Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5021
Title: Трудове право України: навчальний посібник
Other Titles: Ukrainian Labour Law: textbook
Authors: Бутинська, Р.Я.
Butynska, R.Ya.
Мокрицька, Н.П.
Mokrytska, N.P.
Keywords: трудове право
трудовий договір
працівник
роботодавець
labor law
employment contract
employee
employer
Issue Date: 2022
Publisher: Галицька видавнича спілка
Abstract: Навчальний посібник присвячений висвітленню та дослідженню важливих для сучасної правової науки теоретико-правових та практичних концептуальних засад реалізації трудових прав працівників. Зокрема, у роботі аналізуються тенденції та вектори розвитку правового регулювання відносин у сфері праці. Розкрито теоретичні та практичні аспекти міжнародного-правового та національного механізмів реалізації трудових прав працівників. Викладений матеріал висвітлює загальнотеоретичні аспекти трудового права як галузі права так і питання законодавчого регулювання з використанням матеріалів судової практики. Проаналізовано новітні підходи науковців до вивченого питання у сфері трудового права. Розкрито основні засади трудового права як галузі права, основи функціонування системи соціального діалогу; поняття, види, зміст, форму та значення трудового договору; особливості укладення, зміни та припинення трудових відносин, правове регулювання інститутів трудового права. Навчальний посібник покликаний допомогти читачеві оволодіти необхідним обсягом знань щодо системи чинного трудового законодавства; вмінням для правильного та ефективного тлумачення і застосування норм трудового законодавства Він також сприятиме розвитку загальної юридичної культури та правового мислення, творчих та пізнавальних здібностей. Для студентів, викладачів, аспірантів вищих навчальних закладів, практичних працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. The textbook is devoted to highlighting and researching important for modern legal science theoretical, legal and practical conceptual foundations of the implementation of labor rights of workers. In particular, the paper analyzes the trends and vectors of development of legal regulation of relations in the field of labor. Theoretical and practical aspects of international legal and national mechanisms for the realization of workers' labor rights are revealed. The presented material highlights the general theoretical aspects of labor law as a branch of law and issues of legislative regulation using the materials of judicial practice. The latest approaches of scientists to the studied issue in the field of labor law are analyzed. The basic principles of labor law as a branch of law, the basics of the functioning of the system of social dialogue are revealed; the concept, types, content, form and meaning of the employment contract; features of the conclusion, change and termination of labor relations, legal regulation of labor law institutions. The textbook is designed to help the reader master the necessary knowledge about the system of current labor legislation; ability to correctly and effectively interpret and apply the rules of labor law. It will also promote the development of general legal culture and legal thinking, creative and cognitive abilities. The textbook is of use for students, lecturers, postgraduates of higher education institutions, practitioners of public authorities and local self-government.
Description: Бутинська Р. Я. Трудове право України: навчальний посібник / Р. Я. Бутинська, Н. П. Мокрицька. - Львів: «Галицька видавнича спілка», 2022. - 312 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5021
Appears in Collections:Підручники. Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бутинська Мокрицька Трудове право України.pdf2,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.