Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2687
Title: Lexical and semantic transformations applied in the Ray Bradbury’s short stories
Other Titles: Лексико-семантичні трансформації в оповіданнях Рея Бредбері та їх українських перекладах
Authors: Романюк, О.М.
Romaniuk, O.M.
Keywords: лексичні трансформації
переклад
диференціація
конкретизація
смисловий розвиток
антонімічний переклад
цілісне перетворення
мова оригіналу
мова перекладу
lexical transformations
translation
differentiation
concretization
sense development
antonymic translation
complete transformation
Issue Date: 2019
Publisher: Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
Series/Report no.: ;40
Abstract: У статті визначено й описано основні лексичні перекладацькі трансформації, застосовувані при перекладі збірки оповідань Рея Бредбері «Все літо наче день один». Запропоновано визначення терміну «перекладацькі трансформації» на основі аналізу досліджень різних вчених. Встановлено три поняття, за якими термін трансформація закріпився. У статті також висвітлено причини використання лексичних та семантичних трансформацій. Аналіз був зроблений на основі класифікації, розробленої Рецкером Я.І. За його класифікацією, існує сім типів трансформацій: диференціація значень, конкретизація значень, генералізація значень, смисловий розвиток, антонімічний переклад, цілісне перетворення та компенсація втрат у процесі перекладу. Кожен метод описано, та наведено приклади перетворень у процесі перекладу. Було визначено використання основних типів трансформацій у реченнях. У статті зосереджено увагу на виборі найбільш підходящого типу трансформації в контексті під час перекладу. Доведено, що метод перекладу лексичних елементів залежить від особливостей лексико-семантичних систем мови оригіналу та мови перекладу, функціональної та стилістичної характеристики слів, національних та культурних чинників. Перекладачеві слід враховувати структурні та лексико-семантичні відмінності між англійською та українською мовами, які потребують адаптації перекладу під час лексичних змін. Оскільки мова тісно пов'язана з граматикою, часто через трансформації одночасно відбуваються лексичні та граматичні зміни. За результатами порівняльного аналізу тексту оригіналу та перекладу зроблено висновок, що для досягнення змістової близькості перекладу до тексту оригіналу, потрібно знаходити відповідники безеквівалентним лексичним одиницям англійської мови за допомогою перекладацьких трансформацій. Саме тому, перекладацькі трансформації – ефективний засіб досягнення адекватності перекладу. The article deals with the issue of lexical and semantic transformations used by translators in the process of rendering the Ray Bradbury’s collection of short stories “All summer in a day”. It was suggested the definition of the term “translator’s transformations” on the basis of analysis of different scholars’ points of view on this matter. It is mentioned three conceptions under which the term transformation has consolidated. The article highlights the reasons for using lexical and semantic transformations, and why transformations are helpful for translators. The analysis was made on the basis of classification elaborated by J.Retsker. According to J. Retsker there are seven types of transformations: differentiation of meanings, concretization of meanings, generalization of meanings, sense development, antonymic translation, complete transformation and compensation of losses in the process of translation. Each of the methods is described and there are presented examples of the transformations in the process of translation. It was identified the implementation of the main types of transformations in the sentences. The article focuses on the problem of choosing the most suitable type of transformation during the translation. It is proved that the method of translation of lexical elements depends on the features of lexico-semantic systems of source language and target language, functional and stylistic characteristics of words, national and cultural factors. Translator should take into account the structural and lexical-semantic differences between English and Ukrainian languages, which require translation adjustment during the syntactic structure of sentences and lexical changes. Since language is closely related to grammar, often because of transformations simultaneously are occurring lexical and grammatical changes.
Description: Romaniuk O.M. Lexical and semantic transformations applied in the Ray Bradbury’s short stories / O.M. Romaniuk // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. - Серія: Філологія. - 2019. - Вип. 40. - С. 87-90.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2687
ISSN: 2409-1154
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Романюк О.М.__стаття.pdf426,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.