Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4941
Title: Встановлення опіки над майном особи, зниклої безвісти за особливих обставин: теоретичні та практичні аспекти
Other Titles: Establishing custody of the property of a missing person in special circumstances: theoretical and practical aspects
Authors: Парасюк, В.М.
Parasiuk, V.M.
ORCID ID: 0000-0002-8195-7597
Keywords: майно
опіка
фізична особа яка визнана безвісно відсутньою
особа зникла безвісти за особливих обставин
єдиний реєстр осіб зниклих безвісти за особливих обставин
property
guardianship
legal person who has been declared missing
person who has disappeared in special circumstances
the unified register of persons missing in special circumstances
Issue Date: 2022
Publisher: Аналітично-порівняльне правознавство
Series/Report no.: ;2
Abstract: У науковій статті акцентується увага на особливій актуальності дослідження забезпечення прав та законних інтересів особи, зниклої безвісти за особливих обставин, в контексті встановлення опіки на майном. Нагальне вирішення питання у законодавчому порядку щодо правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин спричинилося, до низки неточностей, невідповідностей та упущень, які простежуються у положеннях Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» від 12 липня 2018 року № 2505-VIII. Механізм реалізації захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, значно ускладнюється затягуванням процесу затвердження Положення про Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Позитивно оцінюється законодавче редагування уніфікованого поняття «особи, зниклої безвісти за особливих обставин». Важливою гарантією є те, що набуття правового статусу з моменту внесення відомостей про особу до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин не позбавляє права зацікавлених осіб звернутися із заявою до суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, що дозволяє зреалізувати цілу низку інших особистих майнових та немайнових прав щодо цієї категорії осіб. Констатовано, що опікун має управляти майном не від імені, а в інтересах особи, зниклої безвісти. Передбачувана законодавством можливість звернення із заявою до нотаріуса про встановлення опіки над майном таких осіб, обумовлює доцільність встановлення окремого спеціального порядку вчинення цієї нотаріальної дії. Використання для цього порядку, який застосовується для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, порушує принцип юридичної визначеності та може спричинити численні порушення прав осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Акцентовано увагу на відсутності законодавчо передбачуваного порядку припинення опіки над майном у разі появи особи, зниклої безвісти за особливих обставин. Стверджується про доцільність розробки форми бланку свідоцтва опікуна над майном особи, зниклої безвісти за особливих умов. The scientific article emphasizes the special relevance of the study of ensuring the rights and legitimate interests of a person who has disappeared in special circumstances, in the context of establishing custody of property. Urgent resolution of the issue of the legal status of persons missing in special circumstances has led to a number of inaccuracies, inconsistencies and omissions, which can be traced in the provisions of the Law of Ukraine "On Legal Status of Persons Missing in Special Circumstances" of July 12, 2018 № 2505-VIII. The mechanism of protection of the rights and interests of persons missing in special circumstances is significantly complicated by the delay in approving the Regulations on the Unified Register of Persons Missing in Special Circumstances. Legislative editing of the unified concept of "missing person in special circumstances" is positively assessed. An important guarantee is that the acquisition of legal status from the moment of entering information about a person in the Unified Register of Missing Persons in special circumstances does not deprive interested parties of the right to apply to the court to declare a missing person, which allows to sell a number of other personal property. and non-property rights in relation to this category of persons. It was stated that the guardian should manage the property not on behalf of, but in the interests of the missing person. The possibility provided by law to apply to a notary for the establishment of guardianship over the property of such persons, determines the feasibility of establishing a separate special procedure for this notarial act. The use of this procedure, which is used to take measures to protect inherited property, violates the principle of legal certainty and can lead to numerous violations of the rights of missing persons in special circumstances. Emphasis is placed on the absence of a legally prescribed procedure for termination of custody of property in the event of the appearance of a missing person in special circumstances. It is argued that it is expedient to develop a form of a guardian's certificate on the property of a person who has disappeared under special conditions.
Description: Парасюк В.М. Встановлення опіки над майном особи, зниклої безвісти за особливих обставин: теоретичні та практичні аспекти / Парасюк В.М. // Аналітично-порівняльне правознавство. - 2022. - № 2. - С. 91-95. - https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.16
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4941
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття_ПарасюкВМ.doc 20022.pdf202,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.