Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6819
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБратковський, В.М.-
dc.contributor.authorBratkovskyi, V.M.-
dc.contributor.authorORCID ID: 0000-0003-0382-3611-
dc.contributor.authorГурковська, К.А.-
dc.contributor.authorHurkovska, K.A.-
dc.contributor.authorORCID ID: 0000-0001-5026-626Х-
dc.date.accessioned2024-01-17T10:16:27Z-
dc.date.available2024-01-17T10:16:27Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttps://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6819-
dc.descriptionБратковський В.М. Шляхи вдосконалення здійснення судового контролю в адміністративних справах щодо спорів, що виникають у сфері публічної служби / Братковський В.М., Гурковська К.А. // Актуальні проблеми політики. - 2023. - № 72. - С. 139-144.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянуто шляхи вдосконалення здійснення судового контролю в адміністративних справах щодо спорів, що виникають у сфері публічної служби. Висловлено думку, що одним із напрямків удосконалення механізму утвердження прав, свобод людини в сучасних умовах розбудови України як правової держави слід визнати підвищення ефективності діяльності судової влади. Наголошено, що 15 грудня 2017 року вступила в законну силу нова редакція Кодексу адміністративного судочинства України, внаслідок чого свої повноваження почав виконувати оновлений Верховний Суд. Крім того, у чинному Кодексі адміністративного судочинства України змінилося правове регулювання судового королю за виконанням рішень в адміністративних справах. Суть законодавчих змін полягає у тому, що замість ст. 267 Кодексу адміністративного судочинства України прийняті ст.ст. 382, 383 Кодексу адміністративного судочинства України у новій редакції. Зазначено, що основною гарантією здійснення належного судочинства є можливість забезпечення виконання прийнятих судових рішень, оскільки для учасників судового процесу важливе значення має відновлення чи захист його порушеного права. Якщо рішення суду набрало законної сили, воно має бути виконано усіма учасниками адміністративного процесу. Констатовано, що виконання судових рішень у спорах, що виникають з питань проходження державної служби, є надзвичайно важливим, адже переважна більшість їх підлягає до негайного виконання. Зроблено висновок, що обсяг проведення адміністративними судами контролю в справах про перебування на державній службі залежить від фактичного, матеріально-правового й процесуально-правового характеру. Адміністративним судом, здійснюючи оцінку відносин, які виникли в процесі розгляду справи повинен дослідити, як сам нормативно-правовий акт суб’єкта владних повноважень-відповідача, так і дії, які вчинялись для його прийняття. The article examines ways of improving judicial control in administrative cases regarding disputes arising in the feld of public service. The opinion was expressed that one of the directions of improvement of the mechanism of affrmation of human rights and freedoms in the modern conditions of the development of Ukraine as a legal state should be recognized as increasing the effectiveness of the judiciary. It was emphasized that on December 15, 2017, the new version of the Code of Administrative Procedure of Ukraine entered into legal force, as a result of which the renewed Supreme Court began to exercise its powers. In addition, the current Code of Administrative Justice of Ukraine changed the legal regulation of the judicial king on the execution of decisions in administrative cases. The essence of the legislative changes is that instead of Art. 267 of the Code of Administrative Procedure of Ukraine adopted by Art. Art. 382, 383 of the Code of Administrative Procedure of Ukraine in the new version. It is noted that the main guarantee of proper judicial proceedings is the possibility of ensuring the execution of the adopted court decisions, since the restoration or protection of the violated right is of great importance for the participants in the court process. If the court decision has entered into legal force, it must be implemented by all participants in the administrative process. It was established that the execution of court decisions in disputes arising from issues of public service is extremely important, because the vast majority of them are subject to immediate execution. It was concluded that the scope of control by administrative courts in cases of stay in public service depends on the factual, material-legal and procedural-legal nature. The administrative court, when assessing the relations that arose during the case review process, must examine both the normative and legal act of the subject of the defendant's authority and the actions taken to adopt it.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherАктуальні проблеми політикиuk_UA
dc.relation.ispartofseries;72-
dc.subjectсудовий контрольuk_UA
dc.subjectпублічна службаuk_UA
dc.subjectадміністративне судочинствоuk_UA
dc.subjectсуб’єкт владних повноваженьuk_UA
dc.subjectсудове рішенняuk_UA
dc.subjectjudicial controluk_UA
dc.subjectpublic serviceuk_UA
dc.subjectadministrative proceedingsuk_UA
dc.subjectsubject of authorityuk_UA
dc.subjectcourt decisionuk_UA
dc.titleШляхи вдосконалення здійснення судового контролю в адміністративних справах щодо спорів, що виникають у сфері публічної службиuk_UA
dc.title.alternativeWays of improving judicial control in administrative cases regarding disputes arising in the feld of public serviceuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Братковський.pdf254,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.