Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4446
Title: Адміністративно-правовий статус підрозділів ювенальної превенції національної поліції як суб’єктів профілактики правопорушень
Other Titles: Administrative and legal status of juvenental prevention departments of the national police as subjects of offense prevention
Authors: Мороз, О.Б.
Moroz, O.B.
Костовська, К.М.
Kostovska, K.M.
Keywords: ювенальна превенція
дитина
індивідуальна профілактика
профілактичний облік
обліково-профілактична справа
juvenile prevention
child
individual prevention
preventive accounting
accounting and preventive business
Issue Date: 2022
Publisher: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право
Series/Report no.: ;69
Abstract: Адміністративно-правовий статус Національної поліції, визначений нормами адміністративного права, правовий статус такого органу в державному механізмі та системі зв’язків з громадськістю та доводить, що суть правового статусу Національної поліції проявляється в цілях, завданнях та принципах цього органу, у тих можливостях, якими він користуються, усвідомлюючи функціональне призначення та покладені на нього завдання. У розділі II «Основні завдання та компетенція підрозділів ЮП» Інструкції з організації роботи підрозділів з питань превенції неповнолітніх Національної поліції України зазначено, що серед основних завдань підрозділів ювенальної превенції є профілактична діяльність, спрямована на запобігання проступків серед дітей, вивчення факторів, причин та умов, які цьому сприяють, вжиття заходів у межах їх компетенції щодо їх усунення. Важливі складові адміністративно-правого статусу певною мірою передбачений адміністративним законодавством. Правові основи адміністративно-правового статусу підрозділів з питань ювенальної превенції Національної поліції України, як суб’єкта попередження правопорушень поряд із неповнолітніми, визначені Конституцією України та наказом Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України «від 19 грудня 2017 р. 1044. Іншим елементом адміністративно-правового статусу підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України як суб’єкта запобігання злочинності серед дітей є структурно-організаційний підрозділ, який містить нормативні акти щодо створення, реорганізації, ліквідації відділів та структур поліції; створення та зміна структури щодо організації, напрямів роботи; контроль тощо. Новелою у діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України стало прийняття Наказу МВС України «Про затвердження змін до Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України» від 25.06.2020 № 488, який є черговою спробою організувати діяльність підрозділу відповідно до вимог сучасного світу. The administrative and legal status of the National Police, determined by the norms of administrative law, the legal status of such a body in the state mechanism and public relations system and proves that the legal status of the National Police is manifested in the goals, objectives and principles of this body. he enjoys, aware of the functional purpose and tasks assigned to him. Section II “Main tasks and competence of units of the Juvenile Prevention Unit” of the Instruction on organization of work of juvenile prevention units of the National Police of Ukraine states that among the main tasks of juvenile prevention units is preventive activities aimed at preventing misdemeanors among children, studying factors, causes and conditions. which contribute to this, taking measures within their competence to eliminate them. Important components of the administrative-legal status are to some extent provided by the administrative legislation. The legal basis of the administrative and legal status of juvenile prevention units of the National Police of Ukraine, as a subject of juvenile delinquency prevention, defned by the Constitution of Ukraine and the order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine “On approval of the Instruction on juvenile prevention units of the National Police of Ukraine” from 19 December 2017 1044. Another element of the administrative and legal status of juvenile prevention units of the National Police of Ukraine as a subject of crime prevention among children is the structural and organizational unit, which contains regulations on the creation, reorganization, liquidation of police departments and structures; creation and change of structure concerning the organization, directions of work; control, etc. A novelty in the activities of juvenile prevention units of the National Police of Ukraine was the adoption of the Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine “On approval of amendments to the Instruction on the organization of juvenile prevention units of the National Police of Ukraine” from 25.06.2020 № 488.
Description: Мороз О. Б. Адміністративно-правовий статус підрозділів ювенальної превенції національної поліції як суб’єктів профілактики правопорушень / Мороз О. Б., Костовська К. М. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Серія: Право. - 2022. - № 69. - С. 304-310.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4446
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
мороз.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.