Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6174
Title: Security environment: theoretical and methodological principles (Web of Science, Scopus)
Other Titles: Безпекове середовище: теоретико-методологічні засади (Web of Science, Scopus)
Authors: Франчук, В.І.
Franchuk, V.I.
ORCID ID: 0000-0001-5305-3286
Пригунов, П.Я.
Pryhunov, P.Ya.
ORCID ID: 0000-0002-8360-6045
Мельник, С.І.
Melnyk, S.I.
ORCID ID: 0000-0003-3782-5973
Гобела, В.В.
Hobela, V.V.
ORCID ID: 0000-0001-7438-2329
Шупрудько, Н.В.
Shuprudko, N.V.
ORCID ID: 0000-0002-5629-0671
Keywords: безпека
безпекова діяльність
безпекова культура
безпекова ситуація
виклик
ризик
загроза
небезпека
safety
security activity
safety culture
security situation
challenge
risk
threat
danger
Issue Date: 2023
Publisher: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики/Financial and credit activity-problems of theory and practice
Series/Report no.: ;3
Abstract: Основна мета дослідження – сформувати концептуальне бачення поняття «безпекове середовище», визначити структуру його змісту та змісту похідних від нього понять, а також установити логічно-семантичні зв’язки між ними. Потреба в такому досліджені виникла тому, що сьогодні в практичній діяльності на всіх рівнях влади та бізнесу безпекові терміни використовують довільно. Відтак їхній зміст трактується та сприймається по-різному, що, своєю чергою, негативно відображається на правотворенні, організуванні та плануванні безпекових заходів тощо. У цій статті на основі теоретичних засад безпекознавства розкрито й обґрунтовано авторський підхід до розуміння й трактування концептуального поняття «безпекове середовище». Запропоновано визначення змісту семантично подібних понять «безпечне середовище» і, навпаки, «небезпечне середовище». За результатами системного підходу та контент-аналізу основних безпекових понять визначено низку похідних від поняття «безпекове середовище» термінів та обґрунтовано їхній зміст, а також відповідну структурно-семантичну логіку зв’язків між ними. У статті зазначено, що формуванням та розвитком безпекового середовища займаються відповідні суб’єкти безпекової діяльності, для чого використовують сили й засоби, які є в їхньому розпорядженні, та відповідні нормативно-правові акти, а також застосовують власну спроможність, демонструють готовність до такої діяльності та утверджують у суспільстві безпекову культуру. Схематично й змістовно продемонстровано, що безпекове середовище формується внаслідок безпекової діяльності з урахуванням викликів, із якими не впоралися, ризиків, що зреалізувалися, внутрішніх і зовнішніх загроз та безпекових ситуацій, а небезпечне середовище – унаслідок виникнення небезпеки, тобто втрати контролю над ситуацією або настання кризового стану. Ця наукова розвідка буде корисною для всіх, хто цікавиться проблемами сучасного безпекознавства: науковців, практиків, державних службовців, депутатів та інших суб’єктів безпекового середовища, особливо в умовах російсько-української війни. The research aims to form a conceptual vision of the "security environment" concept, to determine its structure and the content of concepts derived from it, as well as to establish logical and semantic connections between them. The need for such research occurred because of using security terms arbitrarily in government and business activities. Therefore, their content is interpreted and perceived differently, which, in turn, harms law-making, organization and planning of security measures, etc. The article, based on the theoretical foundations of security science, revealed and substantiated the author's approach to the understanding and interpretation of the "security environment" concept. Besides, the paper proposed the definition of the semantically similar concepts of "safe environment" and, conversely, "dangerous environment". Based on the results of the system approach and content analysis of the main security concepts, some terms derived from the concept of "security environment" were determined and their content was substantiated, as well as the corresponding structural and semantic logic of the connections between them. The article describes that the formation and development of the security environment are carried out by the relevant subjects of security activities, for which they use the forces and means at their disposal and the relevant legal acts, as well as apply their capabilities, demonstrate readiness for such activities and establish a safety culture in society. The research schematically and substantively demonstrated that a security environment is formed as a result of security activity taking into account challenges that have not been dealt with, risks that have been realized, internal and external threats and security situations. A dangerous environment is formed as a result of the dangerous occurrence, i.e. loss of control over the situation or the onset of a crisis state. This scientific intelligence will be helpful for everyone interested in modern security science issues: scientists, practitioners, civil servants, deputies and other subjects of the security environment, especially in the russian-Ukrainian war framework.
Description: Franchuk V. Security environment: theoretical and methodological principles / Vasyl Franchuk, Pavlo Pryhunov, Stepan Melnyk, Volodymyr Hobela, Nataliia Shuprudko // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики/Financial and credit activity-problems of theory and practice. - 2023. - Том 3 (50). - С. 247-255.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6174
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Франчук веб.pdf161,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.