Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3194
Title: Modern challenges to engagement an expert in criminal proceedings on economic crimes in Ukraine (Web of Science)
Other Titles: Сучасні виклики залучення експерта у кримінальних провадженнях з економічних злочинів в Україні (Web of Science)
Authors: Гловюк, І.В.
Hloviuk, I.V.
ORCID ID: 0000-0002-5685-3702
Keywords: економічні злочини
кримінально-процесуальний кодекс
призначення ревізій та експертиз
принцип змагальності
судова експертиза
adversarial principle
appointment of audits and inspections
criminal procedure code
economic crimes
engagement of an expert
forensic examination
Issue Date: 2019
Publisher: Amazonia Investiga
Series/Report no.: ;8-23
Abstract: Vital meaning for proving the committing an economic crime has the use of specific knowledges, e.g., in form of forensic examination, as evidenced by the fact that the engagement of an expert for determination of damages in criminal proceedings is obligatory. In criminal proceedings of economic crimes under the current criminal procedural regulation it is impossible at the begin of the criminal proceedings to lawfully appoint the audit or inspection, which challenges the lawfulness of the conducting of forensic examination; this requires to be corrected on regulatory level. The purpose of the paper is systematization of specificity of the grounds and pattern of engagement of an expert in criminal proceedings in regard to economic crimes under the renewed pattern of the engagement of expert. The methodology of the study consisted of philosophical, scientific general and specific methods of scientific knowledge. In particular, it is a systematic, method of functional analysis, historical and legal, formal and logical regulatory methods. Practical implications. It was suggested indicating in сriminal procedure law, respectively, for the prosecuting party – a right to demand an appointing the audit and inspection, for the defence party – the obligation to ordering the audit and inspection as separate means of gathering and controlling evidences. Therefore, in Criminal Procedure Code of Ukraine should be indicated a precept, obliging the parties to indicate in petitions an expert who should be engaged, or an expertise authority which should conduct examination, and investigating judge – to ground his decision about indicating other, than it is indicated in petition, expert who should be engaged, or an expertise authority which should conduct examination. Важливе значення в процесі доказування про вчинення економічного злочину є використання конкретних знань, наприклад, у формі судової експертизи, про що свідчить той факт, що залучення експерта для визначення розміру збитків у кримінальному провадженні є обов'язковим. У кримінальному провадженні з економічних злочинів згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством не передбачено на початку провадження призначення ревізії чи перевірки, що ускладнює проведення судової експертизи. Такий стан потребує нормативного врегулювання. Очевидно, що залучення експерта для визначення розміру збитків у кримінальному провадженні є обов'язковим. Водночас, застарілою й такою, що не відповідає статті 242 КПК України, залишається позиція, що залучення експерта не є обов'язковим у випадку коли вартість майна може бути визначена за роздрібними цінами, які існували на момент вчинення злочину, а розмір присудженої шкоди постраждалій стороні – за цінами під час вирішення справи в суді. Імперативне правило про об’єктивність дій судді при призначенні експерта є сумнівним через неможливість участі у такій процедурі сторін провадження, зокрема, при оскарженні кваліфікації, упередженості експерта тощо. Мета статті полягає у систематизації особливостей підстав та принципів залучення експерта до кримінальних справ з економічних злочинів за оновленою процедурою. Методологію дослідження склали філософські, наукові загальні та специфічні методи наукового пізнання. Зокрема, це систематичний, метод функціонального аналізу, історико-правовий, формально-правовий та логічний нормативний методи. В результаті проведеного дослідження пропонується передбачити в кримінально-процесуальному законі юридичні гарантії: для сторони обвинувачення – право клопотати про проведення аудиту й ревізії, а для сторони захисту – обов'язок призначати проведення аудиту та ревізії як окремих засобів збору та контролю доказів. Відстоюється позиція про необхідність закріплення в законі норми про зобов'язання сторін зазначати у клопотанні конкретні відомості про експерта або експертну установу, яких пропонується залучити до проведення експертизи, а для судді – обґрунтувати своє рішення у випадку відмови у задоволенні такого клопотання.
Description: Hloviuk I. Modern challenges to engagement an expert in criminal proceedings on economic crimes in Ukraine / Hloviuk Iryna, Hryniuk Volodymyr, Kovalchuk Serhii // Amazonia Investiga. - 2019. - Vol. 8. - Núm. 23. - С. 378-385.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3194
ISSN: 2322- 6307
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+Hloviuk Hryniuk Kovalchuk.pdf361,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.