Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4402
Title: Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом в аспекті відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням
Other Titles: Temporary restriction on the use of a special right on aspect to compensation for damage caused by a criminal offence
Authors: Майстренко, М.М.
Maistrenko, M.M.
ORCID ID: 0000-0002-6996-7186
Стецик, Б.В.
Stetsyk, B.V.
ORCID ID: 0000-0003-1237-8425
Keywords: відшкодування шкоди
відновне правосуддя
спеціальні права
мотив
прийняття рішення
compensation for damages
restorative justice
special rights
motivation
decision-making
Issue Date: 2021
Publisher: Věda a perspektivy
Series/Report no.: ;7
Abstract: У статті робиться спроба осмислити регламентовану підставу застосування тимчасового обмеження у користування спеціальним правом – відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушення через категорію відновного правосуддя. Встановлено, що у практичній діяльності фактично не застосовується такий вид тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом як правом на полювання, а тимчасове обмеження у користуванні правом керування транспортним засобом застосовують лише у кримінальних провадженнях за ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Констатована відсутність єдиної суддівської практики призначення тимчасового обмеження у користуванні правом керування транспортним засобом, оскільки у подібних ситуація судді приймають різні рішення. Уповноважені особи не розглядають цей захід забезпечення кримінального провадження в контексті відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням. Доводиться, що тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом не має прямого взаємозв`яку із відшкодуванням шкоди завданої кримінальним правопорушенням. Такий його вид як тимчасове обмеження у користування правом на здійснення підприємницької діяльності по своїй суті взагалі унеможливлює його реалізацію із зазначеною метою. Пропонується розширити межі застосування даного виду заходу забезпечення та акцентується на вагомості добровільного відшкодування шкоди поміж інших шляхів відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням. The article attempts to consider the regulated grounds for the application of temporary restrictions on the use of special law – compensation of damages caused by criminal offense through the category of restorative justice. It has been established that in practice such type of temporary restriction in the use of special law as a right of hunting is not actually applied, and temporary restriction in the use of the right of driving of a vehicle is applied only in criminal proceedings per art. 286 Criminal Code of Ukraine "violation of traffic safety rules or operation of transport by persons who drive vehicles". The lack of a single judicial practice of setting a temporary restriction on the use of the right to drive a vehicle, since in such a situation the judges make different decisions. Authorized persons do not consider this measure of ensuring criminal proceedings in the context of compensation for damages caused by criminal offense. It is proved that the temporary restriction in the use of special law does not have a direct relationship with compensation of damages caused by criminal offense. Such a kind of it as a temporary restriction in the use of the right to conduct business in its essence does not make it possible to realize it with the specified purpose. It is proposed to expand the scope of this type of security event and to emphasize the importance of voluntary compensation for damages between other ways of compensation for damages caused by criminal offense.
Description: Майстренко М. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом в аспекті відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням / Марія Майстренко, Богдана Стецик // Věda a perspektivy. - 2021. - № 7(7). - С. 130-141.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4402
ISSN: 2695-1592
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
майстренко.pdf236,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.