Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4939
Назва: Economic and legal foundations of ensuring gender equality in Ukraine and the countries of the European Union (Scopus)
Інші назви: Економіко-правові засади забезпечення гендерної рівності в Україні та країнах Європейського союзу (Scopus)
Автори: Бліхар, М.М.
Blikhar, M.M.
ORCID ID: 0000-0003-2974-0419
Мазур, Т.
Mazur, T.
ORCID ID: 0000-0001-6220-5827
Євхутич, І.М.
Yevkhutych, I.M.
ORCID ID: 0000-0003-2926-1071
Онишко, О.Б.
Onyshko, O.B.
ORCID ID: 0000-0002-5165-1810
Ключові слова: гендерна політика
глобальний індекс гендерного розриву
гендерна асиметрія
гендерна нерівність
рівність у реалізації прав
gender policy
global gender gap index
gender asymmetry
gender inequality
equality in the exercise of rights
Дата публікації: 2022
Видавництво: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Серія/номер: ;4
Короткий огляд (реферат): Метою статті є дослідження економіко-правових засад забезпечення гендерної рівності в Україні та країнах Європейського Союзу. У процесі дослідження встановлено, що посилення процесів глобалізації та переформатування світогосподарських порядків зумовлюють необхідність забезпечення гендерної рівності в контексті міжнародної правозахисної діяльності. Проблема зрівняння прав та можливостей чоловіків і жінок упродовж тривалого часу є об’єктом правового регулювання, оскільки спостерігаються процеси посилення гендерної асиметрії, що проявляється в гендерному насильстві, значних гендерних розривах на ринку праці щодо оплати праці та пенсійного забезпечення, гендерна сегрегація, значний рівень гендерної нерівності в економіці та критичний у політиці, а також в окремих невідповідностях правового забезпечення країн європейським нормам. Виявлено, що розвинуті країни мають кращий потенціал для забезпечення високих показників гендерної рівності, про що свідчать високі значення Глобального індексу Гендерного розриву, а країни з нижчим рівнем розвитку спроможні забезпечити мінімальний гендерний розрив щодо доступу до освіти та охорони здоров’я, а щодо участі жінок в економічному житті та політиці існують істотні проблеми й перешкоди. З’ясовано, що вдосконалення потребує чинне законодавство України в частині посилення кримінальної відповідальності за вчинення гендерного насильства, а на європейському рівні відзначається необхідність пошуку та обґрунтування ефективних методів забезпечення гендерної рівності щодо доступу жінок до участі в політичному житті. Із метою виявлення спільних ознак забезпечення гендерної рівності в країнах Європейського Союзу та виокремлення серед них місця України за показником Глобального індексу гендерного розриву запропоновано проведення кластерного аналізу, результати якого свідчать про розподіл країн Європейського Союзу на три групи залежно від рівня гендерної рівності в них: країни з високим рівнем, країни з посереднім рівнем та країни з низьким рівнем. Показники гендерної рівності в Україні показали її приналежність до третьої групи, що свідчить про поглиблення проблем гендерної нерівності. The purpose of the article is to study the economic and legal foundations of ensuring gender equality in Ukraine and the countries of the European Union. In the process of the research, it is established that the strengthening of the processes of globalization and reformatting of the world economic order lead to the need to ensure gender equality in the context of international human rights activities. The problem of equalizing the rights and opportunities of men and women for a long time has been the object of legal regulation, as there are processes of strengthening gender asymmetry, manifested in gender violence, significant gender gaps in the labor market, in terms of wages and pensions, gender segregation, a significant level of gender inequality in the economy and critical in politics, as well as in individual inconsistencies in the legal provision of countries with European norms. It is found that highly developed countries have a better potential to ensure high indicators of gender equality, as evidenced by the high values of the Global Gender Gap Index, while countries with a lower level of development are able to ensure a minimal gender gap in access to education and health care, and in relation to women's participation in economic life and politics, there are significant problems and obstacles. It is found that the current legislation of Ukraine needs improvement in terms of strengthening criminal liability for committing gender-based violence, and at the European level, the need to find and justify effective methods of ensuring gender equality regarding women's access to political life is noted. In order to identify common features of ensuring gender equality in the countries of the European Union and distinguish Ukraine's place among them according to the Global Gender Gap Index, it is proposed to conduct a cluster analysis, the results of which indicate the division of the countries of the European Union into three groups depending on the level of gender equality in them: countries with high level, medium level countries and low-level countries. Indicators of gender equality in Ukraine showed that it belongs to the third group, which indicates the deepening of the problems ofgender inequality.
Опис: Blikhar M. Economic and legal foundations of ensuring gender equality in Ukraine and the countries of the European Union / Mariia Blikhar, Tamara Mazur, Iryna Yevkhutych, Oksana Onyshko // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2022. - Vol. 4(45). - P. 244-253
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4939
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
євхутич веб.pdf378,45 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.