Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4876
Title: Методи насадження марксистської філософії в Галичині у 20 – 30-х роках XX століття
Other Titles: Methods of implanting marxist philosophy in Galicia in the 20s – 30s of the 20th century
Authors: Козій, І.В.
Kozii, I.V.
Пігош, М.А.
Pihosh, M.A.
Козій, І.С.
Kozii, I.S.
Keywords: конфронтація
марксизм
ідеалізм
радянська філософія
радянська ментальність
ірраціональна філософія
українська філософія
confrontation
marxism
idealism
soviet philosophy
soviet mentality
irrational philosophy
ukrainian philosophy
Issue Date: 2022
Publisher: Грані
Series/Report no.: ;25/1
Abstract: Мета статті полягає у виявленні тих засобів і методів, що використовували для насадження марксистської філософії її популяризатори на теренах Галичини, а головна увага зосереджена на низці друкованих видань які доволі красномовно демонструють загальні настрої та тенденції, що були присутні на території тогочасної Західної України. Актуальність. Зважаючи на те, що задекларована проблематика в українській історіософії висвітлена доволі побіжно, вважаємо, що такі малодосліджені віхи повинні усе ж таки досліджуватися, аби максимально заповнити прогалини в історії вітчизняної філософії. Результати. Коли мова іде про культурне життя в Галичині загалом та науково-філософське зокрема, передовсім потрібно зазначити, що воно було доволі тісно пов’язане з низкою процесів, шо мали місце в Радянській Україні. Відтак її стрижневі філософсько-ідеологічні концепти з необхідністю екстраполювалися і на Західну Україну. Адже завданням ідеологів марксизму була якомога масштабніша популяризація вказаної доктрини. У статті показано один з чільних методів впливу на жителів Галичини з метою їх залучення до пропагованої ними ідеології. З’ясовано якими методами послуговувалися виразники марксистської філософії для досягнення домінантного становища у насадженні власної ідеології. Встановлено, що практично всі основоположні вектори життя суспільства піддавалися верифікації на «істинність» та придатність служити ідеології марксизму. Відтак якщо спробувати звести до спільного знаменника найбільш знакові, отримаємо такі: ідеологія українського націоналізму, церква, наука, філософія тощо. Висновки. Виявлено своєрідну конфронтацію двох гранично протилежних філософських доктрин яка виражалася у боротьбі матеріалізму та ідеалізму. Іншими словами встановлено, що зазвичай концепти, що мали дотичне до західноєвропейської посткласичної філософії піддавалися нищівній критиці з боку популяризаторів радянської ідеології. The purpose of the article is to identify the means and methods which were used to implant the Marxist philosophy in Galicia and it mainly focuses on several publications that eloquently demonstrate the general mood and trends that were present in thenWestern Ukraine. Relevance. Given that the declared issues in Ukrainian historiosophy are covered in a rather cursory way, the authors believe that such little-studied milestones should still be researched to fll the gaps in the history of national philosophy. Results. When it comes to the cultural life in Galicia in general and scientifc and philosophical in particular, frst of all, it should be noted that it was quite closely related to some processes that took place in Soviet Ukraine. Thus, its core philosophical and ideological concepts were necessarily extrapolated to Western Ukraine. After all, the task of the ideologists of Marxism was to popularize this doctrine as widely as possible. The article shows one of the main methods of influencing people of Galicia to involve them in the ideology they propagated. The methods used by Marxist philosophers to achieve a dominant position in implanting their ideology are clarifed. It is established that practically all fundamental vectors of society were verifed for “truth” and suitability to serve the ideology of Marxism. Therefore, if to try to reduce the most signifcant ones to the common denominator, the following vector will be gotten: the ideology of Ukrainian nationalism, church, science, philosophy, etc. Conclusions. A peculiar confrontation of two extremely opposite philosophical doctrines is revealed, which was expressed in the struggle between materialism and idealism. In other words, it is found that usually concepts related to the Western European postclassical philosophy were subjected to devastating criticism from the popularizers of Soviet ideology.
Description: Козій І. Методи насадження марксистської філософії в Галичині у 20 – 30-х роках XX століття / Іван Козій, Михайло Пігош, Ірина Козій // Грані. - 2022. - Том 25. - № 1. - С. 51-57.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4876
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
козій.pdf349,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.