Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5056
Title: Особливості взаємодії Міністерства оборони України з іншими суб’єктами демократичного цивільного контролю над силами оборони
Other Titles: Features of interaction of the Ministry of defense of Ukraine with other subjects of democratic civil control over the defense forces
Authors: Подоляка, А.М.
Podoliaka, A.M.
ORCID ID: 0000-0001-7486-8302
Христинченко, Н.П.
Khrystynchenko, N.P.
ORCID ID: 0000-0001-7473-7193
Шопіна, І.М.
Shopina, I.M.
ORCID ID: 0000-0003-3334-7548
Keywords: демократичний цивільний контроль
сили оборони
сектор безпеки і оборони
міністерство оборони україни
взаємодіяdemocratic civilian control
збройні сили
defense forces
security and defense sector
ministry of defense of ukraine
interaction
Issue Date: 2022
Publisher: Інтернаука. Серія: Юридичні науки
Series/Report no.: Юридичні науки;8
Abstract: Метою статті є визначення особливостей взаємодії Міністерства оборони України з іншими суб’єктами демократичного цивільного контролю над Силами оборони. З’ясовано обставини, що підтверджують важливість правового регулювання взаємодії Міністерства оборони України з іншими суб’єктами. Визначено, що взаємодія Міністерства оборони України з суб’єктами демократичного цивільного контролю над Силами оборони уявляє собою узгоджену скоординовану діяльність, спрямовану на отримання спільними зусиллями відомостей та даних про недоліки у функціонуванні вказаних Сил та розробки моделі їх оптимізації у правовому, воєнному, соціальному, економічному та інших аспектах. До особливостей взаємодії оборонного відомства з іншими суб’єктами демократичного цивільного контролю віднесено: а) провідний характер комунікативної функції взаємодії як процесу передання даних від комунікатора (Міністерства оборони України) до одержувачів (органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування, громадськості); б) забезпечення за допомогою взаємодії зворотного зв’язку між функціонуванням Сил оборони та відображенням такого функціонування на правовому рівні у вигляді додержання принципів верховенства права та інтолерантності до корупції; в) використання взаємодії між Міністерством оборони України та іншими суб’єктами демократичного цивільного контролю як дієвого чинника попередження соціальних конфліктів в суспільстві, викликаних обмеженням вільного обігу інформації в умовах правового режиму воєнного стану; г) формування завдяки взаємодії експертного середовища, зусилля якого спрямовані на пошук оптимальних шляхів функціонування та розвитку Сил оборони в умовах повномасштабного збройного конфлікту; ґ) створення у системі взаємодії між Міністерством оборони України та іншими суб’єктами демократичного цивільного контролю оптимального балансу між транспарентністю та додержанням вимог інформаційної безпеки. The purpose of the article is to determine the features of interaction between the Ministry of Defense of Ukraine and other subjects of democratic civilian control over the defense forces. The article establishes circumstances confrming the importance of legal regulation of interaction between the Ministry of Defense of Ukraine and other subjects. The author substantiates that the interaction of the Ministry of Defense of Ukraine with the subjects of democratic civilian control over the Defense Forces is a coordinated activity aimed at obtaining by joint efforts information and data on shortcomings in the functioning of these Forces and developing a model for their optimization in the legal, military, social, economic and other aspects. The features of the interaction of the defense department with other subjects of democratic civilian control are atributed to: a) the leading nature of the communicative function of interaction as a process of transferring data from the communicator (Ministry of Defense of Ukraine) to recipients (legislative, executive and judicial authorities, local governments, the public); b) providing, through interaction, a feedback between the functioning of the Defense Forces and the reflection of such functioning at the legal level through compliance with the principles of the rule of law and intolerance to corruption; c) the use of interaction between the Ministry of Defense of Ukraine and other subjects of democratic civilian control as an effective factor in preventing social conflicts in society caused by the restriction of the free circulation of information under the legal regime of martial law; d) the formation, thanks to the interaction, of an expert environment, whose efforts are aimed at fnding optimal ways for the functioning and development of the defense forces in the conditions of a full-scale armed conflict; ґ) creating in the system of interaction between the Ministry of Defense of Ukraine and other subjects of democratic civil control an optimal balance between transparency and compliance with information security requirements.
Description: Подоляка А. М. Особливості взаємодії Міністерства оборони України з іншими суб’єктами демократичного цивільного контролю над силами оборони / Подоляка Анатолій Миколайович, Христинченко Надія Петрівна, Шопіна Ірина Миколаївна // Інтернаука. - Серія: Юридичні науки. - 2022. - № 8. - С. 27-32.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5056
ISSN: 2709-5452
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шопіна стаття.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.