Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4483
Title: Прокуратура у механізмі поділу влади в Україні
Other Titles: Prosecutor's office in the mechanism of separation of powers in Ukraine
Authors: Ковалів, М.В.
Kovaliv, M.V.
ORCID ID: 0000-0002-9730-8401
Скриньковський, Р.М.
Skrynkovskyi, R.M.
ORCID ID: 0000-0002-2180-8055
Єсімов, С.С.
Yesimov, S.S.
ORCID ID: 0000-0002-9327-0071
Назар, Ю.С.
Nazar, Yu.S.
ORCID ID: 0000-0002-8059-4413
Хмиз, М.В.
Khmyz, M.V.
ORCID ID: 0000-0003-3553-8022
Йосифович, Д.І.
Yosyfovych, D.I.
ORCID ID: 0000-0001-5510-9781
Тиркало, Ю.Є.
Tyrkalo, Yu.Ye.
ORCID ID: 0000-0003-2535-4238
Кайдрович, Х.І.
Kaidrovych, Kh.I.
ORCID ID: 0000-0002-0362-7779
Keywords: прокуратура
система державних органів
судова влада
виконавча влада
законодавча влада
генеральний прокурор
конституція України
захист прав і свобод людини та громадянина
prosecutor's office
system of state bodies
judiciary
executive branch
legislative branch
prosecutor general
constitution of Ukraine
protection of human and civil rights and freedoms
Issue Date: 2022
Publisher: Інтернаука. Серія: Юридичні науки
Series/Report no.: Юридичні науки;2
Abstract: У статті із застосуванням комплексного системного аналізу правових явищ, у контексті Конституції України, чинного законодавства, розглянуто роль та місце прокуратури в механізмі поділу влади. Актуальність дослідження зумовлена участю прокуратури України у державному механізмі забезпечення та захисту прав і свобод громадян, що має науково-теоретичну і практичну значимість. Зазначено, що прокуратура України є однією із основних правоохоронних органів, діяльність якої спрямована на забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина. У системі поділу влади прокуратура посідає відокремлене місце. Це визначення правового становища дозволяє прокуратурі ефективніше виконувати основне завдання – захист прав та свобод громадян. Саме незалежність прокурорської влади є необхідною умовою забезпечення захисту конституційних прав. Вказано, що сучасний етап розвитку прокуратури свідчить про постійні зміни у її правовому статусі. Це означає, що не існує ідеальної прокуратури, оскільки законодавство та суспільство у державі розвивається динамічно і приведення закону про прокуратуру у відповідність до життєвих реалій є закономірністю. Специфічні риси прокурорської влади свідчать, що вона має входити у систему стримувань і противаг у відносинах з гілками державної влади. The article with the use of a comprehensive systematic analysis of legal phenomena, in the context of the Constitution of Ukraine, current legislation, considers the role and place of the prosecutor's office in the mechanism of separation of powers. The urgency of the study is due to the participation of the Prosecutor's Office of Ukraine in the state mechanism for ensuring and protecting the rights and freedoms of citizens, which has scientifictheoretical and practical significance. It is noted that the Prosecutor's Office of Ukraine is one of the main law enforcement agencies, whose activities are aimed at ensuring the protection of human and civil rights and freedoms. In the system of separation of powers, the prosecutor's office occupies a secluded place. This definition of the legal status allows the prosecutor's office to more effectively perform the main task – the protection of the rights and freedoms of citizens. It is the independence of the prosecutor's office that is a necessary condition for ensuring the protection of constitutional rights. It is stated that the current stage of development of the prosecutor's office indicates constant changes in its legal status. This means that there is no ideal prosecutor's office, because the legislation and society in the country are developing dynamically and bringing the law on the prosecutor's office in line with the realities of life is a regularity. Specific features of the prosecutorial power indicate that it should be part of the system of checks and balances in relations with branches of government.
Description: Ковалів М.В. Прокуратура у механізмі поділу влади в Україні / Ковалів Мирослав Володимирович, Скриньковський Руслан Миколайович, Єсімов Сергій Сергійович, Назар Юрій Степанович, Хмиз Мар’яна Василівна, Йосифович Данило Ігорович, Тиркало Юрій Євгенійович, Кайдрович Христина Іванівна // Інтернаука. - Серія: Юридичні науки. - 2022. - № 2 (48). - С. 22-29. https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16510428779248.pdf
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4483
ISSN: 2709-5452
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.