Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9
Title: Основи методики ІСІРS та її використання у навчальному процесі ВНЗ МВС України: методичні рекомендації
Other Titles: Basis of IСIPS methods and its use in educational process high school of MIA of UKRAINE
Authors: Йосипів, Ю.Р.
Синенький, В.М.
Тьорло, О.І.
Моргун, М.В.
Банах, С.М.
Московчук, М.О.
Курляк, М.Д.
Винярчук, І.С.
Yosypiv, Yu.R.
Synenkyi, V.M.
Torlo, O.I.
Morhun, M.V.
Banakh, S.M.
Moskovchuk, M.O.
Kurliak, M.D.
Vyniarchuk, I.S.
Keywords: мілітарі фітнес ICIPS
комплексна фізична підготовка
армійський тактичний страйкбол
самозахист
системи раннього попередження
спостерігачі
розтяжки
сигнальні міни
істотна загроза
нейтралізований
ефективне відбиття атаки
місцезнаходження і чисельність
ICIPS Military Fitness
comprehensive physical training
аrmy tactical airsoft
self-defense
early warning systems
observers
stretch marks
signal mines
significant threat
neutralized
effective reflection of the attack
location and number
Issue Date: 2017
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Ситуація в сучасному світі зумовлює високі вимоги до фізичної та психологічної підготовок. Унікальні методики мілітарі фітнесу за версією ICIPS дають змогу успішно вирішувати ці завдання та бути готовим до ризиків і загроз сучасного життя. Мілітарі фітнес за версією ICIPS виник у Ізраїлі на базі академії боротьби з тероризмом та забезпечення громадської безпеки Caliber 3. Сьогодні це новий напрям у фітнес-індустрії, який охоплює комплексну фізичну підготовку, армійський тактичний страйкбол, самозахист за системою «Крав Мага», основи парамедицини та спеціальної психології. Жодна операція ніколи не буде схожою на інші, але у них є спільні риси. Зазвичай це групи терористів або окремі люди, які обрали собі позицію для засідки в середині будівлі, щоб атакувати підрозділ на найвигідніших для них умовах. Також не виключено застосування досвідченим противником різноманітних систем раннього попередження (спостерігачі, розтяжки, сигнальні міни тощо) і снайперів, які, будучи правильно натренованими і озброєними, є істотною загрозою і повинні бути нейтралізовані насамперед («нейтралізований» – не обов’язково убитий або поранений; означає лише нездатність на певний час бути загрозою для підрозділу). Однак, застосовуючи правильну тактику, всіх цих загроз можна ефективно уникнути. Прихованість дій підрозділу є першочерговим завданням. Діючи відкрито, підрозділ віддає ініціативу і перевагу противнику, який, знаючи точку входу, може переорієнтувати свої сили для ефективного відбиття атаки. У такому разі противник отримує приблизне місце розташування підрозділу, однак Ви лише загалом уявляєте собі його місцезнаходження і чисельність. The situation in the modern world imposes high demands on physical and psychological preparations. The unique ICIPS fitness techniques make it possible to successfully address these challenges and be prepared for the risks and threats of modern life. ICIPS Military Fitness originated in Israel on the basis of the Caliber 3 Academy of Fighting Terrorism and Public Security. Today, it is a new direction in the fitness industry, which includes comprehensive physical training, аrmy tactical airsoft, self-defense under the "Krav Maga" system, the basis of paramedicine and special psychology. No operation will ever be similar to others, but they have common features. Typically, these are terrorist groups or individuals who have chosen themselves to ambush in the middle of the building to attack the unit on the most advantageous conditions for them. It is also not excluded that an experienced opponent uses various early warning systems (observers, stretch marks, signal mines, etc.) and snipers who, being properly trained and armed, are a significant threat and must be neutralized primarily ("neutralized" - not necessarily killed or wounded means only the inability to be a threat to the unit for a certain time). However, using the right tactics, all these threats can be effectively avoided. Hiding the actions of the unit is a priority task. Acting openly, the unit gives the initiative and advantage to the enemy, who, knowing the entry point, can reorient their forces for effective reflection of the attack. In this case, the opponent receives the approximate location of the unit, but you only generally see its location and number.
Description: Основи методики ІСІРS та її використання у навчальному процесі ВНЗ МВС України: методичні рекомендації / кол. авт: Йосипів Ю. Р., Синенький В. М., Тьорло О. І. та ін.. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. – 92 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9
Appears in Collections:Інші видання (курси лекцій, методичні рекомендації, словники)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОСНОВИ МЕТОДИКИ ІСІРS .pdf7,41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.