Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3310
Title: Соціальна компонента економічної безпеки України: дисертація
Other Titles: Social component of economic security of Ukraine: dissertation
Authors: Вінічук, М.В.
Vinichuk, M.V.
Keywords: соціальна компонента економічної безпеки
індикатори
бідність
безробіття
державне регулювання
стратегія забезпечення соціальної безпеки
social component
economic security
indicators
poverty
unemployment
government regulation
social security strategy
Issue Date: 2016
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Дисертаційна робота присвячена удосконаленню теоретико-методичних засад, обґрунтуванню прикладних рекомендацій щодо зміцнення рівня соціальної компоненти економічної безпеки України. У роботі досліджено концептуальні підходи до oцiнювaння рівня СцБ держави через доповнення офіційних Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України наступними показниками: середньомісячна номінальна зарплата; частка населення зі сукупними витратами, нижчими від 75 % медіанного рівня сукупних витрат (рівень бідності); наявність житлового фонду в середньому на одну особу; індекс людського розвитку; чисельність і частка середнього класу; рівень безробіття; рівень середньорічних номінальних грошових доходів на одну особу; індекс якості життя; багатовимірний індекс бідності; індекс гендерної нерівності; індекс гендерного розвитку; рівень тінізації економіки; індекс сприйняття корупції в соціальній сфері, що, порівняно з пропонованими, дозволяє здійснити комплексний моніторинг досліджуваного явища та завчасно формувати заходи з мінімізації негативних впливів; визначено місце СцБ в системі ЕБД. Завдяки емпіричному аналізу систематизовано й оцінено основні загрози у соціальній сфері на макрорівні; проаналізовано динаміку грошових доходів населення як інструменту регулювання СцБ; визначено джерела консолідації фінансових ресурсів держави для підвищення соціальних стандартів. На основі теоретичних та емпіричних досліджень запропоновано підходи до формування середнього класу як основи стабільності соціально-економічної системи; розроблено концептуальні засади стратегії гарантування соціальної безпеки України. This dissertation is dedicated to improving theoretical and methodological foundations and making a case for applied recommendations concerning the social component of economic security of Ukraine. The study focuses on theoretical and methodological approaches to assessing the level of national social security and defines the place of social security within the economic security system. Based on empirical analysis, major threats and risks in the social sector at the macro level have been systematized and reviewed; the dynamics of cash income as an instrument for social security regulation has been addressed, and sources of consolidation of national financial resources to improve social standards have been identified. Relying on theoretical and empirical research, approaches to the formation of the middle class as the foundation of stability of the social and economic system and conceptual bases of strategies to guarantee social security of Ukraine have been suggested.
Description: Вінічук М. В. Соціальна компонента економічної безпеки України: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки) / Вінічук Марія Володимирівна. – Львів, 2016. - 223 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3310
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vinichuk_dis.pdf4,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.