Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4764
Title: Проблематика розуміння значення поняття «договір» у господарських правовідносинах у сучасному правовому полі
Other Titles: Problems of understanding the meaning of the concept of contract in economic relations in the modern legal field
Authors: Мелех, Л.В.
Melekh, L.V.
Андрухів, Є.М.
Andrukhiv, Ye.M.
Keywords: договір
господарський договір
господарські правовідносини
юридичний факт
господарська діяльність
господарське зобов’язання
contract
economic contract
economic legal relations
legal fact
economic activity
economic obligation
Issue Date: 2021
Publisher: Юридичний бюлетень
Series/Report no.: ;23
Abstract: Статтю присвячено дослідженню поняття «договір», з точки зору його багатозначності та широкого розуміння, а також в якості фундаментальної основи для усіх видів договорів. Розглянуто наукові позиції щодо категорії «договір» для правильного його тлумачення. Привертається увага до основних теорій договору, які дозволяють визначити сутність договору як такого, а також краще зрозуміти особливості договорів у господарських правовідносинах. Аналізується доктринальний та законодавчий підхіди до визначення поняття «договір у господарських правовідносинах», оскільки у зв’язку з великою кількості різноманітних поглядів, щодо цього виду договору створюються неоднозначні підходи з приводу його визначення. Звертається увага на прогалини норм чинного законодавства щодо визначення вищенаведеного поняття, зокрема на відсутність у діючих нормах, а саме в положеннях профільного кодифікованого акта – Господарського кодексу України, дефініції поняття «договір у господарських правовідносинах». Вивчаються наслідки, які випливають з таких прогалин та доцільність негайного їх вирішення. Розкривається проблематика регулювання укладення договорів за правилами встановленими у Цивільному кодексі України, та вплив такого регулювання на визначення відповідного поняття. Виокремлюється мета договору у господарських правовідносинах як одна із ознак, що виділяє даний вид договору з поміж інших договорів, які використовуються у суспільстві. У статті також виокремлюються інші ознаки договорів у господарських правовідносинах, які дозволяють розтлумачити суть таких договорів, а також відрізнити їх від інших видів договорів, наділивши перших особливими рисами, які притаманні лише їм. Крім цього, розглянуто причини широкого використання саме договорів, які регулюють господарські правовідносини у правовому полі України як одного з основних регуляторів господарської діяльності. Також звернено увагу на цінність застосування відповідного договору у процесі регулювання господарської діяльності станом на сьогодні, узагальнюючи їх використання в цілому. На підставі викладеного наводяться пропозиції щодо змісту дефініції відповідного поняття при закріпленні його суті на законодавчому рівні, а саме у положеннях Господарського кодексу України. The article is devoted to the study of the concept of "contract" in terms of its multiple meanings and broad understanding, as well as a fundamental basis for all types of contracts. Scientific positions on the category of "contract" are considered to ensure its correct interpretation. Basic theories of the contract are broad to the attention that will allow determining the concept of the contract better understand the features of contracts in economic relations. The doctrinal and legislative approaches to the definition of "contract in economic relations" are analyzed, because of the huge numbers of different views on this type of contract, there are ambiguous approaches to its definition. Attention is drawn to the gaps in the current legislation definition of the aforementioned definition lack of the definition of "contract in economic relations" in the existing rules, namely in the provisions of the relevant codified act – the Economic Code of Ukraine. The consequences of such gaps and the usefulness of their prompt solution are studied. The article addresses the problem issue of regulating the conclusion of contracts according to the rules established in the Civil Code of Ukraine, and the impact of such regulation on the definition of the relevant concept. The purpose of the contract in economic legal relations is singled out as one of the features that distinguish this type of contract from other contracts used in society. The article also highlights other features of contracts in economic legal relations, which allow to interpret the concept of such contracts, as well as distinguish them from other types of contracts by giving the unique features. Besides, the reasons for the widespread use of agreements that regulate economic legal relations in the legal field of Ukraine as one of the main regulators of economic activity are considered. Furthermore, attention is drawn to the value of applying such agreement in the process of current regulating economic activity, summarizing their application in general.
Description: Мелех Л.В. Проблематика розуміння значення поняття «договір» у господарських правовідносинах у сучасному правовому полі / Мелех Любомира Володимирівна, Андрухів Євгенія Михайлівна // Юридичний бюлетень. - 2021. - № 23. - С. 80-88.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4764
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
мелех.pdf186,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.