Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4882
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШиделко, А.В.-
dc.contributor.authorShydelko, A.V.-
dc.contributor.authorORCID ID: 0000-0003-4789-0445-
dc.contributor.authorГоловач, Т.М.-
dc.contributor.authorHolovach, T.M.-
dc.contributor.authorORCID ID: 0000-0002-6665-4416-
dc.contributor.authorМайорчак, Н.М.-
dc.contributor.authorMaiorchak, N.M.-
dc.contributor.authorORCID ID: 0000-0002-5405-9855-
dc.date.accessioned2022-08-25T13:59:15Z-
dc.date.available2022-08-25T13:59:15Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4882-
dc.descriptionShydelko А. V. Professional adaptation of personality in the educational process / Shydelko А. V., Holovach T. M., Mayorchak N. M. // Вісник Національного університету оборони України. - 2022. - № 1(65). - С. 141-146. - URL: http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/253211/251686uk_UA
dc.description.abstractСтаття розкриває проблему професійної адаптації особистості у навчально-виховному процесі. Мета статті – здійснити теоретичний аналіз проблеми формування професійної адаптації в процесі включення особистості в систему професійного спілкування та фахової діяльності впродовж навчання у вищому навчальному закладі. Методи – для ґрунтовного висвітлення означеного питання використано аналіз-огляд наукової літератури з метою з’ясування стану розробленості проблеми на сучасному етапі. Результати. Висвітлено питання формування професійної адаптації в процесі включення особистості в систему професійного спілкування та фахової діяльності впродовж навчання у вищому навчальному закладі. Окреслено основні дефініції дослідження: адаптація, адаптаційні можливості, адаптованість, професійне самовизначення, вибір професії, професійна адаптація, соціально-психологічна складова професійної адаптації. Виокремлено фактори, які негативно впливають на процес професійної адаптації. З’ясовано, що процес професійної адаптації – це процес здійснення оптимальної стратегії професійної життєдіяльності, яка складається з набору тактичних прийомів, способів самоконтролю, навичок спілкування та взаємодії, сукупність яких забезпечує можливість проведення в життя людинозберігаючих технологій. Обґрунтовано, що основою адаптації є властивості та якості особистості, її чітка професійна орієнтація, значущі цінності, які формуються та розвиваються у процесі навчально-виховної та професійної роботи. Такі властивості та якості особистості, як відкритість до постійного розвитку, готовність перегляду своїх поглядів і знань, здібність до позитивного сприйняття і творчого усвідомлення незнайомих феноменів оточуючого світу, складають основу самореалізації особистості. Наукова новизна – здійснено авторський підхід до обраної теми дослідження, представлено теоретичний аналіз проблеми професійної адаптації особистості студента до професійної діяльності в процесі навчально-виховної підготовки. Практичне значення – представлені матеріали можуть бути використані у навчально-виховному процесі фахової підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, а також науковцями, які досліджують означену проблематику. Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Отже, здійснивши дослідження питання професійної адаптації особистості в навчально-виховному процесі, наголосимо, що актуальність означеної теми є незаперечною, адже від успішної адаптації залежить подальший професійний розвиток і становлення молодого фахівця. Перспективи подальших наукових розробок вбачаємо у висвітленні експериментальних даних означеної теми. The article reveals the issue of professional adaptation of a personality in the educational process. The concerns of the formation of professional adaptation in the process of including a person in the system of professional communication and professional activity while studying at the higher educational institutions are highlighted. The main definitions of the research are indicated: adaptation, adaptive capabilities, adaptability, professional self-determination, choice of profession, professional adaptation, a socio-psychological component of professional adaptation. The factors that negatively affect the process of professional adaptation are identified.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherВісник Національного університету оборони Україниuk_UA
dc.relation.ispartofseries;1-
dc.subjectадаптаціяuk_UA
dc.subjectпрофесійне самовизначенняuk_UA
dc.subjectстудентuk_UA
dc.subjectвища школаuk_UA
dc.subjectпрофесійна адаптаціяuk_UA
dc.subjectadaptationuk_UA
dc.subjectprofessional self-determinationuk_UA
dc.subjectstudentuk_UA
dc.subjecthigher educational institutionsuk_UA
dc.subjectprofessional adaptationuk_UA
dc.titleProfessional adaptation of personality in the educational processuk_UA
dc.title.alternativeПрофесійна адаптація особистості в навчально-виховному процесіuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
шиделко.pdf462,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.