Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5135
Title: Поняття та система адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні
Other Titles: Concept and system administrative and legal protection child rights in Ukraine
Authors: Мороз, О.Б.
Moroz, O.B.
Костовська, К.М.
Kostovska, K.M.
Keywords: захист прав дітей
права дитини
адміністративно-правовий захист
система
механізм
заходи впливу
protection of children’s rights
child’s rights
administrative-legal protection
system
mechanism
influence measures
Issue Date: 2022
Publisher: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право
Series/Report no.: Право;72/2
Abstract: У статті досліджуються система адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні та її складові елементи. Охарактеризовано структуру механізму системи адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні та його роль у забезпеченні прав, свобод і законних інтересів дитини. Унаслідок дослідження сформовано підхід до розуміння змісту та сутності системи адміністративно-правового захисту прав дитини та її категоріальний апарат. Забезпечення прав і свобод людини є однією з найактуальніших проблем для юридичної науки та державної діяльності. Важливе місце серед її складових посідає захист прав дітей, специфіка якого обумовлюється як особливостями вікового, фізичного та психічного стану дітей, так і сферою діяльності органів державної влади, щодо охорони, захисту та гарантування їх прав і свобод. Переходячи до адміністративно-правового захисту прав дитини, варто зазначити, що в ході його реалізації в обов’язковому порядку долучаються органи державної влади та застосовується їх управлінський вплив на забезпечення правового статусу дитини в суспільстві та державі. Тобто, яким чином органи державної влади забезпечують права, свободи та законні інтереси дитини, а також сприяють їх розвитку. Наголошено, що адміністративно-правовий захист прав людини, зокрема й дитини, відповідає основному змісту здійснення державного управління, тобто урегулювання суспільних відносин у певних сферах суспільного життя за допомогою використання заходів адміністративного впливу. Засоби адміністративно-правового захисту прав дитини є тими ключовими структурно-інструментальними правовими ланками, які забезпечують адміністративно-правовий статус дитини та його захист у разі порушення. Їх характеризує імперативність, публічність, системність та перспектива настання юридичних наслідків у результаті застосування, що є вкрай важливим для адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні. Захист прав дитини здійснюється за рахунок поєднання зусиль цілої низки правових категорій нормативного та інституційного змісту, а саме сукупність правових норм та конкретних механізмів, які в рамках цих же норм забезпечують захист прав дитини. The article examines the system of administrative and legal protection of children’s rights in Ukraine and its constituent elements. The structure of the mechanism of the system of administrative and legal protection of children’s rights in Ukraine and its role in ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of the child are characterized. As a result of the study, an approach to understanding the content and essence of the system of administrative and legal protection of the child’s rights and its categorical apparatus was formed. Ensuring human rights and freedoms is one of the most urgent problems for legal science and state activity. An important place among its components is the protection of children’s rights, the specifcs of which are determined both by the characteristics of the age, physical and mental state of children, and by the sphere of activity of state authorities regarding the protection, protection and guarantee of their rights and freedoms. Turning to the administrative and legal protection of the rights of the child, it is worth noting that during its implementation, state authorities are necessarily involved and their managerial influence is applied to ensure the legal status of the child in society and the state. That is, how state authorities ensure the rights, freedoms and legitimate interests of the child, as well as contribute to their development. It is emphasized that the administrative and legal protection of human rights, in particular of the child, corresponds to the main content of state administration, i.e. the regulation of social relations in certain spheres of public life through the use of measures of administrative influence. Means of administrative-legal protection of the rights of the child are the key structural-instrumental legal links that ensure the administrative-legal status of the child and its protection in case of violation. They are characterized by imperativeness, publicity, systematicity and the prospect of legal consequences as a result of application, which is extremely important for the administrative and legal protection of children’s rights in Ukraine. The protection of the rights of the child is carried out by combining the efforts of a number of legal categories of normative and institutional content, namely, a set of legal norms and specifc mechanisms that, within the framework of these norms, ensure the protection of the rights of the child.
Description: Мороз О. Б. Поняття та система адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні / Мороз О.Б., Костовська К.М. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Серія: Право. - 2022. - Випуск 72. - С. 86-92.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5135
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
267390-Текст статті-616973-1-10-20221119.pdf635,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.