Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2632
Title: Об'єктивні та суб'єктивні чинники формування кредитної політики банків України (Web of Science)
Other Titles: Objective and subject factors forming credit policy of Ukraine banks (Web of Science)
Authors: Миськів, Г.В.
Myskiv, H.V.
Keywords: кредитна політика
об’єктивні чинники
суб’єктивні чинники
банки
внутрішнє та зовнішнє середовище
credit policy
objective factors
subjective factors
banks
internal and external environment
Issue Date: 2018
Publisher: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць
Series/Report no.: ;4
Abstract: У статті досліджено сутність кредитної політики банків та проаналізовано сукупність чинників, які впливають на її формування в Україні. Для забезпечення найбільш ефективної організації кредитної діяльності банки визначають та впроваджують власну кредитну політику з урахуванням потенційних можливостей та діапазону ризиків (внутрішніх та зовнішніх), що впливають на її ефективність. Кредитна політика є складним, багатогранним, структурованим явищем, успішне формування та вдала реалізація якої залежить від великої кількості чинників. Саме тому автори запропонували розподіл усіх чинників (що виникають у зовнішньому та внутрішньому середовищі банків) на об'єктивні та суб'єктивні. Своєю чергою, об’єктивні та суб’єктивні чинники структуруються за різними рівнями господарювання та створюють передумови для ефективної кредитної діяльності банку. Об'єктивні чинники включають ті обставини чи умови, які існують або з'являються незалежно від волі людини. До суб'єктивних чинників належить ті, які виникають внаслідок індивідуального особистого впливу людей (персонал, замовники, посадові особи тощо). Провівши дослідження, автори запропонували наступну класифікацію об'єктивних та суб'єктивних чинників формування політики банківського кредитування за наступними групами та підгрупами: • об'єктивні чинники середовища: глобальні, макроекономічні, мезоекономічні; • об'єктивні чинники внутрішнього середовища: організаційні та структурні, інформаційні та технологічні, фінансові та економічні; • суб'єктивні чинники навколишнього середовища: глобальний, макроекономічний, мезоекономічний; • суб'єктивні чинники внутрішнього середовища: управлінський персонал. Таким чином, кредитна політика банку формується під впливом комбінації об'єктивних та суб'єктивних чинників, які визначаються різними рівнями управління та створюють передумови для ефективної кредитної діяльності банку та мінімізації кредитного ризику. The article explores the nature of credit policy of banks and analyzed a set of factors that determine its formation in Ukraine. To ensure the most effective credit activity organization, banks determine and implement their own credit policies, taking into account the potential opportunities and the range of risks (internal and external), that effects on its effectiveness. Credit policy is a complicated, multifaceted, structured phenomenon. The successful formation of the Bank's credit policy and its successful implementation depends on many factors of the external and internal environment. That's why the authors proposed the distribution of all factors (that arise in the external and internal environment of banks) on objective and subjective. Objective factors include those circumstances or conditions that exist or appear independently of the person's will. To subjective factors belongs to a set of factors individually personal influence of people (personnel, customers, officials, etc.). After conducting the research, the authors proposed the following classification of objective and subjective factors for the formation of bank lending policies for groups and subgroups:  objective factors of the environment: global, macroeconomic, mezoeconomic;  objective factors of the internal environment: organizational and structural, informational and technological, financial and economic;  subjective factors of the environment: global, macroeconomic, mezoeconomic;  subjective factors of the internal environment: managerial staff. Within selected groups, factors are specified. Thus, the bank's credit policy is formed under influence of the combination of objective and subjective factors, which are determined by different levels of management and create the preconditions for bank's effective lending activities and minimizing of credit risk.
Description: Миськів Г. В. Об'єктивні та суб'єктивні чинники формування кредитної політики банків України / Миськів Г. В., Павленчик Н. Ф., Фурсіна О. Ф. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. - Харків, 2018. - Вип. 4 (27). - С. 61-70.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2632
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Миськів, Павленчик, Фурсіна.pdf860,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.