Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5177
Title: Формування адаптивно-орієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства: дисертація
Other Titles: Formation of adaptive-oriented system of economic security management of the enterprise: dissertation
Authors: Поліщук, О.Б.
Polishchuk, O.B.
Keywords: економічна безпека
економічна безпека підприємства
управління економічною безпекою підприємства
виклик
ризик
загроза
сигнал
адаптаційний потенціал
адаптивно-орієнтована система
промислове підприємство
economic security
economic security of the enterprise
management of economic security of the enterprise
challenge
risk
threat
signal
adaptation potential
adaptive-oriented system
industrial enterprise
Issue Date: 2022
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання, що полягає в теоретичному обґрунтуванні і розробці методичних підходів для формування адаптивно-орієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства. У першому розділі «Теоретико-методичні засади формування адаптивноорієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства» визначено й критично охарактеризовано сутність основних підходів до тлумачення поняття «економічна безпека підприємства», в межах яких домінують акценти щодо захисту підприємства, ефективності використання корпоративних ресурсів, стійкості й стабільності та узгодження інтересів. На основі послідовного розгляду й встановлення зв’язку між такими поняттями як «економічна безпека держави», «економічна безпека підприємства», «невизначеність», «система», «управління» та «система управління підприємством» було сформовано категоріальний силогізм системи управління економічною безпекою підприємства, що послужило необхідною теоретичною основою для подальшого розроблення теоретико-методичних засад формування адаптивно-орієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства. За результатами виконання контент-аналізу таких понять як «безпека», «небезпека», «виклик», «ризик» та «загроза» було доведено необхідність розгляду адаптації й адаптивності стосовно усіх процесів, які мають місце в діяльності підприємства, зокрема і щодо управління його економічною безпекою. Доведено, що під адаптивністю потрібно розуміти здатність підприємства пристосуватися до нестабільності у функціонуванні шляхом перебудови внутрішніх процесів та порядку взаємодії із зовнішніми суб’єктами безпеки на основі реалізації програми адаптації та сформованого ресурсного забезпечення. Розроблено теоретичний базис адаптивно-орієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства, який передбачає внесення змін у параметри й процес взаємодії суб’єктів і об’єктів безпеки, а також стосовно взаємодії із суб’єктами зовнішнього середовища, яке здійснюється на основі ефективного використання адаптаційного потенціалу з метою пристосування до впливу загроз, що забезпечує підтримання стійкості й стабільності функціонування та розвитку підприємства. Запропоновано розуміти під адаптаційним потенціалом наявні ресурси й можливості, які можуть бути задіяні для реалізації заходів, спрямованих на адаптацію до впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, що виникають через зміну умов функціонування, у відповідності до стратегії розвитку підприємства задля удосконалення керуючої й керованої підсистем в межах системи управління економічною безпекою підприємства як основи підтримання стійкості й забезпечення розвитку. Розроблено методичні засади формування адаптивно-орієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства, що відрізняються розробленою технологією, яка встановлює послідовність дій щодо видозмінення безпекової діяльності задля виявлення кожної зміни внутрішнього й зовнішнього середовища на основі «слабких» й «сильних» сигналів та адекватної реакції у формі статичної або динамічної адаптації на основі сформованого адаптаційного потенціалу, що забезпечує суб’єктам безпеки можливість виконання поставлених завдань в поточних умовах ведення господарської діяльності українськими підприємствами. У другому розділі «Аналітичне підґрунтя формування адаптивно-орієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства» охарактеризовано основні аспекти діяльності підприємств трьох видів економічної діяльності (машинобудівної, харчової та поліграфічної промисловості), стосовно яких проводилося дослідження. Виявлено, що у 2010- 2021 рр. серед підприємств зазначених видів економічної діяльності мали місце схожі тенденції, які стосувалися скорочення чисельності зайнятих працівників, що вказує на втрату кадрового потенціалу, яке безпосередньо негативно впливає на кадрову безпеку кожного підприємства. Відзначено скорочення частки машинобудівних й поліграфічних підприємств в структурі реалізованої продукції при одночасному зростанні підприємств харчової промисловості, що відповідає суті складного етапу розвитку національної економіки, коли населення орієнтовано на першочергове задоволення первинних потреб. Було визначено ключові зміни у зовнішньому середовищі із конкретизацією не лише загроз для економічної безпеки підприємства певного виду економічної діяльності, але й додаткових можливостей, які повинні бути використані для стабілізації ситуації та розвитку, що актуалізує необхідність здійснення відповідних адаптаційних процедур. З’ясовано, що існуючі методики оцінювання діяльності підприємств не можуть бути застосовані стосовно управління його економічною безпекою внаслідок специфічності цілей безпекової діяльності. Розроблено механізм оцінювання результативності управління економічною безпекою підприємства, який передбачає