Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4508
Title: Стратегічне планування як фактор державного управління в Україні
Other Titles: Strategic Planning as a Factor of Public Administration in Ukraine
Authors: Ковалів, М.В.
Kovaliv, M.V.
Скриньковський, Р.М.
Skrynkovskyi, R.M.
Єсімов, С.С.
Yesimov, S.S.
Хмиз, М.В.
Khmyz, M.V.
Красницький, І.В.
Krasnytskyi, I.V.
Князь, С.В.
Kniaz, S.V.
Хмиз, В.
Khmyz, V.
Огірко, О.І.
Ohirko, O.I.
Keywords: стратегічне планування
правове регулювання
організаційно-правова модель
нормативний акт
соціально-економічний розвиток
національна безпека
Конституція і закони України
strategic planning
legal regulation
organizational and legal model
normative act
socioeconomic development
national security
Constitution and laws of Ukraine
Issue Date: 2022
Publisher: Traektoriâ Nauki = Path of Science
Abstract: У статті розглядаються питання стратегічного планування як фактора державного управління. Розгляд стратегічного планування у системі державного управління здійснено на підставі факторного аналізу дослідження правових явищ у контексті сучасних методологічних засад теорії адміністративного права та теорії державного управління. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підвищення ефективності державного управління соціально-економічним розвитком і забезпеченням національної безпеки в умовах інтеграції до Європейського Союзу та Північноатлантичного договору. Зазначено, Україною накопичено досвід адміністративного державного управління, методи та інструментарій якого продовжують домінувати, незважаючи на розвиток нової системи соціально-економічного устрою. Необхідність сталого соціально-економічного розвитку та забезпечення національної безпеки, як стратегічної мети, яка стоїть перед державою, зумовлює необхідність створення відповідних правових конструкцій, що опосередковують стратегічний характер планування. Інтеграція до Європейського Союзу створює передумови становлення нової парадигми державного управління, яка покликана включити механізми та інструменти нового державного менеджменту, здатного стратегічно забезпечити соціально-економічне зростання та національну безпеку. The article considers strategic planning issues as a factor of public administration in Ukraine. Consideration of strategic planning in the system of public administration is carried out based on factor analysis of the study of legal phenomena in the context of modern methodological principles of the theory of administrative law and the theory of public administration. The study's relevance is due to the need to increase the effectiveness of public administration of socioeconomic development and national security in terms of integration into the European Union and the North Atlantic Treaty Organization. It is noted that Ukraine has accumulated experience in public administration, methods and tools, which continue to dominate, despite the development of a new system of the socioeconomic structure. The need for sustainable socioeconomic development and national security as a strategic goal facing the state necessitates the creation of appropriate legal arrangements that mediate the strategic nature of planning. Integration into the European Union creates the preconditions for forming a new paradigm of public administration, which is designed to include mechanisms and tools of the new general management, able to strategically ensure socioeconomic growth and the appropriate level of national security.
Description: Ковалів М. Стратегічне планування як фактор державного управління в Україні / Мирослав Ковалів, Руслан Скриньковський, Сергій Єсімов, Мар’яна Хмиз, Іван Красницький, Святослав Князь, Василь Хмиз, Ольга Огірко // Traektoriâ Nauki = Path of Science. - 2022. - Vol. 8. - № 4. - С. 1001-1009.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4508
ISSN: 2413-9009
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ковалів 2022.pdf441,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.