Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4433
Title: English for Information Technology and Computing: інтерактивний навчальний посібник
Other Titles: Англійська мова для інформаційних технологій та обчислень: інтерактивний навчальний посібник
Authors: Сковронська, І.Ю.
Skovronska, I.Yu.
Кузьо, Л.І.
Kuzo, L.I.
Дяк, Т.П.
Diak, T.P.
Keywords: англійській мова
професійна лексика
комп’ютерні науки
інформаційні технології
інтерактивні технології
english language
professional vocabulary
computer science
information technology
interactive technology
Issue Date: 2022
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Основа інтерактивного навчального посібника – комплексний підхід до вивчення англійській мові у закладах вищої освіти з урахуванням сучасних вимог. Iнтepaктивнi методи навчання дoпомагають інтенсифікувати процес poзумiння, зacвoєння й творчого застосування знань під час виpiшeння практичних зaвдaнь. Мета посібника – забезпечити розвиток і вдосконалення вмінь і навичок усного та писемного мовлення, читання та перекладу, роботи з фаховою літературою і лексикою у сфері комп’ютерних наук та інформаційних технологій з використанням інтерактивних технологій. Для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології» у рамках освітньої програми «Правоохоронні інформаційні системи», а також для всіх, хто прагне вдосконалити власні навички комунікації у цій сфері. Te interactive textbook is based on the comprehensive approach to teaching English in higher education institutions, taking into account modern requirements. Interactive teaching methods help to intensify the process of understanding, mastering and creative application of knowledge while fulflling practical tasks. Te aim is to develop and improve the skills of oral and written speech, reading and translation, work with professional literature and vocabulary in the feld of computer science and information technology using interactive technologies. Te textbook is designed for applicants of higher education of the frst «bachelor» level of knowledge 12 «Information Technology», specialty 126 «Information Systems and Technologies» of the educational program «Law Enforcement Information Systems», as well as for all who seek to improve their communication skills in this area.
Description: Сковронська І. Ю. English for Information Technology and Computing: інтерактивний навчальний посібник / І. Ю. Сковронська, Л. І. Кузьо, Т. П. Дяк. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. - 228 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4433
Appears in Collections:Підручники. Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сковронська інтерактивний посібник.pdf2,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.