визначення індикаторів, які характеризують результативність забезпечення економічної безпеки, якість адаптивно-орієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства, результативність керуючого впливу суб’єктів безпеки та ефективність використання адаптаційного потенціалу із подальшим розрахунком інтегрального показника, що в сукупності створює необхідне інформаційне підґрунтя для реалізації адаптаційних процедур в систему управління економічною безпекою підприємства задля забезпечення її дієвості у досягненні поставлених завдань. Оцінювання управління економічною безпекою підприємства здійснено стосовно відібраних дев’яти промислових підприємств, які за основним видом економічної діяльності належать до машинобудівної, харчової або поліграфічної промисловості, відносяться до «середніх» та не мали ознаки банкрутства в межах 2016-2021 рр. Отримані результати, через формування цілісної картини стосовно безпекової діяльності певного підприємства, вказують як на позитивні зміни, так й сприяють виявленню «слабких місць», усунення яких потребує реалізації відповідних адаптаційних процедур задля покращення управління економічною безпекою підприємства. Доведено, що реалізація динамічної або статичної адаптації неможлива без відповідного інформаційного забезпечення, зокрема такого, який уможливлює виявлення й розпізнавання «слабких» сигналів. Розроблено механізм розпізнавання «слабких» сигналів, який орієнтований на виявлення, ідентифікацію, аналізування, відстеження й передбачення розвитку «слабких» сигналів, що створює необхідну інформаційну основу для розроблення, прийняття й виконання управлінських рішень в межах адаптаційних процедур, що сприяє зменшенню втрат від реалізації внутрішніх й зовнішніх загроз й більш повному використанню нових ринкових можливостей. Перевагою розробленого механізму є його динамічність в зміні частини компонентів, зокрема щодо проектування інформаційного поля, вибору індикаторів та джерел інформації, що забезпечує високу якість отриманої інформації та спроможність задовольнити індивідуальні інформаційні потреби відповідних співробітників служби безпеки підприємства. У третьому розділі «Удосконалення методичного забезпечення формування адаптивно-орієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства» обґрунтовано визначальну роль інформації в процесі управління економічною безпекою підприємства через неможливість розроблення, прийняття й реалізації будь-якого управлінського рішення за її відсутності. Запропоновано технологію формування системи інформаційноаналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, яка вирізняється керованою динамічною зміною інформаційного поля, що складається із внутрішньої й зовнішньої складових та формується завдяки «слабким» та «сильним» сигналам, із можливістю перенацілювання системи на виконання тих завдань, які є визначальними в межах певного періоду часу, що забезпечує індивідуальність у задоволенні інформаційних потреб та сприяє підвищенню результативності дій суб’єктів безпеки. Сформовано цілісне уявлення про процес забезпечення функціонування адаптивно-орієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства на основі застосування методу функціонального моделювання IDEF0. Розроблено науково-методичний підхід до функціонування адаптивноорієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства, який на основі застосування методу функціонального моделювання IDEF0, визначає циклічність здійснення послідовних етапів стосовно сканування внутрішнього й зовнішнього середовища підприємства, розроблення й реалізації управлінських рішень, оцінювання управління економічною безпекою підприємства, створення прогнозів можливих змін та здійснення адаптаційних процедур, що забезпечує високу динамічність й гнучкість безпекової діяльності у формуванні сприятливих умов для розвитку підприємства. Обґрунтовано, враховуючи результати опитування експертів із числа менеджерів промислових підприємств, що вибір типу адаптації, який визначає зміст адаптаційних процедур повинен визначатися характером зміни середовища функціонування. Розроблено науково-практичний підхід до визначення характеру адаптаційних процедур, який, виходячи із характеру змін у зовнішньому середовищі функціонування промислових підприємств певного виду діяльності й застосування методу аналізу ієрархій, передбачає вибір статичного або динамічного типу адаптації, що визначає зміст адаптаційних процедур стосовно системи управління економічною безпекою підприємства, реалізація яких уможливлює систематичне удосконалення безпекової діяльності. Результати реалізації розробленого науково-практичного підходу щодо визначення характеру адаптаційних процедур засвідчили, що найбільш прийнятним для підприємств машинобудування та харчової промисловості є «динамічний», коли для підприємств поліграфічної діяльності — «статичний» тип адаптації. Обґрунтовано, що будь-які суттєві зміни в середовищі функціонування є підставою для перегляду орієнтирів в реалізації адаптаційних процедур у відповідності до засад розробленого підходу. The dissertation work is devoted to the solution of the scientific task, which consists in the theoretical substantiation and development of methodological approaches for the formation of an adaptively oriented management system for the economic security of the enterprise. In the first chapter "Theoretical and methodological foundations of the formation of an adaptively oriented system of management of the economic security of the enterprise" the essence of the main approaches to the interpretation of the concept of "economic security