Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4375
Title: Поняття та цілі публічного адміністрування в секторі безпеки і оборони
Other Titles: Concepts and goals of public administration in the security and defense sector
Authors: Шопіна, І.М.
Shopina, I.M.
ORCID ID: 0000-0003-3334-7548
Keywords: правове забезпечення
сектор безпеки і оборони
національна безпека
обороноздатність
військові формування
публічне адміністрування
legal support
security and defense sector
national security
defense capability
military formations
public administration
Issue Date: 2021
Publisher: Аналітично-порівняльне правознавство
Series/Report no.: ;3
Abstract: Стаття присвячена визначенню поняття та цілей публічного адміністрування у секторі безпеки і оборони. Констатовано, що публічне адміністрування в секторі безпеки і оборони розвивається нині надзвичайно швидкими темпами, що пов’язано як з необхідністю концентрації зусиль держави і громадянського суспільства для відсічі російській агресії, так і з активізацією процесу північноатлантичної інтеграції. Вказане обумовлює необхідність удосконалення системи публічного адміністрування у вказаній сфері, потребу у зміцненні її теоретико-методологічного підґрунтя, розробці термінологічного апарату. У сукупності ці фактори слугують підтвердженням актуальності та важливості визначення поняття та цілей публічного адміністрування у секторі безпеки і оборони. З’ясовано, що нова парадигма публічного управління не заперечує врахування і використання колишнього успішного досвіду функціонування державних інституцій, зокрема й військових формувань. І навпаки, причини неефективної діяльності за різними напрямами мають стати предметом наукового аналізу з тим, щоб не повторювати помилок минулого у майбутньому. Основні критерії ефективності публічного управління в різні історичні періоди при цьому мають обов’язково охоплювати захист прав і свобод людини і громадянина, а також реалізацію принципу гуманізму. У статті сформульовано визначення публічного адміністрування в секторі безпеки і оборони як комплексу адміністративно-правових засобів, сукупність яких дозволяє здійснювати трансформацію суспільних відносин для досягнення більш високого рівня захищеності прав і свобод людини та громадянина, зміцнення обороноздатності нашої держави і зменшення впливу загроз національній безпеці. Запропоновано визначення цілей публічного адміністрування в секторі безпеки і оборони. З’ясовано, що вони охоплюють: а) забезпечення, захист і поновлення у разі порушення національних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці України, б) забезпечення, захист і поновлення у разі порушення прав і свобод фізичних і юридичних осіб у їх відносинах із суб’єктами сектора безпеки і оборони; в) удосконалення системи військового управління. The article is devoted to defning the concepts and goals of public administration in the security and defense sector. The author stated that public administration in the security and defense sector is currently developing at a very fast pace, which is associated both with the need to concentrate efforts of the state and civil society to repel Russian aggression, and with the intensifcation of the process of North Atlantic integration. Taken together, these factors confrm the relevance and importance of defning the concepts and objectives of public administration in the security and defense sector. The article clarifes that the new paradigm of public administration does not deny taking into account and using the previous successful experience in the functioning of state institutions, including military formations. Conversely, the reasons for ineffective activity in different areas should be the subject of scientifc analysis in order not to repeat the mistakes of the past in the future. The main criteria for the effectiveness of public administration in different historical periods must necessarily cover the protection of human and civil rights and freedoms, as well as the implementation of the principle of humanism. The article formulates the defnition of public administration in the security and defense sector as a complex of administrative and legal means, the combination of which allows transforming public relations to achieve a higher level of protection of human and civil rights and freedoms, strengthening the defense capability of our state and reducing the impact of threats to national security. The author proposes defning the goals of public administration in the security and defense sector. It was found that they cover: a) provision, protection and renewal in violation of national interests from external and internal threats to the national security of Ukraine; b) provision, protection and renewal in case of violation of the rights and freedoms of individuals and legal entities in their relations with subjects of the security and defense sector; c) improvement of the military command and control system.
Description: Шопіна І.М. Поняття та цілі публічного адміністрування в секторі безпеки і оборони / Шопіна І.М. // Аналітично-порівняльне правознавство. - 2021. - № 3. - С. 133-136.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4375
ISSN: 2788-6018
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
шопіна2.pdf289,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.