Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4950
Title: Пошук верховенства права як балансування соціальних інтересів
Other Titles: The search for the rule of law as a balance of social interests
Authors: Рабінович, П.М.
Rabinovych, P.M.
Рабінович, С.П.
Rabinovych, S.P.
Панкевич, О.З.
Pankevych, O.Z.
Keywords: верховенство права
баланс цінностей
зважування інтересів
пропорційність
юридична визначеність
справедливість
the rule of law
balance of values
weighing of interests
proportionality
legal certainty
fairness
Issue Date: 2022
Publisher: Вісник Національної академії правових наук України
Series/Report no.: ;29/3
Abstract: Актуальність дослідження зумовлена триваючими процесами гармонізації українського законодавства і судової практики з європейським правом, однією з визначальних засад якого є принцип верховенства права, а також різноманіттям доктринальних підходів до визначення поняття верховенства права та практикою політичної інструменталізації зазначеного принципу. Метою пропонованої статті є вироблення поняття верховенства права на основі розгляду методологічних й соціологічних аспектів дослідження проблеми балансування соціальних інтересів в юридичній діяльності. Основні методи дослідження. З опертям на діалектичну методологію розкривається конкретно-історична зумовленість уявлень про верховенство права, пропонується визначення поняття верховенства права як конкретно всезагальної категорії, яка виражає розвиток соціальних потреб та інтересів, виявляється взаємна доповнюваність базових вимог верховенства права. На основі потребового підходу встановлюються соціальні витоки політичної інструменталізації цих вимог. Значення проведеного дослідження. У статті доведено методологічні переваги діалектичного підходу до розкриття проблем верховенства права. Запропоновано визначення поняття верховенства права як встановлюваного у судовій практиці динамічного балансу значимостей конкуруючих інтересів учасників правовідносин. Обґрунтовано, що найбільш проблемні моменти у застосуванні принципу верховенства права пояснюються потребовою зумовленістю підходів до трактування змісту цього принципу; широкими можливостями вибору нормативних інструментів для нейтралізації окремих вимог верховенства права; високим ступенем їх невизначеності і внутрішньої суперечливості. The relevance of the study is conditioned upon the ongoing processes of harmonization of Ukrainian law and judicial practice with European law, one of the defining principles of which is the rule of law, as well as a variety of doctrinal approaches to defining the rule of law and the practice of its political instrumentalization. The purpose of the proposed article is to develop the concept of the rule of law based on the consideration of methodological and sociological aspects of the study of the problem of balancing social interests in legal activities. Main research methods. Based on the dialectical methodology, the specific historical conditionality of ideas about the rule of law is revealed, the definition of the rule of law as a specific universal category expressing the development of social needs and interests is proposed, the complementarity of the basic requirements of the rule of law is revealed. Based on the need-based approach, the social origins of the political instrumentalization of these requirements are established. The value of the study. The article proves the methodological advantages of the dialectical approach to revealing the problems of the rule of law. It is proposed to define the concept of the rule of law as a dynamic balance of the values of competing interests of the participants in legal relations established in judicial practice. It is substantiated that the most problematic moments in the application of the principle of the rule of law are explained by the need-based conditionality of approaches to the interpretation of the content of this principle; wide possibilities of choice of normative instruments for neutralization of separate requirements of the rule of law; high degree of their uncertainty and internal contradiction.
Description: Рабінович П.М. Пошук верховенства права як балансування соціальних інтересів / Петро Мойсейович Рабінович, Сергій Петрович Рабінович, Олег Зіновійович Панкевич // Вісник Національної академії правових наук України. - 2022. - Т. 29. - № 3. - С. 15-35.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4950
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Панкевич Вісник НАПрНУ_Том 29(3)_2022-15-35.pdf412,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.