Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/668
Title: Економічне оцінювання та управління інноваційними впровадженнями підприємств: дисертація
Other Titles: Economic evaluation and management innovative introductions of enterprises
Authors: Керницька, М.І.
Kernytska, M.I.
Keywords: інновації
інноваційне впровадження
інноваційна діяльність
інноваційний процес
оцінювання інновацій
управління інноваційними впровадженнями
innovations
innovative implementations
innovative activity
innovative process
evaluation of innovations
management innovative introductions
Issue Date: 2009
Publisher: Національний транспортний університет
Abstract: Дисертація присвячена проблематиці здійснення інноваційної діяльності вітчизняними підприємствами в умовах трансформаційних процесів в економіці. Дисертаційна робота включає ґрунтовне дослідження сучасного стану інноваційної діяльності українських підприємств, в тому числі і автобусобудівних, виокремлення проблем, з якими стикаються ці підприємства у процесі інноваційної діяльності і розроблення пропозицій їх вирішення. За результатами діяльності найбільших автобусобудівних підприємств України (ЗАТ «Завод комунального транспорту», ВАТ «Автомобільний завод «Богдан»», ЗАТ «Бориспільський автозавод») визначено напрямки інноваційних впроваджень і перспективи їх здійснення. Отримані результати використані для удосконалення процесу управління інноваційними впровадженнями підприємств з урахуванням потреб споживачів, для обґрунтування і розроблення методичних основ щодо оцінювання інтегрального ефекту інноваційних впроваджень на етапах виробництва та експлуатації з урахуванням їх споживчої корисності. Dissertation are devoted problems of realization of innovative activity the domestic enterprises in the conditions of transformation processes in an economy. Dissertation work includes the detailed research of the modern state of innovative activity of the Ukrainian enterprises, selection of problems into which these enterprises run in the process of innovative activity and the ways of their decision are offered. As a result of activity of most bus-building enterprises of Ukraine (joint-stock company «Factory of communal transport», joint-stock company the «Motor-car factory of «Bogdan»», joint-stock company «The Borispol car factory») certainly directions of innovative implementations and prospect of their realization. It is got results utillized for the improvement of process of management innovative implementations of enterprises taking into account the necessities of users, for a ground and development of methodical recommendations for the evaluation of integral effect of innovative implementations on the stages of production and exploitation taking into account their consumer utility.
Description: Керницька М.І. Економічне оцінювання та управління інноваційними впровадженнями підприємств: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (автомобільний транспорт і дорожнє будівництво) / Керницька Марта Іванівна. - Київ: Національний транспортний університет, 2009. - 262 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/668
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Керницька дисертац.pdf6,5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.