Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/248
Title: Форми та способи протидії розслідуванню і засоби їх подолання (за матеріалами кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинними організаціями): автореферат
Other Titles: The forms and ways of counteraction to investigation and means of their overcoming (on materials of criminal cases of squeeze, accomplished by the organized groups, criminal organizations)
Authors: Шехавцов, Р.М.
Shekhavtsov, R.M.
Keywords: протидія розслідуванню
форма протидії розслідуванню
спосіб протидії розслідуванню
суб’єкт протидії розслідуванню
правові та криміналістичні засоби подолання протидії розслідуванню злочинів
counteraction to investigation
form of counteraction to investigation
way of counteraction to investigation
subject of counteraction to investigation
legal and criminalistics means of overcoming of counteraction to investigation of crimes
Issue Date: 2003
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Дослідженні витоки і розвиток криміналістичного вчення про протидію розслідуванню злочи- нів і способи її подолання. Визначено поняття, форми, способи, суб’єкти протидії розслідуванню. Дано аналітичний огляд нормативно-правового забезпечення подолання протидії розслідуванню. Сформульовано рекомендації по подоланню протидії розслідуванню в формах приховування да- них про вимагання, вчиненого ОЗФ, та причетних до нього осіб, і втручання в розслідування шля- хом схилення до прийняття рішень і провадження слідчих дій, що не відповідають процесуальним вимогам. Is devoted to research of sources and development of the criminalistics doctrine about counteraction to investigation of crimes and ways of its overcoming. The forms, ways, subjects of counteraction to investigation are determined concept. The analytical review of legal means of overcoming of counteraction to investigation is given. The features of overcoming of counteraction to investigation the squeeze, accomplished by OCF.
Description: Шехавцов Р. М. Форми та способи протидії розслідуванню і засоби їх подолання (за матеріалами кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинними організаціями): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12. 00. 09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Шехавцов Руслан Миколайович. - Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. - 21 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/248
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shekhavtsov_aref.pdf413,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.