Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/677
Title: Формування та функціонування інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції: дисертація
Other Titles: Formation and functioning of infrastructure of agricultural production market
Authors: Корчинський, І.О.
Korchynskyi, I.O.
Keywords: елементи інфраструктури ринку
попит
пропозиція
споживання
виробництво
інформація
локальний оптовий ринок
elements of market infrastructure
demand
supply
consumption
manufacture
information
local wholesale market
Issue Date: 2009
Publisher: Львівський національний аграрний університет
Abstract: Аналізуються погляди вчених та узагальнено різні концептуальні підходи науковців до розуміння інфраструктури ринку. Визначено основні складові і сформовано її підсистеми. Інфраструктура ринку сільськогосподарської продукції покликана забезпечити розвинутий характер діяльності ринкових суб’єктів на стадії обміну, її інститути та організації не можуть бути запозичені ззовні, а зумовлені ринковими відносинами самих суб’єктів. Натомість цю зумовленість визначають особливості ринку, діяльність його складових, у межах якого функціонують ці елементи. Інфраструктура ринку сільськогосподарської продукції на сучасному етапі перебуває на стадії становлення, а ринок сільськогосподарської продукції потребує розвитку та функціонування інфраструктури, яка б охоплювала систему підприємств і організацій, що забезпечують і здійснюють процес руху продукції від виробника до споживача, гарантуючи збереження її обсягів та якості і тим самим сприяючи підвищенню ефективності функціонування сільськогосподарських товаровиробників. Визначено характерні риси та особливості функціонування різних елементів інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції на стадії обміну. Подано оцінку забезпеченості, умов та ефективності функціонування основних її елементів на регіональному рівні. Ґрунтовно аналізується діяльність бірж та визначено основні причини низької їх активності. Реалізація продукції розглядається як критерій перевірки узгодження виробництва і споживання. Встановлено залежність роздрібного товарообороту продовольчих товарів на одну особу від чинників, що його зумовлюють. Від обраного ланцюга елементів інфраструктури, якості наданих ними послуг і трансакційних витрат значною мірою залежить роздрібна ціна товару, його конкурентоспроможність і попит на нього, а відтак і ефективність господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників. У цьому й проявляється роль та значення інфраструктури аграрного ринку. Гармонізація виробництва, попиту і руху продукції розглядається на основі принципів плановості, безперебійності, оперативності, технологічності та економічності, розраховано кількість об’єктів мережі роздрібної торгівлі, які забезпечать належні умови постачання, реалізації і споживання продукції на регіональному рівні. Запропоновано організаційно-функціональну структуру оптового локального ринку та механізм і умови його розташування. Обґрунтовується простір діяльності локального оптового ринку. Окреслено значення, доведено необхідність створення інформаційної системи локального ринку сільськогосподарської продукції та визначено її основні функції. Запропоновано напрями підвищення ефективності функціонування інфраструктури регіонального ринку за рахунок забезпечення гармонізації діяльності окремих елементів інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції шляхом формування і функціонування локальних оптових ринків. Визначено організаційно-функціональної моделі локального оптового ринку сільськогосподарської продукції та умов його розміщення, а також напрями щодо його розвитку на регіональному рівні. Scientists’ views are analyzed and different conceptual scientific approaches to understanding of market infrastructure. The main components are defined and its subsystems are formed. Infrastructure of agricultural products market aims to secure a developed character of the market subject performance at the stage of exchange. Its institutions and organizations cannot be borrowed from outside, but produced by market relations of its subjects. In contrast, it is caused by market peculiarities, activity of its constituents, securing performance of those elements. Currently, infrastructure of the market of agricultural products is at the stage of formation, and the market of agricultural products needs development and performance of the infrastructure, which will include a system of enterprises and organizations, supplying products move from a producer to a consumer and securing the required volume and quality of the products and thus, improving efficiency of agricultural producers performance. Typical features and peculiarities of functional activity of different elements of infrastructure of agricultural production market at the stage of exchange. Estimation of supply, conditions and effectiveness of functioning of its main elements at regional level is given. Stock exchanges’ activity is fully analyzed and the main purposes of their law activity are defined. Sale of production is examined as a criterion of checking coordination of production and consumption. It’s established that retail turnover of commodities per person depends on factors that caused it. The chosen chain of infrastructure elements, quality of supplied services and transaction expenditures substantially influence retailing price of a product, its competitive capacity and demand, and consequently, efficiency of economic activity of agricultural producers. It is manifestation of importance of the agrarian market infrastructure. Harmonization of production, demand and flow of production is examined on the base of planned, continual, operative, technological and economical principles, it’s calculated the quantity of objects of retail trading that will provide with proper conditions of supply, sale and consumption of production at the regional level. The organizing and functional structure of wholesale local market and mechanism and conditions of its arrangement are offered. The range of local wholesale market activity is grounded. The meaning is described, the necessity of creating of information system of local agricultural production market is shown and the main functions of this system are given. The work proposes directions to improve performance efficiency of a regional market infrastructure by means of balanced activity of some elements of the agricultural market infrastructure through formation and performance of local wholesale markets. The research defines an organizational and functional model of a local wholesale market of agricultural products and conditions of its location, as well as directions of its development at a regional level.
Description: Корчинський І. О. Формування та функціонування інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Корчинський Іван Осипович. – Львів: Львівський національний аграрний університет, 2009. - 204 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/677
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis Корчинський І.О..pdf1,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.