпіричного дослідження)
Other Titles: Psychological determinants of male sexuality in the modern world (findings of factor analysis of the empirical research)
Authors: Калька, Н.М.
Kalka, N.M.
Кузьо, Л.І.
Kuzo, L.I.
Keywords: сексуальність
чоловіча сексуальність
аспекти сексуальності
компоненти чоловічої сексуальності
моделі чоловічої сексуальності
sexuality
male sexuality
aspects of sexuality
components of male sexuality
models of male sexuality
Issue Date: 2021
Publisher: Габітус
Series/Report no.: ;32
Abstract: У статті розглядаються змістові характеристики сексуальності як психологічного феномена, зокрема чоловічої сексуальності, а також критерії оцінки біологічних, соціальних, психологічних і соціально-психологічних норм сексуальності. Описуються соціокультурні й соціально-психологічні аспекти формування сексуальності в сучасному світі. Узагальнено концепції сексуальності, а саме: теологічні, соціобіологічні, психобіологічні, соціоетичні, психогідравлічні та соціокультурні. Розглянуто моделі історичного розвитку сексуальності. Вивчені психологічні характеристики сексуальності чоловіка, а також описані компоненти чоловічої сексуальності: енергетичний, селективний і компонент періодичності піднесення й спаду лібідо. Зроблено теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень щодо досліджень сексуальності в сучасному суспільстві. Проаналізовано й описано методики та результати психологічного дослідження психологічних детермінант чоловічої сексуальності чоловіків. Здійснено й описано факторний аналіз даних емпіричного дослідження за допомогою критерію Кайзера з ротацією varimax, а також критерію кам’янистого насипу, який визначив наявність шести факторів, що виділилися в матриці компонент, і побудовано графік розподілу факторних навантажень у поверненому просторі, а саме: альтруїзм, моральність, розпущеність, почуттєвість, егоїзм, витривалість. Описано чинники чоловічої сексуальності: продовження роду, моральність, пошук партнера, почуттєвість, ставлення до партнера, сексуальні відносини. Також узагальнено й описано результати описового аналізу дослідження. Досліджено, що в стосунках для чоловіків є важливим емоційний і почуттєвий компоненти. Тому можна припустити формування «жіночого» типу сексуальності, де домінуючими формами поведінки є надмірна вибірковість у пошуку партнера. The article considers the semantic characteristics of sexuality as a psychological phenomenon, in particular male sexuality, as well as criteria for assessing biological, social, psychological and socio-psychological norms of sexuality. Sociocultural and socio-psychological aspects of the formation of sexuality in the modern world are described. The article summarizes the concepts of sexuality, namely theological, sociobiological, psychobiological, socioethical, psychohydraulic and sociocultural. Models of historical development of sexuality are considered. The psychological characteristics of male sexuality are studied, as well as the components of male sexuality are described: energy, selective and the component of the periodicity of the rise and fall of libido. Theoretical analysis of domestic and foreign research on the study of sexuality in modern society is described. Methods and results of psychological research of psychological determinants of male sexuality of men are analyzed and described. Factor analysis of empirical research data was performed and described using the Kaiser test with varimax rotation, as well as the stone embankment test, which determined the presence of six factors isolated in the component matrix and plotted the distribution of factor loads in returned space, namely: altruism, morality, debauchery, sensuality, selfishness, endurance. Factors of male sexuality are described: procreation, morality, partner search, sensuality, relationship with a partner, sexual relations. Also, the results of descriptive analysis of the study are summarized and described. It has been studied that the emotional and sensory component is important in relationships for men. Therefore, we can assume the formation of a “female” type of sexuality, where the dominant forms of behavior are excessive selectivity in finding a partner.
Description: Калька Н.М. Психологічні детермінанти чоловічої сексуальності в сучасному світі (результати факторного аналізу емпіричного дослідження / Калька Н.М., Кузьо Л.І. // Габітус. - Випуск 32. - 2021. - С. 84-88. - DOI https://doi.org/10.32843/2663-5208.2021.32.13
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4343
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калька Н., Кузьо Л..pdf358,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.