Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2496
Title: Abstracting of foreign language texts as a means of information processing
Other Titles: Реферування іншомовних текстів як засіб обробки інформації
Authors: Бондаренко, В.А.
Bondarenko, V.A.
Keywords: abstracting
foreign language text
language material
abstract algorithm
teaching methods
реферування
іншомовний текст
мовний матеріал
алгоритм реферату
методи навчання
Issue Date: 2019
Publisher: Knowledge, Education, Law, Management
Series/Report no.: ;1
Abstract: One of the methods of foreign language teaching at higher educational establishments is the development of the skills of analytic and synthetic information processing by means of a foreign language. It deals with creative processes that include comprehension, analysis and assessment of the text content in the state language for the implementation of selecting necessary information and further interpretation. The process of abstracting of a foreign language text corresponds to achievement of these goals, and therefore, abstracting is a creative linguistic and intellectual process of analytical processing of textual information based on speech competence. The purpose of the article is to reveal the peculiarities of abstracting of a foreign language text as a means of information processing and to describe methods of its teaching at higher educational establishments. On the basis of the conducted research it is established that the process of its teaching should be directed, consistent, with full awareness and thorough elaboration of each stage. Abstracting is a rational method of processing the content of the text, so it is expedient to use the following exercises when teaching to write abstracts: highlighting keywords and sentences; answers to questions that contribute to the synthesis of the text; simplifying the structure of complex common sentences; generalization of the content and selection of the main idea of each paragraph; drawing up a logical outline of the text; division of the text into the introduction, the main part and the conclusion. As a preparatory work, such techniques as dividing the text into semantic passages, heading these passages and drawing up a plan; abridgement of the text; lexical, grammatical and semantic paraphrase are recommended. Thus, in the process of abstracting foreign language texts, students develop their skills of reading, oral and written speech, analytical, critical and creative abilities. The acquired skills and abilities of scientific processing of texts make it possible to use foreign sources in the process of mastering the speciality and promote professional self-improvement. Одним із методів навчання іноземної мови у немовних вузах є розвиток у здобувачів вищої освіти навичок аналітико-синтетичної обробки інформації засобами іноземної мови. Під цим ми розуміємо творчі процеси, що містять осмислення, аналіз та оцінку змісту тексту державною мовою для здійснення вибірки необхідних відомостей і подальший його усний переклад. Досягненню цих цілей найкраще відповідає процес реферування іншомовного тексту, а отже, реферування – це креативний мовно-розумовий процес аналітичної переробки текстової інформації, що базується на мовленнєвій компетенції. Мета статті – розкрити особливості реферування іншомовних текстів як засобу обробки інформації та визначити методи навчання реферуванню у закладах вищої освіти. На основі проведеного дослідження було встановлено, що процес навчання реферуванню має носити спрямований, послідовний характер із повним усвідомленням і ретельним опрацюванням кожного етапу; реферування є раціональним прийомом обробки змісту тексту, тому при навчанні реферуванню доцільно використовувати такі вправи: виділення ключових слів і речень; відповіді на питання, що сприяють узагальненню змісту тексту; спрощення структури складних конструкцій; узагальнення змісту і виділення головної думки кожного абзацу; складання логічного плану тексту; поділ тексту на вступ, основну частину і висновок. Для підготовчої роботи рекомендовано такі прийоми, як поділ тексту на смислові уривки, надання заголовків цих уривків і складання плану; скорочення тексту; лексичний, граматичний і смисловий перифраз. Таким чином, у процесі реферування іншомовних текстів у здобувачів відбувається розвиток навичок читання, усного та писемного мовлення, аналітичних, критичних та творчих здібностей. А отримані навички та вміння наукової обробки текстів роблять можливим застосування іноземних джерел в процесі опанування спеціальності та сприяють професійному самовдосконаленню.
Description: Bondarenko V. Abstracting of foreign language texts as a means of information processing / Viktoriia Bondarenko // Knowledge, Education, Law, Management. - 2019. - № 1. - P. 24-32.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2496
ISSN: 2353-8406
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bondarenko-kelm.pdf652,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.