Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4370
Title: Вирішення господарських спорів, що виникають при виконанні договору оренди нерухомого майна
Other Titles: Resolution of economic disputes arising during the performance of real estate lease agreement
Authors: Мелех, Л.В.
Melekh, L.V.
ORCID ID: 0000-0003-2936-8426
Мелех, Б.В.
Melekh, B.V.
ORCID ID: 0000-0002-3125-0163
Keywords: договір оренди
нерухоме майно
господарські спори
захист прав
lease agreement
real estate
economic disputes
protection of rights
Issue Date: 2021
Publisher: Аналітично-порівняльне правознавство
Series/Report no.: ;4
Abstract: На сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні помітно зросла роль оренди нерухомого майна нежитлового призначення різних форм власності як складової частини діяльності багатьох суб’єктів господарювання, яка значною мірою задовольняє їх базову потребу в наявності майнової основи господарської діяльності. В кризовий період істотно збільшилася кількість господарських спорів, пов’язаних із орендою нерухомого майна, але судова практика їх вирішення залишається неоднаковою, зокрема, з огляду на колізійність законодавства про оренду. Справи у спорах, що є пов’язані із порушенням договорів оренди (їх невиконанням або неналежним виконанням), є найбільше численними серед всіх спорів, які виникають із орендних правовідносин. Серед цих господарських спорів переважають здебільшого позови майнового характеру, такі як, стягнення боргу із орендної плати й пені, неустойки за прострочення повернення орендованого майна, вартості невідокремлюваних поліпшень, збитків, плати за фактичне користування майном, а також позови про зобов’язання учинити певні дії (спонукання прийняти майно із оренди, звільнити займані приміщення із передачею їх за актом тощо). Дедалі частіше останнім часом стають предметом судового розгляду господарські спори про відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення сторонами зобов’язань за договором оренди нерухомого майна. Ці спори можна умовно поділити у залежності від того, хто виступає ініціюючою стороною - орендодавець (власник) або орендар. Найпоширенішими у цій категорії є позови власника нерухомого майна про відшкодування збитків у вигляді неодержаних доходів, та незважаючи на складність доведення позивачем обгрунтованості своїх вимог у порядку господарського судочинства. Як показує судова практика, у більшості випадків орендареві у господарському процесі довести важко неможливість фактичного використання нежилого приміщення, тоді коли при прийманні об’єкта оренди непоміченими залишилися його недоліки, що виключають чи суттєво обмежують користування майном за цільовим призначенням. At the present stage of development of the market economy in Ukraine, the role of non-residential real estate lease of various forms of ownership has increased signifcantly as part of the activities of many businesses, which largely meets their basic need for property. During the crisis, the number of commercial disputes related to the lease of real estate increased signifcantly, but the jurisprudence to resolve them remains different, in particular, given the conflict of law on lease. Disputes related to breaches of leases (non-performance or improper performance) are the most numerous of all disputes arising out of a lease. These commercial disputes are mostly dominated by property lawsuits, such as rent and penalty arrears, penalties for late return of leased property, the value of inseparable improvements, losses, fees for the actual use of property, as well as lawsuits for the obligation to take certain actions. (Encouragement to take property for rent, vacate the occupied premises with their transfer by deed, etc.). Commercial disputes over damages caused by breaches of obligations by the parties under a real estate lease have recently become the subject of litigation. These disputes can be divided depending on who is the initiating party - the landlord (owner) or tenant. The most common in this category are claims of the owner of real estate for damages in the form of unearned income, and despite the difculty of proving the plaintiff’s validity of their claims in commercial litigation. Judicial practice shows that in most cases it is difcult for a tenant in the business process to prove the impossibility of actual use of non-residential premises, while the acceptance of the leased object went unnoticed its shortcomings that exclude or signifcantly limit the use of property for its intended purpose.
Description: Мелех Л.В. Вирішення господарських спорів, що виникають при виконанні договору оренди нерухомого майна / Мелех Л.В., Мелех Б.В. // Аналітично-порівняльне правознавство. - 2021. - № 3. - С. 91-96.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4370
ISSN: 2788-6018
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
мелех2.pdf238,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.