of the enterprise" is defined and critically characterized, within which the emphasis on the protection of the enterprise, the efficiency of the use of corporate resources, sustainability and stability and coordination of interests. A categorical syllogism of the economic security management system was formed on the basis of a consistent examination and establishment of the connection between such concepts as "economic security of the state", "economic security of the enterprise", "uncertainty", "system", "management" and "enterprise management system" enterprise, which served as a necessary theoretical basis for the further development of the theoretical and methodological foundations of the formation of an adaptively oriented management system for the economic security of the enterprise. According to the results of the content analysis of such concepts as "safety", "danger", "challenge", "risk" and "threat", it was proved the need to consider adaptation and adaptability in relation to all processes that take place in the company's activities, in particular, in relation to management its economic security. It is proven that adaptability should be understood as the ability of the enterprise to adapt to instability in functioning by restructuring internal processes and the order of interaction with external security subjects based on the implementation of the adaptation program and the formed resource provision. The theoretical basis for the formation of an adaptive-oriented economic security management system of the enterprise has been developed, which involves making changes to the parameters and process of interaction of subjects and security objects, as well as regarding interaction with subjects of the external environment, which is carried out on the basis of effective use of adaptation potential in order to adapt to the impact of threats, which ensures the maintenance of stability and stability of the operation and development of the enterprise. It is proposed to understand the adaptive potential as the available resources and opportunities that can be used to implement measures aimed at adapting to the influence of internal and external threats arising from changes in the operating conditions, in accordance with the company's development strategy for the improvement of the controlling and controlled subsystems within the system management of economic security of the enterprise as a basis for maintaining stability and ensuring development. The methodological principles of the formation of an adaptive-oriented economic security management system of the enterprise have been developed, which are distinguished by the developed technology, which establishes a sequence of actions regarding the modification of security activities in order to detect every change in the internal and external environment based on "weak" and "strong" signals and an adequate reaction in the form of a static or dynamic adaptation on the basis of the formed adaptation potential, which provides security subjects with the opportunity to perform the assigned tasks in the current conditions of conducting economic activity by Ukrainian enterprises. In the second chapter, "Analytical basis for the formation of an adaptiveoriented management system for economic security of the enterprise", the main aspects of the activities of enterprises of three types of economic activity (machinebuilding, food industry, and printing) were characterized, in relation to which the study was conducted. It was found that in 2010-2021, for enterprises of the specified types of economic activity, there were downward trends related to the reduction of the number of employed workers, which indicates a loss of personnel potential, which directly negatively affects the personnel security of each enterprise. A decrease in the share of machine-building and printing enterprises in the structure of sold products was noted, with the simultaneous growth of food industry enterprises, which corresponds to the essence of the complex stage of the development of the national economy, when the population is oriented to the primary satisfaction of primary needs. The key changes in the external environment were determined, specifying not only threats to the economic security of the enterprise of a certain type of economic activity, but also additional opportunities that should be used to stabilize the situation and development, which actualizes the need to implement appropriate adaptation procedures. It was clarified that the existing methods of evaluating the activities of enterprises cannot be applied in relation to the management of its economic security due to the specificity of the goals of security activities. A mechanism for evaluating the economic security management of the enterprise has been developed, which provides for the determination of indicators that characterize the effectiveness of ensuring economic security, the quality of the adaptive-oriented economic security management system of the enterprise, the effectiveness of the management influence of security entities and the effectiveness of the use of adaptation potential with the subsequent calculation of an integral indicator that in totality creates the necessary information basis for the implementation of adaptation procedures in the economic security management system of the enterprise in order to ensure its effectiveness in achieving the set tasks. The assessment of the management of the economic security of the enterprise was carried out in relation to