Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4352
Title: “Publicity” and “Confidentiality” in Arbitral Judiciary: Approaches to Understanding and Application
Other Titles: «Публічність» та «конфіденційність» в арбітражному судочинстві: підходи до розуміння та застосування
Authors: Яновицька, А.В.
Yanovytska, A.V.
Keywords: арбітражні суди
міжнародний арбітраж
принципи третейського розгляду
конфіденційність
гласність
публічність
arbitration courts
international arbitration
principles of arbitration proceedings
confidentiality
publicity
transparency
Issue Date: 2021
Publisher: Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal
Series/Report no.: ;7
Abstract: Зростання інтересу до альтернативних форм вирішення спорів спонукало звернути увагу на особливості застосування принципів публічності та конфіденційності в третейському судочинстві. Визначено, що дотримання принципу гласності судочинства є основою забезпечення справедливості. Проте підходи до застосування цього принципу в третейському судочинстві відрізняються як з точки зору дослідників, так і в рамках правового регулювання на національному та міжнародному рівнях. Деякі вважають, що застосування принципу публічності знищить особливості арбітражу як такого. Проте представлена стаття демонструє інші підходи. Була підтримана позиція щодо того, що принцип конфіденційності слід відрізняти від понять «приватність» або «закрите судове засідання». У цьому контексті публічність часто порівнюють з такими поняттями, як «відкритість», «ясність» та «прозорість» провадження. Викликає занепокоєння деяке нормативне обмеження щодо застосування принципу публічності, що впливає на рівень поінформованості про діяльність третейських судів серед населення та юристів, які мають намір використовувати альтернативні форми вирішення спорів. Сподіваємося, що такі подальші дослідження допоможуть вирішити подібні проблеми. The growing interest in alternative forms of dispute resolution has prompted attention to the peculiarities of the application of the principles of publicity and confidentiality in the arbitration. It is determined that the observance of the principle of publicity of the legal proceeding is the basis for ensuring justice. However, approaches to the application of this principle in arbitration differ both from the point of view of researchers and within the framework of legal regulation at the national and international levels. Some believe that the application of the principle of publicity will destroy the features of arbitration as such. However, the presented article demonstrates other approaches. The position was supported that the principle of confidentiality should be distinguished from the concepts of “privacy” or “closed trial”. In this context, publicity is often compared to concepts such as “openness”, “clarity” and “transparency” of the proceedings. Of concern is some regulatory restriction on the application of the principle of publicity, which affects the level of awareness of the activities of arbitration courts among the public and lawyers who intend to use alternative forms of dispute resolution. It is hoped that such further research will help solve similar problems.
Description: Yanovytska A. “Publicity” and “Confidentiality” in Arbitral Judiciary: Approaches to Understanding and Application / Anna Yanovytska // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. - 2021. - № 7. - Р. 95-108. - http://kmlpj.ukma.edu.ua/article/view/249908
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4352
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яновицька_стаття.pdf285,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.