Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3457
Title: Застосування невербальної комунікації в судовому виступі адвоката
Other Titles: Application of non-verbal communication in attorney's legal statement
Authors: Сковронська, І.Ю.
Skovronska, I.Yu.
Keywords: словесний вплив
спілкування
авдиторія
жести
міміка
рухи
павза
verbal influence
communication
audience
gestures
facial expressions
movements
pause
Issue Date: 2020
Publisher: Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
Series/Report no.: ;1
Abstract: Захисна промова адвоката допоможе досягти мети в тому випадку, якщо, з точки зору судового ораторства, адвокат володіє майстерністю переконання, суперечки та доведення власних позицій. Суперечка, яка ведеться адвокатом зі стороною обвинувачення, повинна відповідати етичним орієнтирам. Адвокат має використовувати лише допустимі та дозволені правилами етики прийоми, гідно триматися, поважати честь та гідність усіх учасників процесу та присутніх у судовій авдиторії та неодмінно виражати повагу з точки зору етики та законності до суду. Кожен виступ у судовій авдиторії співвідносить у собі мову, інтонацію, текст, жести та інші засоби вираження. Усі ці засоби вираження сприяють розумінню промови авдиторією суду. Оскільки виступ із промовою – це відносно творчий процес, тому важко творчість піддавати порядку чи регламентації. З часом кожен адвокат виробляє власні принципи підготовки судової промови. Головне, що виступ не повинен бути спонтанним, досить імпровізованим, він повинен бути підготованим та продуманим. Також промови адвокатів містять маніпулятивні характеристики. Засобами маніпуляції насамперед, як зазначає О.Ю. Діомідова, є емоції, створені захисником у виступі, які є невід’ємною частиною переконання. Під час виголошення захисної промови адвокату необхідно налагодити контакт із присутніми в залі, адже це частина етичної поведінки промовця. Адвокат має застосувати в законних межах не лише риторичні та психологічні засоби впливу на судову авдиторію, а й інші можливі прийоми – стилістичні, мовні тощо, аби досягти цілі з приводу захисту прав та інтересів підзахисного. Також важливим є застосування засобів невербальної комунікації, які, на думку науковців, дуже інформативні. Невербальні засоби допомагають визначити відношення учасників процесу до ситуації, яка склалася. Невербальна та вербальна комунікація постійно взаємодіють, підсилюючи ефект захисної діяльності. Лише впевнений у своїх силах адвокат зможе беззаперечно добитися впливу на суд та присутніх у судовій авдиторії. Говорити йому при цьому потрібно впевнено,чітко та переконливо. Виступ має бути таким, аби оцінити всі докази, переконати суд у важливості аргументів сторони захисту. Переконливішим та впливовішим буде вважатися тільки ємкий за змістом виступ, який не втомить слухачів і не дозволить випустити із виду важливі моменти. A lawyer's defense speech will help to achieve the goal if, in the case of a court speaker, the lawyer has the skill of persuasion, dispute and argument. The dispute that is being handled by the lawyer with the prosecution must be ethical. A lawyer should only use admissible and permissible rules of ethics, respect dignity, respect for the honor and dignity of all participants in the trial and those present in the courtroom, and necessarily respect ethics and legality in court. Each appearance in the courtroom combines language, intonation, text, gestures and other means of expression. All of the means of expression contribute to the court's understanding of the speech. When making a lawyer's defense speech, it is necessary to establish contact with those present in the courtroom, as this is part of the speaker's ethical behavior. The lawyer should apply not only rhetorical and psychological means of influencing the court audience, but also other possible techniques - stylistic, linguistic, etc., to achieve the goal of protecting the rights and interests of the client. Because speaking is a relatively creative process, it is diffcult to subject creativity to order or regulation. Over time, each lawyer develops his or her own principles for preparing a court speech. The main thing is that the performance should not be spontaneous, rather improvised, it should be prepared and thought out. Lawyers' speeches also contain manipulative characteristics. The means of manipulation, frst of all, as O. Yu. Diomidova notes, are the emotions created by the defender in the speech, which are an integral part of the belief.Also important is using of non-verbal communication, which scientists denote as very informative. Non-verbal means help to determine the attitude of participants in the process to the situation. Non-verbal and verbal communication constantly interact, enhancing the effect of protective activity. Only a confdent lawyer will be able to undoubtedly influence the court and those present in the courtroom. In doing so, he needs to speak confdently, clearly and convincingly. The statement should be such as to evaluate all the evidence and convince the court of the importance of the defense party's arguments. Only a contentful statement that does not tire the listener and will not overlook important points will be considered more convincing and influential.
Description: Сковронська І. Ю. Застосування невербальної комунікації в судовому виступі адвоката / Сковронська І. Ю. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2020. - № 1. - С. 6-9.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3457
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
сковронська.pdf258,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.