Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6072
Назва: Correlation between personality traits of young athletes and their level of self-efficacy (Web of Science, Scopus)
Інші назви: Кореляція особистісних якостей юних спортсменів з рівнем їх самоефективності (Web of Science, Scopus)
Автори: Halian, I.M.
Popovych, I.
Hulias, I.
Serbin, Yu.
Vyshnevska, O.
Ковальчук, З.Я.
Kovalchuk, Z.Ya.
Pyslar, A.
Ключові слова: агресивність
комунікабельність
міжособистісне спілкування
активність
професійні навички
молодість
aggression
sociability
interpersonal communication
activeness
professional skills
youth
Дата публікації: 2023
Видавництво: Journal of Physical Education and Sport
Серія/номер: ;23/5
Короткий огляд (реферат): Мета – вивчити кореляцію особистісних якостей юних спортсменів з різними рівнями компонентів самоефективності (n=114). Припускаємо, що самоефективність юних спортсменів залежить від їх особистісних якостей. Однак існують відмінності в учасників дослідження з високим і низьким рівнем самоефективності. Методи дослідження: кореляційний та кластерний аналізи, валідні психодіагностичні методи, коефіцієнти для знаходження статистичних відмінностей. Дослідження, проведені в Україні в умовах воєнного стану, дозволили отримати значні наукові результати. Результати. Дослідження розглядає самоефективність як важливий компонент професійної підготовки для юних спортсменів. Обґрунтовується структура самоефективності та розкривається сутність її компонентів: «суб’єкт діяльність» (SAS) і «міжособистісне спілкування» (ICS). Дослідження визначає статистично значущу кореляцію (p<05; p<01) самоефективності з особистісними якостями юних спортсменів. Це підтверджує статистично достовірні відмінності у юних спортсменів 1 та 2 групи за шкалою SAS (t=29,445, p=0,000); І група та ІІ група за шкалою ICS (t=5,453, p=0,000). Дослідження перераховує риси, які однаково важливі для формування самоефективності за двома компонентами, а саме: високий рівень розвитку комунікабельності (R = .279, p<0,01; R = 0,477, p<0,01); врівноваженість (R = .262, p<.01; R = .195, p<.05) і відкритість (R = .215, p<.05; R = 0,195, p<0,05) і низький рівень нейротизму (R = -0,393, p<0,01; R = -0,281, p<0,01); депресивність (R = -,287, p<0,01; R = -0,192, p<0,05) та емоційна лабільність (R = -0,454, p<0,01; R = -0,284, p<0,01). В той самий час, маскулінність важлива для предметної діяльності (SAS) (R = 0,319, p<0,01), а екстраверсія важлива для міжособистісного спілкування (ICS) (r = 0,394, p<0,01). Висновки. Отримані результати свідчать про один із методів операціоналізації процесу вирішення проблем у професійній підготовці спортсменів. Розуміння ролі особистісних рис у підвищенні самоефективності допоможе тренерам розвинути процес успішно готувати юних спортсменів до змагань, враховуючи особливості їх самосвідомості, формувати їх психічну стійкість і конструктивну активність у заняттях спортом. Дослідження самоефективності є перспективним у контексті підвищення професійної майстерності юних спортсменів. The purpose is to examine a correlation of personality traits of young athletes with different levels of selfefficacy components (n=114). We assume that self-efficacy of young athletes depends on their personality traits. However, there are differences in the research participants with high and low levels of self-efficacy. Research methods: correlation and cluster analyses, valid psycho-diagnostic methods, coefficients for finding statistical differences. The research conducted in Ukraine under conditions of martial law allowed obtaining significant scientific results. Results. The study looks at self-efficacy as an important component of professional training for young athletes. It substantiates the structure of self-efficacy and reveals the essence of its components: “subject activity” (SAS) and “interpersonal communication” (ICS). The research identifies a statistically significant correlation (p<.05; p<.01) of self-efficacy with personality traits of young athletes. It confirms statistically significant differences in the young athletes of Group 1 and Group 2 by scale SAS (t = 29.445, p=.000); Group I and Group II by scale ICS (t = 5.453, p=.000). The study lists traits which are equally important for the formation of self-efficacy by two components, namely: a high level of the development of sociability (R = .279, p<0.01; R = .477, p<.01); even-temperedness (R = .262, p<.01; R = .195, p<.05) and openness (R = .215, p<.05; R = .195, p<.05) and a low level of neuroticism (R = -.393, p<.01; R = -.281, p<.01); depressiveness (R = -.287, p<.01; R = -.192, p<.05) and emotional lability (R = -.454, p<.01; R = -.284, p<.01). At the same time, masculinity is important for subject activity (SAS) (R = .319, p<.01), and extraversion is important for interpersonal communication (ICS) (r = .394, p<.01). Conclusions. The obtained results show one of the methods for operationalization of the problem-solving process in professional training for athletes. Understanding of the role of personality traits in increasing self-efficacy will help trainers develop the process of preparing young athletes for competitions successfully, taking into consideration the features of their selfawareness, form their mental toughness and constructive aggression in sports. The research on self-efficacy is promising in the context of improving professional skills of young athletes.
Опис: Halian I. Correlation between personality traits of young athletes and their level of self-efficacy / Ihor Halian, Ihor Popovych, Inesa Hulias, Iyuriy Serbin, Olena Vyshnevska, Zoriana Kovalchuk, Anatolii Pyslar // Journal of Physical Education and Sport. - 2023. - Vol. 23. - Iss. 5. - P. 1119-1129.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6072
ISSN: 2247-806X
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ковальчук веб.pdf304,9 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.