Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/615
Title: Розвиток системи маркетинг - менеджменту підприємств АПК: теорія, методологія, практика: дисертація
Other Titles: Тhe agro-industrial complex enterprises marketing management system development: theory, methodology, practice
Authors: Левків, Г.Я.
Levkiv, H.Ya.
Keywords: підприємство
маркетинг - менеджмент
система
модель
механізм
оцінка
чинники
розвиток
enterprise
marketing–management
system
model
mechanism
estimation
factors
development
Issue Date: 2014
Publisher: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Abstract: Основний науковий результат роботи полягає в розробці теоретико-методологічної бази формування системи маркетинг–менеджменту агропромислових підприємств. Узагальнено теоретико-методологічні засади формування маркетинг–менеджменту підприємств, доповнено й уточнено понятійно-категоріальний апарат. Досліджено особливості та передумови розвитку маркетинг–менеджменту підприємств АПК, на основі чого розроблено концепцію розвитку системи маркетинг–менеджменту підприємств і підхід до її формування. Обґрунтовано структуру системи маркетинг–менеджменту та інструменти впливу на підсистеми підприємств АПК для її формування. Вивчено індикатори та тенденції розвитку підприємств АПК. Досліджено та сформульовано теоретичні засади аналізу впливу чинників на маркетингове управління підприємствами АПК. Запропоновано спосіб оцінки стану маркетинг–менеджменту на підприємствах агропромислового комплексу. Розроблено структуру маркетингового управління підприємствами агропромислового бізнесу та сформовано відповідну систему маркетинг–менеджменту. Обґрунтовано вплив мотиваційної складової в структурі системи маркетинг–менеджменту агропромислових підприємств. Сформовано концепцію інноваційного забезпечення розвитку маркетинг–менеджменту на підприємствах агропромислового бізнесу. Побудовано механізми управління конкурентоспроможністю підприємств агропромислового бізнесу на основі маркетинг–менеджменту. Проведено оцінку рівня конкурентоспроможності підприємств АПК на основі використання системи маркетинг–менеджменту. Розроблено сучасну модель системи маркетинг–менеджменту для інтегрованих структур бізнесу. Аргументовано необхідність використання інтегрованих структур бізнесу в системі маркетинг–менеджменту АПК. The main scientific result of the thesis consists in development of theoretical and methodological bases of the agro-industrial enterprises marketing management system formation. Theoretical and methodological principles of enterprises marketing management formation are generalized in the research work, conceptual and categorical device is complemented and specified. Features and pre-conditions of development of agrarian and industrial complex (AIC) enterprises marketing management are investigated, on the basis of what the conception of development of enterprises marketing management system and approach to its formation is developed. The structure of the marketing management system and instruments of influence on the enterprises AIC subsystems are proved. Indicators and progress tendencies of AIC enterprises are studied. Theoretical principles of analysis of factors influence on the AIC enterprises marketing management are investigated and formulated. The estimation method of the agro-industrial complex enterprises marketing management state is built. The structure of agro-industrial business enterprises marketing management is developed. The agro-industrial business enterprises marketing management system is formed. The influence of motivational component in the structure of the agro-industrial enterprises marketing management system is proved. The innovative providing concept of the agro-industrial business enterprises marketing management development is formed. The competitiveness management mechanisms of the agro-industrial business enterprises on the basis of marketing management are built. The AIC enterprises competitiveness level estimation on the basis of marketing management system using is conducted. The modern model of the marketing management system for integrated business structures is developed. The necessity of integrated business structures usage in the AIC marketing management system is reasoned.
Description: Левків Г.Я. Розвиток системи маркетинг- менеджменту підприємств АПК: теорія, методологія, практика: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)/ Левків Галина Ярославівна. – Київ: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2014.- 511 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/615
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Левків Disser2.pdf4,13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.