Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4392
Title: Зміст та перспективи взаємодії поліції і населення
Other Titles: Content and prospects of interaction between the police and the population
Authors: Хатнюк, Ю.А.
Khatniuk, Yu.A.
ORCID ID: 0000-0001-8491-9038
Гурковська, К.А.
Hurkovska, K.A.
ORCID ID: 0000-0001-5026-626X
Keywords: взаємодія
поліція
населення
партнерство
комунікація
interaction
police
population
partnership
communication
Issue Date: 2021
Publisher: Часопис цивілістики
Series/Report no.: ;43
Abstract: У статті систематизовано сучасні наукові погляди на загальноправові засади взаємодії Національної поліції України і населення, зокрема зазначено, що ефективність організації та забезпечення охорони публічного порядку і безпеки неможливі без допомоги й участі в цій справі громадськості. Важливі заходи, спрямовані на запобігання правопорушенням, не призведуть до суттєвого покращення ситуації доти, доки діяльність підрозділів національної поліції не отримає широку підтримку від населення. У дослідженні визначено взаємодію поліції з населенням як соціально обумовлену, спільно погоджену діяльність, виражену в тісній співпраці між суб’єктами взаємодії із застосуванням певних форм і методів для досягнення єдиної мети. Така співпраця заснована на законі, має спільну мету – підтримання належного стану публічного порядку, зниження рівня злочинності, залучення до спільних заходів дедалі більшої кількості громадськості та підвищення ефективності роботи поліцейських підрозділів. Зазначено, що повага у відносинах взаємодії і партнерства є умовою ефективної співпраці, а поліція в особі окремих працівників має її заслужити серед громадськості добросовісною працею, гідними вчинками, поведінкою; крім того, у професійній діяльності, а також поза нею кожен поліцейський зобов’язаний з повагою ставитися до будь-якої особи, незалежно від ситуації та інших чинників. Проаналізовано й узагальнено основні форми взаємодії національної поліції та населення, серед яких: спільна розробка заходів, планування діяльності з протидії правопорушень; спільна організація і здійснення заходів із охорони публічного порядку та безпеки і запобігання правопорушенням; взаємний обмін оперативною інформацією й якісне реагування на отриману інформацію; допомога населенню поліцейськими у здійсненні заходів із охорони публічного порядку і безпеки та боротьби з правопорушеннями; здійснення населенням правоохоронних заходів за ініціативою національної поліції; спільна діяльність громадських формувань з охорони публічного порядку і поліцейських; організація правової та спеціальної підготовки громадян, які мають бажання виконувати завдання з охорони публічного порядку і безпеки та боротьби з правопорушеннями; індивідуальні форми залучення громадськості (зокрема, співпраця під час провадження у справах про адміністративні правопорушення або під час кримінального провадження як понятих, свідків, перекладачів, фахівців, експертів); діяльність громадських помічників поліції (наприклад, волонтерів поліції чи позаштатних працівників) тощо. The article systematizes modern scientifc views on the general legal basis of interaction between the National Police of Ukraine and the population, in particular, considers that the effectiveness of organization and protection of public order and security is impossible without the help and participation of the public. Important crime prevention measures will not signifcantly improve the situation until the activities of the National Police receive widespread public support. This study identifes the interaction of the police with the population as a socially determined, jointly agreed activity, expressed in close cooperation between the subjects of interaction using certain forms and methods to achieve a common goal. Such cooperation is based on the law and has a common goal – to maintain the proper state of public order, reduce crime, involve a growing number of the public in joint activities and increase the effciency of police units. It is noted that respect in the relationship of interaction and partnership is a condition for effective cooperation, and the police in the person of individual employees should deserve it among the public for conscientious work, decent deeds, behavior, in addition to professional activities, as well as outside it. to treat any person with respect, regardless of the situation and other factors. The main forms of interaction between the National Police and the population are analyzed and generalized, including: joint development of measures, planning of activities to combat offenses; joint organization and implementation of measures for the protection of public order and security and crime prevention; mutual exchange of operational information and high-quality response to the received information; assistance to the population by the police in the implementation of measures to protect public order and security and the fght against crime; implementation of law enforcement measures by the population at the initiative of the National Police; joint activities of public formations for the protection of public order and the police; organization of legal and special training of citizens who wish to perform tasks on protection of public order and safety and fght against offenses; individual forms of public involvement, in particular: cooperation during proceedings in cases of administrative offenses or criminal proceedings as witnesses, witnesses, translators, specialists, experts; activities of public police assistants (for example, police volunteers or freelancers), etc.
Description: Хатнюк Ю. А. Зміст та перспективи взаємодії поліції і населення / Хатнюк Юрій Анатолійович, Гурковська Катерина Андріївна // Часопис цивілістики. - 2021. - № 43. - С. 89-93.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4392
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
хатнюк.pdf326,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.