the selected nine industrial enterprises, which by the main type of economic activity belong to the machine building, food or printing industry, belong to the "medium" and did not have signs of bankruptcy within 2016- 2021. The obtained results, due to the formation of a complete picture regarding the security activities of a certain enterprise, indicate both positive changes and help to identify "weak places", the elimination of which requires the implementation of appropriate adaptation procedures in order to improve the management of the economic security of the enterprise. It has been proven that the implementation of dynamic or static adaptation is impossible without appropriate information support, in particular, one that enables detection and recognition of "weak signals". A mechanism for recognizing weak signals has been developed, which is focused on the detection, identification, analysis, tracking and prediction of the development of "weak" signals, which creates the necessary information basis for the development, adoption and implementation of management decisions within the framework of adaptation procedures, which contributes to the reduction of losses from the implementation of internal and external threats and more complete use of new market opportunities. The advantage of the developed mechanism is its dynamism in changing part of the components, in particular with regard to the design of the information field, the selection of indicators and sources of information, which ensures the high quality of the received information and the ability to meet the individual information needs of the relevant employees of the security service of the enterprise. In the third chapter "Improving methodological support for the formation of an adaptively oriented system of managing the economic security of the enterprise" the determining role of information in the process of managing the economic security of the enterprise is substantiated due to the impossibility of developing, adopting and implementing any management decision in its absence.The technology for forming a system of information and analytical support for the management of economic security of the enterprise is proposed, which is characterized by a controlled dynamic change of the information field, which consists of internal and external components and is formed thanks to "weak" and "strong" signals, with the possibility of retargeting the system to perform those tasks that are decisive within a certain period of time, which ensures individuality in meeting information needs and contributes to increasing the effectiveness of the actions of security entities. A holistic view of the process of ensuring the functioning of the adaptiveoriented economic security management system of the enterprise was formed based on the application of the IDEF0 functional modeling method. A scientific-methodical approach to the operation of the adaptive-oriented economic security management system of the enterprise has been developed, which, based on the application of the IDEF0 functional modeling method, determines the cyclicality of the implementation of successive stages in relation to the scanning of the internal and external environment of the enterprise, the development and implementation of management solutions, the evaluation of the economic security management of the enterprise, formation of forecasts of possible changes and implementation of adaptation procedures, which ensures high dynamism and flexibility of security activities in the formation of favorable conditions for the development of the enterprise. It is substantiated, taking into account the results of the survey of experts from the number of managers of industrial enterprises, that the choice of the type of adaptation, which determines the content of the adaptation procedures, should be determined by the nature of the change in the operating environment. A scientific and practical approach to determining the nature of adaptation procedures has been developed, which, based on the nature of changes in the external environment of the functioning of industrial enterprises of a certain type of activity and the application of the method of analysis of hierarchies, provides for the choice of a static or dynamic type of adaptation, which determines the content of adaptation procedures in relation to the economic security management system enterprises, the implementation of which enables the systematic improvement of safety activities. The results of the implementation of the developed scientific and practical approach to determining the nature of adaptation procedures proved that the most acceptable type of adaptation for machine-building and food industry enterprises is the "dynamic" type, while for printing enterprises it is the "static" type of adaptation. It is substantiated that any significant changes in the operating environment are grounds for revising the guidelines for the implementation of adaptation procedures in accordance with the principles of the developed approach.
Description: Поліщук О. Б. Формування адаптивно-орієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства: дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями 073 – «Менеджмент», 051 – «Економіка» / Поліщук Олеся Богданівна. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2022. - 270 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5177
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
polishuk_d.pdf4,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.