Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1095
Title: Młodzi Polacy i Ukraińcy wobec społeczeństwa ryzyka
Other Titles: Молоді поляки та українці перед суспільством ризику
Polish and Ukrainian Young Adults in risk socjety
Authors: Орищин, Л.С.
Oryshchyn, L.S.
Keywords: społeczeństwo ryzyka
młodzi dorośli
wizja przyszłości
analiza porównawcza młodych Polaków i Ukraińców
суспільство ризику
молоді дорослі
бачення майбутнього
порівняльний аналіз молодих поляків та українців
risk society
young adults
future planning
comparing analyze Polish and Ukrainian respondents
Issue Date: 2015
Publisher: ЛьвДУВС
Series/Report no.: Психологічна;2
Abstract: Tematem niniejszego artykułu jest charakterystyka porównawcza młodych dorosłych Polaków i Ukraińców w społeczeństwie ryzyka, czyli porównanie wyobrażeń i planów dotyczących własnej przyszłości wkraczających w dorosłość z dwóch krajów. Wyniki badań świadczą, że osoby badane z Ukrainy (studiujące i pracujące) deklarują w obecnym czasie i przewidują w przyszłości większą liczbę stresorów aniżeli młodzi dorośli z Polski. U badanej młodzieży z Polski i Ukrainy zaobserwowano optymistyczne podejście do przyszłości osobistej. Młodzi dorośli z Ukrainy byli więcej przekonani w optymistycznych postawach wobec przyszłości osobistej w porównaniu z młodymi dorosłymi z Polski, którzy z kolej byli bardziej zapobiegawcze przy planowaniu przyszłości. Висвітлено порівняльну характеристику молодих дорослих поляків та українців у суспільстві ризику в аспекті порівняльного аналізу уявлень і планів стосовно особистого майбутнього молодих осіб із двох сусідніх країн. Результати досліджень свідчать про те, що досліджувані з України (ті, що навчаються, та ті, що працюють) декларують у теперішньому часі та передбачають у майбутньому більшу кількість стресових подій порівняно з молодими дорослими з Польщі. У досліджуваної молоді з Польщі та України виявлено оптимістичний підхід у ставленні до особистого майбутнього. Молоді особи з України були більшою мірою переконані в оптимістичних налаштуваннях стосовно свого майбутнього порівняно з молодими особами з Польщі, котрі, своєю чергою, були більш превентивними у плануванні особистого майбутнього. The main purpose of this work is comparing analyze of Young Adults from Poland and Ukraine in risk society. This work describes future plans of Polish and Ukrainian Young Adults. Main issues were based on previous studies about ways of evaluating and perceiving the risk society and depend on risk society – everyday stress life with consider related factors (social capital, place attachment and individual values) that modifying this evaluation and perception. A cross-cultural analysis of research results carried in Poland (Lublin) included working people and students (N = 126) and in Ukraine (Lviv) included working people and students (N = 124). Major results included: Ukrainian respondents (students and working people) declared and predicted more stress events in their everyday life comparing to respondents from Poland; there were no differences in level of life satisfaction between respondents from Poland and Ukraine. The both group evaluated their life in positive way; young Adults from Ukraine were more optimistic in their future planning. Polish respondents used to be more preventing about their future; future planning correlated with level of life satisfaction for Polish Young Adults. Plans for future correlated with individual values for both group of respondents and with social capital for Ukrainian Young Adults, and with place attachment for Polish respondents. Discussion and summary explained differences and similarities between Polish and Ukrainian Young Adults in future planning in risk society.
Description: Oryshchyn L. Młodzi Polacy i Ukraińcy wobec społeczeństwa ryzyka / Lidiya Oryshchyn // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. - 2015. - Випуск 2. - С. 211-224.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1095
ISSN: 2311-8458
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15olswsr.pdf674,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.