Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2889
Title: Alternative methods of teaching foreign languages at higher education establishments with specific training conditions
Other Titles: Альтернативні методи навчання іноземних мов у вищих закладах освіти зі специфічними умовами навчання
Authors: Запотічна, Р.А.
Zapotichna, R.A.
Романюк, О.М.
Romaniuk, O.M.
Keywords: альтернативні методи
іноземна мова
інтерактивні ігри
комунікативна здатність
методи навчання
мотивація
навички говоріння
alternative methods
communicative ability
foreign language
interactive games
motivation
speaking skills
teaching methods
Issue Date: 2020
Publisher: Закарпатські філологічні студії
Series/Report no.: ;13-1
Abstract: У статті розглянуто переваги та недоліки двох методів навчання іноземної мови – традиційного та альтернативного. Досліджено особливості використання альтернативних методів навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання. Особливий акцент зроблено на сучасних інформаційних технологіях та актуальних тенденціях викладання іноземних мов. Підкреслено, що такі методи навчання допомагають здобувачам вищої освіти, які навчаються у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, засвоїти та удосконалити основні мовні навички, підвищують інтерес до навчального матеріалу, дозволяють зробити навчальний процес більш ефективним та індивідуалізованим. Деякі із сучасних методів не застосовуються в традиційній освіті, хоча доведено їх позитивний вплив на засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу. Здійснено класифікацію альтернативних методів навчання іноземних мов. Ці методи включають інтерактивні ігри, мультимедійні презентації та інтернет-комунікаційні технології. Вивчено основні переваги таких методів у подоланні комунікативних перешкод, які часто виникають, коли здобувачі вищої освіти вивчають іноземну мову у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання. Проаналізовано критерії, які слід враховувати під час вибору інноваційних методів навчання. Наголошено на важливості використання ігор, які покращують мовленнєві навички та підвищують мотивацію здобувачів вищої освіти у вивченні іноземних мов. Зроблено спробу визначити роль інтерактивних ігор у навчанні іноземних мов та порівняти ігри з більш традиційними методами, до яких, зокрема, належать групові вікторини, лекції, спільне навчання, домашні завдання. Зроблено висновок, що для вибору найбільш підходящої методики навчання та комбінації навчальних програм необхідно враховувати показники успішності та вміння здобувачів вищої освіти, а також їхню мотивацію навчатись. Advantages and disadvantages of two foreign language teaching methods – traditional and alternative, has been portrayed in the article. The article deals with the peculiarities of the use of alternative methods of teaching foreign languages at higher education establishments with specifc training conditions. Particular emphasis on modern information technology and actual trends in teaching foreign languages has been made. It has been highlighted, that such methods of teaching help students of higher education establishments with specifc training conditions to upgrade their basic language skills, increase interest in educational material, allow to make educational process more effective and individualized. Some of the modern methods are not applied in traditional education, although their positive effect on students has been proved. The classifcation of the alternative methods of teaching foreign languages has been provided. These methods, among others, include: interactive games, multimedia presentations and internet communication technologies. The main advantages of such methods in overcoming of communicative obstacles, that often occur when students study a foreign language, has been studied. Criterion which should be taken into account during selection of innovative methods are analyzed. The importance of using games which improve speaking skills and enhance student’s motivation in teaching foreign languages is emphasized. An attempt to determine the role of interactive games on teaching foreign languages, and to compare games with more traditional practices, which include case studies, group quizzes, lectures, collaborative teaching, homework, use of blackboard, has been made. It has been concluded that student’s academic performance and learning abilities, as well as, their motivation to study need to be taken into consideration for the selection of the most suitable teaching method and combination of teaching applications.
Description: Zapotichna R. A. Alternative methods of teaching foreign languages at higher education establishments with specific training conditions / Zapotichna R. A., Romanyuk O. M. // Науково-практичний журнал «Закарпатські філологічні студії». - 2020. - Випуск 13. - Том 1. - С. 177-180.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2889
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Закарпатські філологічні студії № 13_Романюк О.М..pdf14,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.