Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/620
Title: Інвестування розвитку людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства: дисертація
Other Titles: Human capital development investment in the system of information society factors
Authors: Подра, О.П.
Podra, O.P.
Keywords: людський капітал
інвестиції в людський капітал
механізм інвестування
ефективність інвестицій в людський капітал
система інформаційного забезпечення механізму інвестування
human capital
human capital investments
investment mechanism
the efficiency of investment in human capital
the system of informative providing of investment mechanism
Issue Date: 2013
Publisher: Хмельницький національний університет
Abstract: Дисертація присвячена розробці теоретичних та методичних основ інвестування розвитку людського капіталу з врахуванням чинників інформаційного суспільства на основі наукового обґрунтування розробки механізму інвестування в людський капітал. Обґрунтовано необхідність розширення суб’єктів-інвесторів на основі стимулювання розвитку суб’єктів ринкової інфраструктури, що виступають інститутами накопичення чи займу фінансових ресурсів та обумовлюють використання нових інструментів інвестування розвитку та відтворення людського капіталу. Уточнено сутність понять “людський капітал” та “інвестиції в людський капітал”. Розроблено систему інструментів інвестування людського капіталу, що дозволяє обґрунтувати його формування та відтворення на інвестиційній основі, враховує чинники переходу до інформаційного суспільства. Побудовано механізм інвестування в людський капітал, що ґрунтується об’єктивних законах і закономірностях еволюційного розвитку, обґрунтованих принципах, завданнях, цілях та інструментах інвестування, передбачає відхід від витратної моделі фінансування людського капіталу до інвестиційного механізму формування, розвитку та відтворення людського капіталу інформаційного суспільства. Запропоновано систему інформаційного забезпечення управління інвестуванням в людський капітал, що передбачає створення інформаційної бази щодо необхідності здійснення інвестицій в людський капітал на основі діагностики його стану, блок-схеми алгоритму управління ризиками при інвестуванні у людський капітал та розрахунок індикаторів, що впливають на обсяги інвестицій в людський капітал. The thesis is devoted to theoretical and methodological basis development of human capital investment under condition of information society factors development on the basis of scientific substantiation human capital investment mechanism formation. The necessity of investors’ extension on a base of market infrastructure subjects development stimulation that going to be institutions of financial resources accumulation and loan and cause a usage of new investment tools of human capital development and recreation is proved. The concept essence of “human capital” and “investments in human capital” is specified. Human capital tools investment system that can prove its formation and recreation on investment base, consider factors of transition to information society is developed. Human capital investment mechanism that based on evolution development objective laws and conformities to law, scientific principles, tasks, aims and investment tools is created. The developed mechanism is aimed to provide transition of human capital financing expense model to investment mechanism of human capital formation, development and recreation under condition of information society development. The system of informative providing of human capital investment management is proposed in the thesis. The system of informative providing of human capital investment management provides information base creation about human capital investment necessity on the base of its state diagnostics, flow-chart algorithm of human capital investment risk management process and calculation of indicators that influence on the human capital investment volumes.
Description: Подра О. П. Інвестування розвитку людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Подра Ольга Павлівна. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2013. - 275 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/620
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Подра О.П дис.pdf3,69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.